Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Št. 01-10/1-23 Ob-1079/23, Stran 75
Na podlagi 17., 17.a in 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1) Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
univerzam in raziskovalnim institutom za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti 
1. Na podlagi 2.č) točke tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1 Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu: SAZU) imenuje enega člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti, insicer na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim institutom.
Mandat člana Sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje SAZU, je bil določen z žrebom, in sicer traja dve leti od dneva, ko je Svet RTV Slovenija konstituiran v skladu z ZRTVS-1.
2. V Svet RTV Slovenija so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.
Člani Sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in uresničevati izključno interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije, ZRTVS-1 in statut RTV Slovenija.
3. Za člana Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– ima najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnje alineje;
– ima visoko osebno integriteto in moralni ugled;
– je pripravljena in zmožna s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
– ima državljanstvo Republike Slovenije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. V Svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi in vladnih služb, načelniki upravnih enot ter direktorji občinske uprave ali tajniki občine.
V Svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže;
– zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut RTV Slovenija.
Med ožje družinske člane štejejo zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, otroci ter vnuki in starši ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Člani Sveta RTV Slovenija ne smejo poslovno sodelovati z RTV Slovenija.
Nihče ne more biti hkrati član Sveta RTV Slovenija in finančnega odbora.
5. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo univerze in raziskovalni instituti.
6. Predlog predlagatelja iz prejšnje točke mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:
6.1. podatke oziroma dokazila, s katerim izkaže, da je upravičen predlagatelj, in sicer:
– predlagateljev naziv in sedež,
– dokument o registraciji oziroma ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj,
– dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata.
6.2. Podatki o predlaganem kandidatu za člana Sveta RTV Slovenija:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 17.a člena ZRTVS-1, in sicer:
– dokazilo o doseženi izobrazbi, 
– dokazilo o strokovnih delovnih izkušnjah, 
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, 
– dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
– dokazilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
– utemeljitev kandidature, ki vsebuje:
– opis izkušenj in delovanja kandidata na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja; 
– vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije; 
– soglasje in izjava kandidata:
– da soglaša s kandidaturo, 
– da je seznanjen s pogoji iz prvega in drugega odstavka 17.a člena ZRTVS-1 in jih izpolnjuje. 
Dokumenta »Prijavni obrazec« in »Soglasje h kandidaturi ter izjava o izpolnjevanju pogojev« sta objavljena na spletni strani https://www.sazu.si/javni-razpisi (če podatki niso predloženi na teh obrazcih, to ni razlog za izločitev predloga).
7. Predlog z vsemi dokazili in podatki, navedenimi v 6. točki tega poziva, pošljite s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana (z oznako: »Razpis ZRTVS-1 – Ne odpiraj!«).
8. Kot pravočasno vloženi bodo šteli predlogi, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili in podatki (popolni predlogi) oddani s priporočeno poštno pošiljko na naslov iz prejšnje točke tega poziva, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 30. januarja 2023.
9. V postopku izbire se bodo upoštevali le kandidati, za katere bodo poslani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata.
Pri imenovanju za člana Sveta RTV Slovenija se bodo upoštevale izkušnje in delovanje kandidatov na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter njihova vizija dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.
SAZU bo v 30 dneh od poteka roka za posredovanje predlogov s sklepom imenovala enega člana Sveta RTV Slovenija.
SAZU bo sklep o imenovanju najpozneje v 5 dneh po imenovanju objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Predlagatelji in kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja.
Predlagatelji in kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti