Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Ob-1038/23, Stran 61
Svet zavoda Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, na podlagi sprejetega sklepa z dne 5. 10. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Višje strokovne šole Postojna za mandatno obdobje petih let 
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13, 54/22 – ZUPŠ-1), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje strokovne šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju in druga dokazila, ki jih ima kandidat – pedagoško andragoška izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (84. člen KZ-1), namen: Varstvo otrok in mladoletnikov, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 15. 11. 2023. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ice VSŠ«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti