Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Št. 122-1/2023 Ob-1050/23, Stran 58
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 122-1/2023 z dne 13. 1. 2023, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju skupnostnih oblik socialnega varstva, ki vključujejo starejše v Mestni občini Koper za obdobje januar in februar 2023 
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju skupnostnih oblik socialnega varstva, ki vključujejo starejše v Mestni občini Koper za obdobje januar in februar 2023.
III. Razpisna področja
Mestna občina Koper bo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju skupnostnih oblik socialnega varstva, ki vključujejo starejše v Mestni občini Koper za obdobje januar in februar 2023 sofinancirala programa:
a) Program večgeneracijskega centra
b) Program centra dnevnih aktivnosti starejših.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju skupnostnih oblik socialnega varstva, ki vključujejo starejše v Mestni občini Koper za obdobje januar in februar 2023 se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot društvo ali zveza društev in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj tri leta;
6. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper;
7. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot del javne službe;
8. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
9. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
10. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov znotraj bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa do 210 točk;
2. Finančna konstrukcija programa do 15 točk;
3. Dosedanje delo oziroma reference do 20 točk in
4. Izvajanje programa je na področju socialnega varstva po presoji komisije lokalnega pomena oziroma pomembno za občino do 30 točk.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo prijavljene programe ocenila v skladu z merili za dodelitev sredstev in z vidika zaprošenih sredstev. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
Izbran bo izvajalec, ki po presoji komisije izpolnjuje vse pogoje in dosega najvišje število točk v skladu z opredeljenimi merili za dodelitev sredstev.
Če dva ali več prijavljenih programov doseže enako število točk, bo o izboru izvajalca ob primerjavi istovrstnih programov in upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov odločila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev.
Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji/sofinanciranju programov za obdobje januar in februar 2023 je opredeljena s Sklepom o začasnem financiranju Mestne občine Koper za obdobje januar–marec 2023, in sicer znaša največ do 33.350,00 EUR.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov na področju skupnostnih oblik socialnega varstva, ki vključujejo starejše v Mestni občini Koper za obdobje januar in februar 2023, prerazporedi tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva se lahko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske porabe.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje za obdobje januar in februar 2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. »Obrazec I – Osnovni podatki o prijavitelju programa« ni predmet dopolnitve.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
IX. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 20. januarja 2023 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov na področju skupnostnih oblik socialnega varstva, ki vključujejo starejše v Mestni občini Koper za obdobje januar in februar 2023, št. 122-1/2023«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
X. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 25. 1. 2023.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov za obdobje januar in februar 2023, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-247.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost