Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, stran 342.

  
Na podlagi 3. in 6. točke prvega odstavka 46. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 43/19, 52/22 in 125/22) se v 12. členu na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. odčitavanje podatkov preko elektronskega vmesnika vozila, kot je diagnostična naprava On Board Diagnostic (v nadaljnjem besedilu: naprava OBD) v skladu z 21.a členom tega pravilnika in za namen delovanja vozila.«.
2. člen 
V 13. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku črta beseda »najmanj«.
V četrtem odstavku se v 1. točki beseda »zapiranjem« nadomesti z besedo »zaključevanjem«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odgovorna oseba za zbirko slikovnih posnetkov je oseba, določena s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Strokovna organizacija imenuje pooblaščeno osebo za videonadzor preskuševalnih stez, ki vodi dnevnik videonadzora preskuševalnih stez, kjer se beležijo:
1. naprave za zajem slikovnih posnetkov;
2. prekinitve videonadzora preskuševalnih stez;
3. uporabe slikovnih posnetkov;
4. posredovanja slikovnih posnetkov;
5. brisanja oziroma uničenja slikovnih posnetkov;
6. servisni posegi v videonadzorni sistem.«.
Dosedanji osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek postanejo deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
3. člen 
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko strokovna organizacija sklenjeno drugo pogodbeno razmerje z upokojenim kontrolorjem tehničnih pregledov, ob izpolnjevanju vseh pogojev za izvajalca tehničnih pregledov, vendar se ta kontrolor ne šteje v izpolnjevanje pogojev glede zadostnega števila osebja, ki ga mora imeti strokovna organizacija, in tudi ne more voditi pregleda.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku v 2. točki pod a) za besedo »strojništva« dodata vejica in besedilo »strokovnjak za električne in elektronske sisteme v avtomobilih«.
5. člen 
V 16. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se tehnični pregled vozila lahko prekine v primeru napačno izbranega vozila.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri tehničnem pregledu vozila se ugotavljajo, preverjajo ali odčitajo:«.
V 1. točki se za h) točko doda nova i) točka, ki se glasi:
»i) stanje prevoženih kilometrov, dejanske porabe goriva oziroma električne energije pri vozilih, določenih v drugem odstavku 21.a člena tega pravilnika;«.
Dosedanji i) in j) točka postaneta j) in k) točka.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen 
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Med tehničnim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno s tovorom ali potniki, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda vozila iz prejšnjega člena in v primeru tehničnega pregleda vozila z dodatnim opisom nadgradnje »za prevoz čebel« ter priklopnega vozila kategorije O1 in O2. Oprema in pripomočki v oziroma na vozilih z obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« so med tehničnim pregledom vozila lahko nameščeni v oziroma na vozilu.«.
7. člen 
V 21. členu se tretji odstavek črta.
8. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
(odčitavanje podatkov vozila) 
(1) Med tehničnem pregledom vozila se stanje prevoženih kilometrov zabeleži s pomočjo naprave OBD in vnese v evidenco registriranih vozil. Stanje prevoženih kilometrov se lahko ugotovi tudi vizualno iz števca vozila. Če je v vozilu vgrajen števec, ki kaže prevoženo razdaljo v miljah, se vpiše stanje na števcu brez preračunavanja v kilometre. Stanje števca opravljenih delovnih ur (npr. traktor, delovni stroj) na vozilu se ne vpiše.
(2) V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/392 z dne 4. marca 2021 o spremljanju in sporočanju podatkov v zvezi z emisijami CO2 iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 1014/2010, (EU) št. 293/2012, (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153 (UL L št. 77 z dne 5. 3. 2021, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/392/EU) se med tehničnem pregledom kategorije vozila M1 in N1, ki je opremljeno z napravo za spremljanje dejanske porabe goriva oziroma električne energije, registriranega od 1. januarja 2021 dalje, z napravo OBD odčita podatke iz Preglednice 1 Priloge Uredbe 2021/392/EU (podatki o stanju prevoženih kilometrov in o dejanski porabi goriva oziroma električne energije) in zabeleži v evidenco registriranih vozil. Če lastnik ali uporabnik vozila pisno ali elektronsko zavrne beleženje navedenih podatkov ali do teh podatkov ni mogoče priti, oziroma ti podatki niso na voljo, kontrolor to vpiše v ustrezno rubriko v potrdilu o tehničnem pregledu vozila in evidenco registriranih vozil.
(3) Odgovorna oseba za odčitavanje in ugotavljanje podatkov iz tega člena je kontrolor, ki je pregled vodil.«.
9. člen 
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izvajanju tehničnih pregledov vozil se uporabljajo metode, določene v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 in oprema, določena v Prilogi 1 tega pravilnika. Med izvajanjem tehničnega pregleda vozil ne smejo biti uporabljena orodja za demontažo ali odstranitev katerega koli dela vozila, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika ali za namen odčitavanja podatkov vozila z napravo OBD v skladu z 21.a členom tega pravilnika.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri tehničnem pregledu vozila, za katerega je določena izjema iz 5. ali 23. člena zakona, mora stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila, kot je bilo ugotovljeno v času izdaje potrdila o skladnosti ali soglasja k registraciji. Kontrolor preveri vpis izjeme v potrdilu o skladnosti vozila ali soglasju k registraciji.«.
10. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(zbiranje in poročanje podatkov o stanju prevoženih kilometrov in o dejanski porabi goriva oziroma električne energije) 
(1) Odčitani podatki o stanju prevoženih kilometrov in o dejanski porabi goriva oziroma električne energije iz drugega odstavka 21.a člena tega pravilnika se prenesejo v evidenco registriranih vozil.
(2) Ministrstvo vsako leto do 1. marca za preteklo leto posreduje agenciji zbrane odčitane podatke iz prejšnjega odstavka skupaj z identifikacijskimi številkami vozil (VIN).
(3) Agencija vsako leto do 1. aprila za preteklo leto sporoči Evropski komisiji zbrane podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena tako, da podatke naloži v osrednjo zbirko podatkov, ki jo upravlja Evropska agencija za okolje. V primeru, da agencija prejme informacijo od ministrstva, da teh podatkov ni v evidenci registriranih vozil, bo v osrednjo zbirko podatkov vnesla izjavo, v kateri bodo navedeni razlogi, zakaj podatki niso na voljo.
(4) Za posamezno vozilo se zbrani podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena v skladu z Uredbo 2021/392/EU zbirajo največ petnajst let od datuma, ko so bili podatki za navedeno vozilo prvič sporočeni Evropski agenciji za okolje.
(5) Strokovne organizacije, ministrstvo in agencija morajo obdelavo zbranih podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena izvajati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«.
11. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
Priloga 4 se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. marca 2024.
Št. 007-127/2023
Ljubljana, dne 29. decembra 2023
EVA 2023-2430-0011
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti