Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Ob-1037/23, Stran 61
Svet Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 7. seji Sveta Osnovne šole Šmarno pod Šmarno goro, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž) 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
– ima opravljen ravnateljski izpit;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost;
– kandidatu ni bila izrečena kazenska sankcija za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil v enem letu od začetka mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj!«. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje življenjepis. Kandidati posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom (način obveščanja kandidata za morebitno dopolnitev nepopolne vloge, vabilo na predstavitev).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti