Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Št. 4102-1/2023/2 Ob-1070/23, Stran 46
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: uredba), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: ZProst), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2023 
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:
1. spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk
Določene skupine žensk so zaradi svojih drugih osebnih okoliščin lahko še posebej izpostavljene neenaki obravnavi, kot npr. pripadnice manjšinskih etničnih skupnosti, ženske z ovirami, kmečke ženske, starejše ženske, begunke, migrantke, pripadnice LGBTIQ+ skupnosti, matere, ki same skrbijo za otroke in druge. Spodbujanje njihove vključenosti v različna področja družbenega življenja ter izboljšanje oziroma krepitev njihovega položaja je zato pomembno za zagotavljanje njihovih enakih možnosti v družbi.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk, kot so npr. pripadnice manjšinskih etničnih skupnosti, ženske z ovirami, kmečke ženske, starejše ženske, begunke, migrantke, pripadnice LGBTIQ+ skupnosti, matere, ki same skrbijo za otroke in druge.
2. preprečevanju nasilja nad ženskami, vključno s spletnim nasiljem
Nasilje nad ženskami in dekleti je kršitev temeljnih človekovih pravic in med najbolj razširjenimi oblikami diskriminacije zaradi spola. Povzroča resno psihološko, fizično in ekonomsko škodo ženskam, otrokom, družinam, skupnostim in družbi kot celoti. Pojavlja se v različnih oblikah, vsem pa je skupno, da izhaja iz neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi, zaradi česar ga ženske doživljajo nesorazmerno pogosteje. V zadnjem času pa smo čedalje pogosteje priča nasilju, povzročenemu z uporabo elektronske komunikacije oziroma spleta. Oblike so raznovrstne in vključujejo spletno zalezovanje, blatenje zaradi spola, sovražni govor in nadlegovanje, spletno spolno zlorabo, grožnje s posilstvom ali umorom itd.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah nasilja, vključno s spletnim nasiljem, nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.
III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
– prijavljeni projekt spada v vsebino predmeta razpisa iz prejšnje točke,
– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije,
– prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z zakonodajo, zapadale do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijav na javni razpis,
– proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:
– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2023 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si ministrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofinanciranje projekta.
V. Delež in višina sofinanciranja projektov
Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 EUR.
Prijave prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež od 80,00 % oziroma višji znesek od 10.000 EUR, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000 EUR.
Ministrstvo si v skladu s 14. členom uredbe pridržuje pravico, da določi višino sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo projekta oziroma oceni realnost višine posameznega stroška.
VI. Način sofinanciranja
Izbranim organizacijam bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi pravilno izdanega e-zahtevka za izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno poročilo najkasneje do 7. 11. 2023, šele po potrditvi zaključnega poročila s strani ministrstva izvajalec lahko izstavi e-zahtevek za izplačilo. E-zahtevek za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 28. 11. 2023. Obvezne priloge k zaključnemu poročilu so opredeljene v točki VIII. Upravičenost stroškov in v pogodbi o sofinanciranju.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, financirane bodo aktivnosti od 15. 3. 2023 do 31. 10. 2023, kar pomeni, da se financirajo stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev in posredni stroški, nastali v tem obdobju.
VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je izvajalec dostavil dokazilo o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
– nastanejo v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, ki obsegajo stroške dela redno zaposlenih, stroške zunanjih izvajalcev, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce ter posredne stroške. Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na obliko dela).
Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru donacij in sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih verodostojnih listinah.
a) Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Upravičeni stroški zaposlenih lahko zajemajo:
– plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali v deležu dela na projektu;
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali v deležu dela na projektu;
– potni stroški službenih potovanj.
Dokazila:
– pogodba o zaposlitvi ali drug pravni akt (npr. aneks k pogodbi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu;
– mesečno poročilo o opravljenem delu (za 100 % zaposlene na projektu mesečno poročilo ni potrebno);
– plačilni list ali pisna izjava računovodskega servisa, da so bili stroški plač poravnani;
– potni nalogi službenih potovanj, vezanih na projekt.
Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst, predstavlja do 100 % po tem razpisu zahtevane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.
Dokazilo:
– mesečno poročilo o delu.
b) Stroški zunanjih izvajalcev
Med stroške zunanjih izvajalcev se uvrščajo stroški dela, ki se ne izvaja na osnovi sklenjene pogodbe o zaposlitvi (avtorska ali podjemna pogodba), materialni stroški iz naslova opravljanja storitev ali dobave blaga ter stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce.
Dokazila za delo po podjemni, avtorski pogodbi ali pogodbi o opravljanju storitev ali za dobavo blaga:
– račun ali obračun;
– dokazilo o opravljeni storitvi/izvedbi (npr. poročilo o opravljeni storitvi, izdelki, objave, natisnjeni oglasi, fotografije, potrdilo o opravljenem usposabljanju itd.).
c) Posredni stroški
Posredni stroški se izračunajo kot 10 % upravičenih stroškov plač in povračil v zvezi z delom ter stroškov zunanjih izvajalcev. Prijavitelj lahko kot posredne stroške uveljavlja splošne stroške poslovanja: telekomunikacije (telefon, internet), elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški za drobni pisarniški material, računovodstvo, poštnina, stroški administracije in režije ipd. Za te stroške zaključnemu poročilu ni treba prilagati računov.
IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu 2023_Ovojnica.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 9. 2. 2023.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljem neodprte.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dosegljiva na spletnih straneh Gov.si, Zbirke, Javne objave, šifra JR Enakost spolov 2023.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec 2023_Ovojnica,
– obrazec 2023_Prijava,
– obrazec 2023_Finančni načrt,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– izjava glede dvojnega financiranja.
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec 2023_Prijava in njegove priloge ter obrazec 2023_Finančni načrt je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane s spiralo ali vpete v mapo.
Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnih obrazcih 2023_Prijava in 2023_Finančni načrt.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo (obrazec 2023_Prijava) z vsemi zahtevanimi podatki,
– izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec 2023_Finančni načrt),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku izjave (točka VII. obrazca 2023_Prijava), če izjave ne podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje, ki je kot takšna navedena v evidenci AJPES,
– dokazilo FURS, da ima prijavitelj poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z zakonodajo.
Ministrstvo bo po uradni dolžnosti pridobilo:
– obvestilo o identifikaciji prijavitelja s strani AJPES,
– podatek o tem, ali je organizacija vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
– podatek o tem, ali ima organizacija status v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških oziroma varstva pred diskriminacijo,
– podatek o tem, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, oziroma prijave, ki bodo oddane na predrugačenih obrazcih, bodo zavržene.
XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti prijav
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 14. 2. 2023. Odpiranje prijav ne bo javno.
Strokovna komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, bo strokovna komisija v petih dneh od odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da v roku petih dni dopolnijo prijavo. V primeru, da prijava v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja projektov po merilih javnega razpisa bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II., III. in V. točki tega javnega razpisa. Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V skladu s 14. členom uredbe lahko strokovna komisija zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne strinja s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne odzove v roku in na način, določenem v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
XV. Merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov. Ocenjevanje poteka za vsako področje posebej, za potrebe priprave predloga financiranja pa bodo projekti umeščeni na skupno lestvico glede na doseženo število točk.
Zelo ustreza 
(št. točk)
Ustreza 
(št. točk)
Manj ustreza 
(št. točk)
Ne ustreza 
(št. točk)
1. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov – jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa
6
4
2
0
2. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine in njihove potrebe
6
4
2
0
3. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov – ustrezni (novi) pristopi in učinkovitost izbrane metodologije dela
6
4
2
0
4. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov – število oseb, doseženih s projektom
6
4
2
0
5. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi – predvidene aktivnosti ozaveščanja in informiranja, ki prispevajo k ciljem projekta
6
4
2
0
6. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov – predvidene aktivnosti izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k ciljem projekta 
6
4
2
0
7. Trajnost projekta
6
4
2
0
8. Opredelitev tveganj za izvedbo projekta in predvideni ukrepi za odpravo tveganj
6
4
2
0
9. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov
3
2
1
0
10. Reference s področja enakosti spolov prijavitelja
3
2
1
0
11. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu na področjih enakih možnosti žensk in moških ali varstva pred diskriminacijo
3
/
/
0
SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK
57
XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajalcu projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na javni razpis ne bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst dodeljena izvajalcem, ki niso prostovoljske organizacije. Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega odstavka 37. člena ZProst sofinanciralo projekte, ki vključujejo prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer tiste, ki bodo dosegli najvišje število točk.
Pri ocenjevanju projektov bo strokovna komisija na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk, in sicer na naslednji način:
Od 0 do 28 točk:
ni sofinanciranja
Nad 28 do 57 točk:
do 100 % od odobrenih sredstev
Minister bo na predlog strokovne komisije sprejel sklep o izboru projektov, ki jih bo možno sofinancirati v skladu s pogoji, določenimi v tem javnem razpisu.
V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost projekt, ki bo dosegel višje število točk pri merilu 1. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov.
Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku osmih dni od vročitve sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad porabo javnofinančnih sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti, opredeljenih v obrazcu 2023_Prijava in obrazcu 2023_Finančni načrt.
XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti gp.mddsz@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 2. 2. 2023.
Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
XVIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav.
XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku petih dni od dneva prejema sklepa o izboru projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je nevladna organizacija odstopila od svoje vloge za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti