Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2744. Odlok o grbu in zastavi Občine Kočevje, stran 7386.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 – odločba US) in na podlagi 5. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99), je Občinski svet občine Kočevje na 6. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Kočevje (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata identitetna simbola Občine Kočevje in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Kočevje.
2. člen
Izvirnike identitetnih simbolov Občine Kočevje hrani urad župana.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
6. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ogled Občine Kočevje.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Kočevje, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posameznih nalog iz pristojnosti Občine Kočevje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku,
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah,
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
8. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti uradu župana v dveh izvodih.
9. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
II. GRB
10. člen
Grb Občine Kočevje vsebinsko simbolizira Kočevje v času pridobitve mestnih pravic. Na njem je upodobljen sveti Jernej, zaščitnik mesta, v ozadju je utrdba, v ospredju pa pleten obrambni zid.
11. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in v žigu ter ostalih znakih občinskih organov in krajevnih skupnostih na območju Občine Kočevje,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine ter na poslopjih krajevnih skupnosti, na svečanih sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljata župan občine in občinski svet,
3. na plaketah in drugih priznanjih občine,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
12. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
13. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
III. ZASTAVA
14. člen
Zastava Občine Kočevje je modra bela modra, s pokončno postavljenimi barvami, deljena na tri polja, v razmerju 3 : 6. V sredini zastave na belem polju je občinski grb.
15. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastava se izobesi:
1. ob občinskem prazniku,
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije,
5. ob drugih podobnih priložnostih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, v katerih so sedeži krajevnih skupnosti in na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan lahko odredi, da se zastavo občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Če je zastava Občine Kočevje izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Kočevje postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Kočevje v sredini.
Če je zastava izobešena skupaj z več drugimi zastavami je zastava Občine Kočevje:
1. v sredini kroga – če so zastave razvrščene v sredini kroga,
2. v sredini polkroga – če so zastave razvrščene v sredini polkroga,
3. na čelu kolone – če so zastave razvrščene na čelu kolone,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – če so zastave razvrščene v vrsti,
5. na čelu skupine – če so zastave razvrščene na čelu skupine.
Določbe izobešanja veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Kočevje.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom (1. člen),
2. zavaruje ali uporablja simbole kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga ali storitev (3. člen),
3. uporablja simbole brez dovoljenja (7. člen),
4. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo (prvi odstavek 6. člena),
5. uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Kočevje (drugi odstavek 6. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne oblike simbolov Občine Kočevje, morajo v roku enega leta uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
19. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določbe tretjega poglavja odloka o javnem redu in miru v Občini Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/98).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-7/99-20
Kočevje, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.