Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Ob-1026/23, Stran 60
Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa št. 11/80-2022, sprejetega na 80. redni seji Sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, dne 4. 10. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
organizacijske enote Srednja šola in dom 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj in 123/21).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote Srednja šola in dom. Kandidat/-ka mora imeti opravljeno III. stopnjo znanja slovenskega znakovnega jezika, oziroma znanje lahko pridobi v roku treh let po nastopu mandata.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela po dogovoru.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI ga mora kandidat opraviti v roku enega leta po nastopu mandata),
– potrdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika (znanje ima kandidat/-ka možnost pridobiti v roku treh let po nastopu mandata),
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja organizacijske enote Srednja šola in dom,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in dokazila o dosedanji delovni dobi,
– življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite v zaprti ovojnici, v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – SŠ«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti