Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Št. 0101-1/2023-1-NA Ob-1049/23, Stran 73
Na podlagi 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22, v nadaljevanju: ZRTVS-1) varuh človekovih pravic objavljam
javni poziv 
nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanja člana Sveta RTV Slovenija 
1. V skladu z 2.i) točko tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin imenuje enega člana Sveta RTV Slovenija.
Mandat člana iz vrst nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic in svoboščin je določil žreb, in sicer traja štiri leta od dneva, ko je Svet RTV Slovenija konstituiran v skladu z ZRTVS-1.
2. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo vse nevladne organizacije s področja varstva človekovih pravic in svoboščin (predlagatelj).
Predlagatelj mora v predlogu:
– navesti svoj naziv in sedež,
– priložiti dokument (odločbo) o pridobitvi statusa nevladne organizacije oziroma o ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj,
– priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa nevladne organizacije o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje.
3. Predlagatelj mora v svojem predlogu o predlaganem kandidatu navesti naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču,
– naziv delodajalca in delovnega mesta.
4. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doseženo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– ima najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnje alineje;
– ima visoko osebno integriteto in moralni ugled;
– je pripravljena in zmožna s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin prispevati k dobremu delovanju in ugledu javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– predloži izjavo, da ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem ni bila:
– član političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni; 
– poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenec in funkcionar v organih Evropske unije; 
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanec, član državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, državni sekretar ali drug funkcionar v državnih organih; 
– generalni direktor, generalni sekretar ministrstva, direktor organa v sestavi ali vladne službe, načelnik upravne enote ter direktor občinske uprave ali tajnik občine; 
– predloži izjavo, da ni:
– zaposlen na RTV Slovenija; 
– član Sveta za radiodifuzijo in zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter član oziroma zaposlen v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in da ni oseba, ki sodeluje v postopkih sprejemanja teh odločitev; 
– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija; 
– ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut RTV Slovenija; 
– predloži izjavo, da:
– poslovno ne sodeluje z RTV Slovenija ter ni in ne kandidira za člana finančnega odbora. 
5. Predlagatelj mora svojemu predlogu priložiti vsa dokazila, s katerimi izkazuje, da predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje iz 4. točke tega poziva.
6. Predlagatelj mora svojemu pozivu predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.
7. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo in da je seznanjen s pogoji iz prvega in drugega odstavka 17.a člena ZRTVS-1 in jih izpolnjuje.
Kot pravočasno vloženi bodo šteli predlogi, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeli na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 30. 1. 2023 do 15. ure.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Varuh človekovih pravic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti