Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Št. 5/2023 - MV Ob-1064/23, Stran 74
Na podlagi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; ZRTVS-1) in pozivom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar z dne 5. 1. 2023 (Uradni list RS, št. 1/23), Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju: NSIOS) objavlja
javni poziv 
invalidskim organizacijam za imenovanje člana sveta RTV SLO za obdobje 2 let 
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidat za člana sveta v skladu s 17.a členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija, so:
– dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko orodij kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prvega odstavka tega člena;
– visoka osebna integriteta in moralni ugled;
– pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– poznavanje invalidskega varstva in področja uresničevanja pravic invalidov.
V svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi in vladnih služb, načelniki upravnih enot ter direktorji občinske uprave ali tajniki občine.
V svet prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže;
– zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: vodilnih delavcev) RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
Ožji družinski člani iz 5. točke prejšnjega odstavka so zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, otroci ter vnuki in starši ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
2. Predloge kandidatov lahko oddajo le invalidske organizacije, ki imajo status v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah. Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, utemeljitev kandidature in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke tega javnega poziva.
3. Rok za oddajo predlogov kandidatov je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Upravičene invalidske organizacije predlog kandidata oddajo v elektronski obliki na naslov: info@nsios.si z oznako zadeve: »Svet RTV SLO« ali po klasični pošti na naslov: NSIOS, Linhartova 1, 1000 Ljubljana v zaprti kuverti s pripisom: »Svet RTV SLO«.
4. V primeru oddaje nepopolne vloge bo predlagateljica pisno pozvana, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti