Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

Št. 360-112/2022/7 Ob-1063/23, Stran 34
Na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (oznaka NOO_TSS_2022) 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov.
1. Uvod
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. 4. 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki predstavlja enega od temeljev za uspešno okrevanje in dolgoročni razvoj države po zastoju, ki ga je povzročila pandemija covid-19, in je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz EU Sklada za okrevanje in odpornost (SOO). Evropska komisija je 1. 7. 2021 sprejela pozitivno oceno NOO. Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«.
Slovenija je v Načrtu za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.
NOO vključuje štiri razvojna področja s pripadajočimi komponentami, znotraj katerih so opredeljeni reformni in naložbeni ukrepi:
– zeleni prehod,
– digitalna preobrazba,
– pametna, trajnostna in vključujoča rast, ter
– zdravstvo in socialna varnost.
Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključuje vsebinsko povezane reforme in naložbe. Pri vsakem ukrepu so opredeljeni tudi relevantni mejniki in cilji. Na ta način bo mogoče spremljati njihovo izvajanje. V luči prizadevanj za zeleni prehod noben od ukrepov ne sme bistveno oziroma pomembno škodovati okolju.
V okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod, je v okviru komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov.
2. Splošni podatki o javnem razpisu
2.1. Naziv in sedež nosilnega organa
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
2.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/
Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz sledečih dokumentov:
– Javni razpis – besedilo.
– Obrazci za sestavo vloge:
1. Obrazec 1: Prijavni obrazec.
2. Obrazec 2: Izjava vlagatelja o pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
3. Obrazec 3: Samoocena vlagatelja, da se bo investicija izvajala v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH).
4. Obrazec 4: Izjava vlagatelja – integriteta.
5. Obrazec 5: Vzorec pogodbe.
6. Obrazec 6: Kontrolnik za popolnost vloge.
7. Obrazec 7: Oprema ovojnice.
2.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/
Ministrstvo lahko objavi spremembo javnega razpisa. Objava spremembe javnega razpisa bo izvedena na enak način kot objava predmetnega javnega razpisa.
2.4. Obdelava osebnih podatkov
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost koordinacijskega organa, nosilni organ Ministrstvo za infrastrukturo pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO).
V okviru postopkov dodeljevanja in porabe sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost se bodo zbirali in obdelovali naslednji osebni podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca. V primeru, da je upravičen/sofinanciran strošek dela, se kot osebni podatki zbirajo tudi ime in priimek zaposlenega, davčna, EMŠO, dokumentacijo za izplačilo stroškov dela – plačilne liste, obračunski listi, rek obrazci, delovna doba, delovno mesto, izobrazba, sklep o odobrenem dopustu, pogodbe/aneksi o zaposlitvi, drugi sklepi v zvezi z zaposlitvijo oziroma izplačilu plače oziroma drugimi stroški iz delovnega razmerja.
Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri izvajanju NOO, so končni prejemniki oziroma lastniki1 končnih prejemnikov/izvajalcev (podatke skladno z 22. členom Uredbe EU 2021/241 ime, priimek in rojstne podatke), ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, in z vlagatelji/končnimi prejemniki povezane fizične osebe, kadar te sodelujejo pri nalogah vlagatelja/končnega prejemnika.
1 Opredeljeno v 6 točki 3 člena Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015.
Vlagatelj/končni prejemnik mora pred prijavo na javni razpis z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju projekta NOO, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Poleg tega mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo.
Obvestilna dolžnost vlagatelj/končnega prejemnika in zagotovitev ustrezne pravne podlage od z njim povezanih fizičnih oseb velja za vlagatelja/končnega prejemnika celotno obdobje izvajanja projekta NOO in tudi za obdobje hranjena dokumentacije navedenem v 28. členu Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost2. Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani Evropske komisije, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise. Podatki o obračunih mesečne plače in izplačilih ter drugih stroškov dela za javne uslužbence se hranijo trajno.
2 Dokumentacija o izvajanju mehanizma se hrani v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva, vendar najmanj pet let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanem načrta.
Vlagatelj/končni prejemnik mora o obdelavi osebnih podatkov obvestiti vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo k izvajanju projekta NOO pristopile po začetku izvajanju projekta NOO ter od teh oseb zagotoviti ustrezne pravne podlage za obdelavo.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti podpisano izjavo (Obrazec 2), s katero potrjuje, da je z obdelavo seznanil vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju projekta, in da je od njih pridobi privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Izjava vsebuje tudi zavezo vlagatelja/končnega prejemnika, da bo z obdelavo osebnih podatkov seznanil tudi fizične osebe, ki bodo naknadno pristopile k izvajanju projekta in od njih pridobil privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Ministrstvo za infrastrukturo bo osebne podatke hranilo in obdelovalo izključno za namen pridobitve in koriščenje sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO.
3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi covid-19 (2020/2094);
– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (v nadaljevanju: Uredba 2020/852/EU);
– Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi covid-19 (Besedilo velja za EGP) (2021/337);
– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/241);
– Popravek Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list Evropske unije L 57 z dne 18. februarja 2021) (2021/241);
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Obvestilo Komisije – Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01);
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev;
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612);
– Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (10612/21, ADD 1);
– Uredba (EU) 2020/852 evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088;
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo;
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, (Uradni list RS, št. 167/21);
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Smernice za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Uporabniški priročnik za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC;
– Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo;
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva (EU) 2018/2002);
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva (EU) 2018/814);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 (ZIPRS2324);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, 158/20 in 3/22 – Zdeb);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 – GZ-1);
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22);
– Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) (Uradni list RS, št. 54/21);
– Energetski zakon (EZ–1) (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, v nadaljevanju: ZURE);
– Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21);
– Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB1, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22);
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1);
– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1);
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14, 47/19 in 158/20 – ZURE);
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22);
– Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor;
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
– Strategija koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam.
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila koordinacijskega organa URSOO, objavljena na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/ in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva, objavljena na spletnem naslovu http://www.energetika-portal.si/ ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju projekta.
4. Predmet javnega razpisa
V času epidemije covid-19 se je izkazalo, da v stavbah za predšolsko vzgojo, v stavbah za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo ter v stavbah za bivanje in dolgotrajno oskrbo starejših in invalidnih oseb, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, pogosto ni vgrajenih oziroma niso ustrezno izvedeni sistemi prezračevanja in/ali klimatizacije ter s tem povezana ločitev posameznih delov stavbe prek prezračevalnih oziroma kondicioniranih con. Za ta namen se v sklopu cilja zagotavljanja odpornosti proti širjenju epidemije covid-19 v tovrstnih stavbah spodbuja izvedbo novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo, ki hkrati prispevajo tudi k samem izboljšanju energetske učinkovitosti stavb.
Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in:
– ki so namenjene izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine;
– ki so namenjene izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti Republike Slovenije;
– ki so namenjene izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki so v (so)lasti javne univerze, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
– ki so namenjene bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki so v (so)lasti Republike Slovenije.
Predmet projekta je lahko največ ena stavba, ki je enolično določena s svojo »ID stavbe«3. Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe oziroma dela stavbe, ki je predmet projekta, pri čemer pa so upravičeni stroški zgolj tisti stroški, ki se nanašajo na izvedbo energetsko učinkovitega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo, kot to izhaja iz poglavja 5.3 tega javnega razpisa.
3 »ID stavbe« je »šifra k.o. - številka stavbe«. Podatki so dosegljivi na spletni strani: https://ipi.eprostor.gov.si/jv/.
Stavba je zgradba, v katero lahko človek vstopi in je namenjena prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti in je ni mogoče prestaviti. Stavba je enolično določena s šifro katastrske občine in številko stavbe znotraj katastrske občine.
Kot eno stavbo, ki je predmet projekta, se šteje tudi stavbo z več »ID stavb«, vendar to velja zgolj v primeru, ko gre v fizičnem smislu za enotno stavbo, ki ima v celoti sklenjen toplotni ovoj.
Pri načrtovanju in delovanju sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo je treba upoštevati strokovne smernice NIJZ za preprečevanje širjenja covid-19, https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19, kot tudi vse ostale relevantne veljavne smernice ter predpise na tem področju.
5. Podatki o sofinaciranju
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.
Za financiranje NOO je ustanovljen proračunski sklad, katerega skrbnik je Ministrstvo za finance, ki bo odgovorno tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada. Ministrstvo za finance usklajuje, zagotavlja in upravlja finančne tokove med deležniki, vključenimi v izvajanje NOO, ter med Slovenijo in Evropsko komisijo.
Ministrstvo za finance bo skladno z Uredbo Evropski komisiji predvidoma dvakrat letno posredovalo vloge za izplačilo iz sklada NOO.
5.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 10.000.000 EUR.
Javni razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.
Programsko območje izvajanja javnega razpisa je celotna Slovenija.
5.2. Višina sofinanciranja
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani v celoti, vendar ne več kot 277,00 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep4.
4 Neto tlorisna površina prostorov (m2), ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu in ki bodo oskrbovani z zrakom oziroma kondicionirani iz centralnega sistema prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka in/ali sistema za klimatizacijo, tj. v sklopu izvedbe novega ali posodobitve obstoječega sistema prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo.
Sredstva lastne udeležbe morebitnih upravičenih stroškov, ki presegajo 277,00 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati končni prejemnik oziroma, v primeru solastništva, končni prejemnik skupaj s solastniki.
5.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalnega inženiringa) v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV), ki obsegajo:
– Stroške investicijske in projektne dokumentacije: 
Stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo projekta so upravičeni v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV). 
Vrste projektne dokumentacije natančneje opredeljuje drugi odstavek 2. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), ki določa, da med slednjo spadajo: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), projektna dokumentacija izvedenih del (PID), dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO), dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO). 
Vrste investicijske dokumentacije pa natančneje opredeljuje prvi odstavek 10. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16), ki določa, da med slednjo spadajo: dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ), investicijski program (IP) ali njegova novelacija, študija izvedbe nameravane investicije, poročilo o izvajanju investicijskega projekta in poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta. 
– Stroške nadzora: 
Stroški nadzora so upravičeni v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV). 
Nadzor lahko zajema: strokovni nadzor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo, projektantski nadzor, geomehanski in geotehnični nadzor ter arheološki nadzor.
– Stroške ostalih storitev: 
– Izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 
– Izdelava elaborata zapore ceste (praviloma upoštevano pri stroških projektne dokumentacije), kadar se dela energetske prenove izvajajo v varovalnem delu ceste in je to zahtevano s strani upravljavca cest. 
– Postavitev, ureditev, kontrola in odstranitev zapore prometa, skladno z elaboratom zapore ceste v primeru, kadar se dela energetske prenove izvajajo v varovalnem delu ceste in je to zahtevano s strani upravljavca cest. 
– Izdelava in potrditev izkaza požarne varnosti s strani pooblaščene institucije, vključno s potrebnimi pregledi in pripravo dokumentacije. 
– Ostale storitve svetovalnega inženiringa (študije, elaborati, konservatorski načrt, raziskave obstoječega stanja, strokovna mnenja, ocene, poročila). 
Skupni stroški vseh storitev svetovalnega inženiringa, ki so upravičeni za samo izvedbo GOI del (gradnja, nakup in vgradnja opreme), ne smejo presegati 12 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV).
– Stroški GOI del (gradnje, nakupa in vgradnje opreme) za izvedbo novega ali posodobitev obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo:
Med upravičene strojne inštalacijske stroške spadajo stroški prenove starih in vgradnje novih energetskih sistemov v energetsko prenovljeno stavbo, med katere sodijo energetsko učinkoviti prezračevalni in/ali klimatizacijski sistemi.
Pri posameznih upravičenih stroških so upravičeni vsi potrebni pritrdilni, tesnilni in ostali pomožni materiali, pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, garancije za opremo in zaključna dela za izvedbo postavke in normalno delovanje naprav. Pod upravičene stroške sodijo tudi poskusni zagon, regulacija pretočnih količin, tlačni preizkus, meritve različnih količin (pretoka, hrupa itd.) in navodila za obratovanje s strani pooblaščene institucije, ki jih je treba pripraviti oziroma narediti za vse na novo vgrajene energetske naprave. Med upravičene stroške spada tudi šolanje uporabnika za upravljanje energetskih naprav v stavbi, saj je možno le z dobrim energetskim upravljanjem naprav zagotoviti dobre pogoje za zmanjšanje rabe energije v stavbi in neposredno zmanjšanje emisij CO2.
Vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo je upravičen strošek, kadar gre za energetsko učinkovit ukrep. Pomembno je, da ukrep ustreza kriterijem Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) ter tehnične smernice za graditev TSG-1-004: 2022 Energijska učinkovitost stavb. Če gre pri izvedbi tega ukrepa za zamenjavo posameznih elementov, ki niso neposredno vezani na prihranek, to ni upravičen strošek (primer kuhinjske nape: če je kuhinjska napa integrirane izvedbe, je lahko v celoti upravičen strošek; če pa je napa sestavljena iz ločenih elementov, je oprema za vračanje odpadne toplote upravičen strošek, medtem ko sama zamenjava nape ni upravičen strošek).
Praviloma so v sklopu GOI del upravičeni stroški, ki so smiselno povezani z ukrepom izvedbe novega ali posodobitvijo obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo, kot npr.:
– Ureditev in organizacija gradbišča:
– Dobava in postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati. 
– Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in navodili sofinancerja. 
– Dobava in postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z varnostnim načrtom. 
– Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih zabojnikov. 
– Priklop in postavitev gradbiščne elektroomarice in ureditev gradbiščne vodovodne inštalacije. 
– Najem, postavitev in odstranitev kemičnega stranišča za celoten čas gradnje.
– Označitev in zaščita obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa.
– Zaščita obstoječih tlakov, zasteklitev, sten, stavbnega pohištva, notranje opreme (npr. polaganje zaščitnih folij itd.).
– Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno čiščenje stavbe po končanih delih pred predajo naročniku.
– Demontaža obstoječih prezračevalnih naprav, črpalk in ostale nepotrebne opreme, vključno z iznosom in odvozom na trajno deponijo.
– Odstranitev in po potrebi prilagoditev ter ponovna montaža elementov na stavbi in ob njej oziroma odvoz na deponijo.
– Odstranitev spuščenega stropa, če so obravnavani prostori, kjer je predmet obravnave tudi prezračevanje.
– Zaščita obstoječega pohištva, ki se ne prestavlja oziroma odstranjuje, in zaščita v prostorih, kjer se izvajajo prenovitvena dela.
– Zaščita dostopov, prehodov in ostala zaščita stavbe, ki ostaja v funkciji, medtem ko se stavba oziroma prostori prenavljajo.
– Dobava, montaža, demontaža in amortizacija delovnih (premičnih, lovilnih, zaščitnih opažev na odrih) in fasadnih odrov, vključno z zaščito z juto ter vsemi dostopi in varovanji.
– Vrtanje prebojev v AB-konstrukcijah za izvedbo raznih prezračevalnih vodov in napeljav, vključno z zaključno obdelavo prebojev.
– Dobava in vgradnja centralnih prezračevalnih naprav za dovod in odvod zraka z rekuperacijo, ki zadostijo kriterijem Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) ter tehnične smernice za graditev TSG-1-004: 2022 Energijska učinkovitost stavb.
– Dobava in vgradnja odduha.
– Podaljšanje obstoječe cevi odduha skozi fasadni zid ali streho.
– Dobava in montaža (toplotnoizolativnega) spuščenega stropa in/ali opaža v primeru, da gre za zapiranje inštalacij prezračevanja.
– Barvanje (slikanje, pleskanje) stropov v primeru izvedbe mavčno-kartonskih spuščenih stropov za zapiranje inštalacij prezračevanja.
– Priprava podlage, kitanje, bandažiranje in brušenje, glajenje in barvanje.
– Stroški za ateste in preizkuse, stroški v zvezi z odklopi in ponovnimi priklopi inštalacij.
– Dobava in vgradnja materiala za izvedbo regulacijske proge za krmiljenje temperature zraka (ventili, termometri, termomanometri, pipe, odzračevalni lončki, povezovalne cevi, priklop na dvižni vod).
– Dobava in vgradnja različnih dušilnikov zvoka za dušenje hrupa ventilatorjev in prenosa hrupa med prostori po prezračevalnih kanalih.
– Dobava in vgradnja rešetk za zajem in izpih zraka pri vgradnji novih prezračevalnih naprav in razvodov.
– Dobava in vgradnja vratne rešetke za izenačevanje tlakov med prostori.
– Dobava in vgradnja prezračevalnih kanalov iz pocinkane pločevine ali drugega ustreznega materiala z vsemi fazonskimi kosi, čistilnimi odprtinami, ojačitvami itd.
– Dobava in vgradnja toplotne izolacije na prezračevalne kanale.
– Dobava in montaža stropnega difuzorja, kanalskega ventilatorja.
– Dobava in montaža vodnega grelnega registra.
– Čiščenje obstoječih prezračevalnih kanalov.
– Dobava in montaža magnetnega ventila.
– Dobava in montaža regulacijske žaluzije na motorni pogon za regulacijo količine pretoka zraka.
– Dobava in montaža filtrirne enote.
– Dobava in vgradnja vzorčne komore za detekcijo dima oziroma javljanje požara (za vgradnjo v prezračevalne kanale kuhinje).
– Dobava in montaža prezračevalne priključne komore za potrebe dovoda in odvoda zraka.
– Dobava in montaža strešne prezračevalne pipe (kape/oddušne kape).
– Dobava in vgradnja materiala za izvedbo obešal, pritrditev kanalov in izvedbo podstavkov/podestov klimatov z antikorozijsko zaščito in finalno obdelavo.
– Izvedba požarne zaščite prehodov cevi skozi zid požarnega sektorja.
– Izvedba funkcionalnega preizkusa in pregled delovanja sistema prezračevanja in sistema aktivne požarne zaščite.
– Dobava in vgradnja različnih tipal za merjenje CO2, temperature, vlage itd.
– Dobava in vgradnja večplastnih fleksibilnih cevi distribucijo zraka.
– Dobava in vgradnja dovodnih in odvodnih vrtinčastih difuzorjev in stenskih vpihovalnih elementov s šobami za dovod zraka.
– Premestitev vseh električnih in drugih porabnikov ter inštalacij in elementov, ki lahko predstavljajo morebitno oviro za izvedbo strojnih inštalacij.
– Dobava in vgradnja materiala in kosov za protihrupno in protipožarno tesnjenje prebojev.
– Dobava in montaža protipožarnih loput.
– Dobava, montaža in zagon kompresorskih, sorbcijskih (absorbcijskih in adsorpcijskih) hladilnikov za pripravo hladu.
– Dobava in vgradnja mokrih toplotnih menjalnikov (t. i. wet in dry cooler).
– Izvedba priklopa klimata na omrežje z izvedbo vseh prehodov ogrevalnih in hladilnih vodov, pripravo spojev, vključno z vsem potrebnim materialom.
– Ostali relevantni stroški za izvedbo novega hladilnega sistema za optimizacijo raznosa hladu po stavbi.
– Dobava in vgradnja hranilnikov hladu s tipali in toplotno izolacijo.
– Praznjenje, skladiščenje, dobava in polnjenje protizmrzovalnih tekočin (različnih vrst) v zunanji del razvoda in klimata.
– Odstranitev in deponiranje obstoječih klimatskih naprav (notranje in zunanje enote) z odklopom vseh inštalacij in sanacijo prebojev, vključno s prilagoditvijo, ponovno montažo in zagonom.
– Dobava in vgradnja elektronskega regulatorja pretoka zraka za namestitev v zračne kanale različnih oblik.
– Dobava in vgradnja večplastnih fleksibilnih cevi za raznos hladilnega medija.
– Izvedba sistema pasivnega pohlajevanja.
– Dobava in vgradnja hladilnega agregata/toplotnih črpalk. Koeficient učinkovitosti toplotnih črpalk (COP) mora dosegati minimalno vrednost, skladno z veljavnimi predpisi.
– Dobava različnih mešanic glikol/voda in polnjenje sistema.
– Dobava in vgradnja glikolnih izmenjevalcev toplote zrak/voda za ogrevanje in hlajenje zraka.
– Dobava in vgradnja regulacije klimatskih naprav z električno povezavo na elektrokrmilno omaro.
– Izvedba elementov za odvod odvečne vode (kondenza): cevni razvodi, priključitev na jaške itd.
– Dobava in montaža materiala in opreme za ožičenje sestavnih elementov sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo v skladu s predpisi RS in normativi.
– Dobava in montaža materiala in opreme za krmiljenje in nadzor sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo v skladu s predpisi RS in normativi.
– Povezava sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo z obstoječim CNS sistemom ali izvedba novega CNS sistema za ta namen.
– Dobava in montaža pritrdilno montažnega in zaščitnega materiala.
– Šolanje in uvajanje uporabnika.
– Navodila za varno obratovanje, nadzor in regulacijo.
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost,
– nepredvidena in dodatna dela,
– davek na promet z nepremičninami,
– nakup rabljene opreme,
– notarski in odvetniški stroški.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju dodelila nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
S sklepom o izboru se dodeli maksimalna višina nepovratnih sredstev na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti stroškov. Dokončna višina dodeljenih nepovratnih sredstev se določi v okviru administrativnega preverjanja upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane upravičene stroške.
5.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške projekta za namen GOI del in nadzora v sklopu izvedbe novega ali posodobitve obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo od datuma oddaje vloge na javni razpis, do 31. 8. 2025. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2025.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške projekta za namen GOI del in nadzora v sklopu izvedbe novega ali posodobitve obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo od datuma oddaje vloge na javni razpis do 31. 10. 2025. Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2025.
Projekti, ki so že zaključeni pred izdajo sklepa o sofinanciranju projekta, niso upravičene do sofinanciranja.
Za stroške nastale v okviru obdobja upravičenosti stroškov, za katere bodo pravilne vloge za izplačilo iz sklada NOO izstavljene najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva sofinanciranja končnemu prejemniku praviloma izplačana v istem koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnja vloga za izplačilo mora biti izstavljena najkasneje do 31. 10. 2025.
6. Vlagatelj in druge osebe
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem razpisu občina.
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija5.
5 V primeru, da je predmet projekta stavba osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, mora vlagatelj k vlogi predložiti dopis pristojnega ministrstva, da je z vlogo seznanjen in se z njo strinja.
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija5.
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija5.
»Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine in/ali ki je namenjena izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije ali javne univerze in/ali ki je namenjena bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno stavbo oziroma del stavbe, ki je predmet sofinanciranja.
V primeru da je predmet projekta del stavbe, ki po namenu in lastništvu ni predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, mora lastnik oziroma morajo lastniki dela stavbe, ki po namenu in lastništvu ni predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, zagotoviti celoto sredstev za izvedbo dela projekta, ki se nanaša na njegov/njihov solastniški delež.
V primeru solastništva morajo solastniki6 stavbe skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju projekta, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij med solastniki, način sofinanciranja projekta in v okviru katerega je občina ali oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija s strani preostalih solastnikov imenovana za vlagatelja, končnega prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
6 V primeru da je stavba v solastništvu Republike Slovenije, se sporazum sklene s pristojno osebo ožjega ali širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.
7. Navodila za pripravo dokumentacije
Za postopek izvedbe pristopa in izbire projektov, ki ga izvaja v skladu s tem javnim razpisom ministrstvo, se pripravi dokumentacija nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov v skladu z navodili, navedenimi v poglavjih 7.1 in 7.2.
7.1. Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Vlagatelj mora izkazati, da je za projekt izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI). Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in presoja vplivov na okolje se izdelata, če je to zahtevano po trenutno veljavni gradbeni oziroma okoljski zakonodaji.
PZI mora vsebovati tudi projektantski popis del in finančno ovrednoteno projektantsko oceno, v kateri je prikazana delitev GOI del na upravičene in neupravičene stroške, kot je opredeljeno v poglavju 5.3 tega javnega razpisa.
V sklopu PZI mora vloga vsebovati tudi Izjavo vodje projekta, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s poglavjem 5.3 tega javnega razpisa.
Če za stavbo še ni izdelana in izdana računska energetska izkaznica po računski metodi, ki je določena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, se ob izdelavi PZI izdela in izda tudi novo računsko energetsko izkaznico7.
7 Računsko energetsko izkaznico je za obstoječe stanje stavbe treba izdelati in izdati tudi v primeru, če slednja ni zahtevana po Zakonu o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/20), pri čemer je treba pri izračunu kazalnikov energijske učinkovitosti uporabiti računsko metodo, ki je določena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah.
Računska energetska izkaznica, izdelana za obstoječe stanje stavbe, bo tako skupaj s pripadajočima elaboratom gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkazom energijskih lastnosti stavbe predstavljala izhodišče in dokazilo, na podlagi katerega se bo izkazovalo izpolnjevanje zahtev in pogojev zmanjšanja rabe primarne energije.
Elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkaza energijskih lastnosti stavbe, izdelani po računski metodi, ki je določena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, so sestavni del PZI, in sicer tako za obstoječe stanje stavbe kot za predviden scenarij nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov.
V okviru PZI je treba preučiti scenarij nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov, ki zadosti zahtevam in pogojem iz poglavja 8 tega javnega razpisa, ki se nanaša na zmanjšanje rabe primarne energije za vsaj 10,00 kWh/m2/leto.
Izpolnjevanje zahtev in pogojev iz poglavja 8 tega javnega razpisa, ki se nanaša na zmanjšanje rabe primarne energije za vsaj 10,00 kWh/m2/leto, se za izbran scenarij nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov glede na obstoječe stanje izkazuje na nivoju stavbe, pri čemer bodo tako upoštevani podatki iz elaboratov gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije in izkazov energijskih lastnosti stavbe, ki so sestavni del PZI.
Elaboratoma in izkazoma, ki se izdelajo tako za obstoječe stanje stavbe kot tudi za izbran scenarij nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov, je tako treba predložiti tudi izjavo izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, da bo izbran scenarij dosegal zahteve in pogoje iz poglavja 8 tega javnega razpisa, ki se nanaša na zmanjšanje rabe primarne energije za vsaj 10,00 kWh/m2/leto, in iz katere bo razvidno, kolikšen prihranek rabe primarne energije (kWh/leto in %) in kolikšno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami (kg ekvivalenta CO2/leto in %) bo stavba dosegala po izvedeni prenovi.
7.2. Investicijska dokumentacija
Investicijsko dokumentacijo je treba izdelati skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Pri pripravi investicijske dokumentacije je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Skladnost investicijske dokumentacije z vlogo se izkazuje na nivoju zadnje izdelane investicijske dokumentacije, torej na nivoju DIIP oziroma novelacije DIIP (to velja za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo do 500.000 EUR po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost) ali na nivoju IP oziroma novelacije IP (to velja za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost), ki povzema vso predhodno izdelano dokumentacijo in obsega argumentacijo izbrane variante ter odločitev o izvedbi.
– Zadnja izdelana investicijska dokumentacija mora temeljiti na ocenjeni vrednosti GOI del v projektantski oceni del projektne dokumentacije PZI.
– Investicijska dokumentacija mora prikazati strukturo in višino upravičenih in neupravičenih stroškov, kot so opredeljeni v tem razpisu. Iz strukture mora biti razvidno, kdo nosi posamezne stroške.
– V okviru finančne konstrukcije za izvajanje projekta mora biti jasno prikazana struktura virov sredstev brez DDV. DDV mora biti prikazan ločeno in ga nosi investitor. Struktura virov sredstev se mora ujemati na dve decimalki natančno.
8. Pogoji in zahteve za priznanje upravičenosti
8.1. Pogoji
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale v nadaljevanju navedenih pogojev in zahtev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, zahtev ali navedb v prijavi, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
POGOJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
ZAHTEVANA DOKAZILA
Podpora samo za stavbo, ki izkazuje doseganje predpisane ravni učinkovite rabe energije
Vlagatelj mora izkazati, da stavba, ki je predmet projekta, izkazuje oziroma bo izkazovala ustrezno kakovost toplotnega ovoja. 
Ustrezno kakovost toplotnega ovoja stavbe se izkazuje na enega od naslednjih načinov: 
1.) Da je bila za gradnjo stavbe oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja po 1. 7. 2010. 
2.) Da sta bila na stavbi po 1. 7. 2010 izvedena najmanj dva8 ukrepa za izboljšanje kakovosti toplotnega ovoja, kot npr.:
– Toplotna zaščita zunanjih sten. 
– Toplotna zaščita stropa proti podstrešju ali strehe-stropa v mansardi. 
– Menjava oken z energetsko bolj učinkovitimi. 
– Toplotna zaščita stropa nad kletjo ali tal na terenu.
Izjava vlagatelja, da je bila za gradnjo stavbe oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja po 1. 7. 2010. 
ALI 
Izjava vlagatelja, da sta bila na stavbi po 1. 7. 2010 izvedena najmanj dva8 ukrepa za izboljšanje kakovosti toplotnega ovoja.
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo, ki je predmet projekta, izdelana in izdana računska energetska izkaznica (rEI) po računski metodi, ki je določena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah.
Računska energetska izkaznica9
Vlagatelj mora izkazati, da bo izbran scenarij nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov dosegal pogoj zmanjšanja rabe primarne energije za vsaj 10,00 kWh/m2/leto.
Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, da bo izbran scenarij dosegal pogoj zmanjšanja rabe primarne energije za vsaj 10,00 kWh/m2/leto in iz katere bo razvidno, kolikšen prihranek rabe primarne energije (kWh/leto in %) in kolikšno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami (kg ekvivalenta CO2/leto in %) bo stavba dosegala po izvedeni prenovi.
Izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, vključno z elaboratoma gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah ter izkazoma energijskih lastnosti stavb za obstoječe stanje stavbe kot za predviden scenarij nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Opredelitev predloga nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
Vlagatelj mora izkazati, da se bo projekt izvajal z ukrepi, kot so predlagani v projektni dokumentaciji PZI.
Projektna dokumentacija PZI 
Izjava vlagatelja, da se bo v okviru projekta izvedla nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov in v kateri bo navedena neto tlorisna površina, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep10
Podpora le za tisti del projekta, ki prispeva k zagotavljanju odpornosti proti širjenju epidemije covid-19 in učinkoviti rabi energije
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo, ki je predmet projekta, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena v skladu s poglavjem 7.2 tega javnega razpisa, in potrjena s strani pristojnega organa.
Investicijska dokumentacija, 
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije
Minimalna višina upravičenih stroškov projekta
Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost upravičenih stroškov projekta nad 50.000,00 EUR po tekočih cenah.
Investicijska dokumentacija
Izkazovanje lastništva in urejenega razmerja med (so)lastniki
Vlagatelj mora izkazati, da je stavba, ki je predmet projekta, v (so)lasti občine/občin in/ali Republike Slovenije in/ali javne univerze, katere ustanovitelj je Republika Slovenija. 
V primeru solastništva, kot izhaja iz poglavja 6 tega javnega razpisa, mora vlagatelj izkazati, da ima za izvedbo projekta sklenjen sporazum o sofinanciranju in o vodenju projekta z vsemi drugimi solastniki stavbe.
Izpis iz zemljiške knjige 
Sporazum o sofinanciranju in o vodenju projekta (v primeru solastništva)
Namembnost stavbe, ki je predmet projekta
Vlagatelj mora izkazati, da je stavba oziroma da so deli stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, namenjena/namenjeni izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in/ali visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in/ali bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb.
Izjava vlagatelja, da je stavba oziroma da so deli stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, namenjena/namenjeni izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in/ali visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in/ali bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje
Vlagatelj mora izkazati, da ima za izvajanje projekta pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje po trenutno veljavni gradbeni zakonodaji ni potrebno, mora vodja projekta podati izjavo, da glede na zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje 
V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, se predloži izjava vodje projekta o navedenem dejstvu
Projektna dokumentacija PZI
Projektna dokumentacija PZI mora biti pripravljena skladno s poglavjem 7.1 tega javnega razpisa.
Projektna dokumentacija PZI 
Izjava vodje projekta, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s poglavjem 5.3 tega javnega razpisa
Zaključena finančna konstrukcija
Vlagatelj mora izkazati, da ima projekt zaključeno finančno konstrukcijo oziroma, ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta (po tekočih cenah).
Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta (NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja projekta)11
Vodenje ločene knjigovodske evidence za projekt
Vlagatelj mora izkazati, da se bo projekt vodil po ločeni knjigovodski evidenci.
Izjava vlagatelja, da se bo projekt vodil po ločeni knjigovodski evidenci
Terminski načrt izvedbe projekta
Vlagatelj mora izkazati, da je časovni načrt izvedbe investicije skladen s predvidenim načrtom izstavljanja vlog za izplačilo in predvideno finančno konstrukcijo projekta.
Terminski načrt
Izvajanje projekta v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH)
Vlagatelj mora izkazati, da se bo projekt izvajal v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH), to je v skladu z okoljskim ciljem Evropske unije, kot je opredeljen v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852.
Izjava vlagatelja, da se bo projekt izvajal v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH)
8 Za stavbo, ki je varovana skladno z zahtevami varstva kulturne dediščine in v sklopu katere ni možno izvesti dveh ukrepov za izboljšanje kakovosti toplotnega ovoja, zadošča že izkazovanje izvedbe samo enega ukrepa, pri čemer mora biti nezmožnost izvedbe preostalih ukrepov utemeljena glede na pridobljene kulturnovarstvene usmeritve ali kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji.
9 Stavba, ki je v lasti ali uporabi oseb javnega sektorja in ki ima celotno uporabno površino manjšo od 250 m2, in stavba kulturne dediščine pri tem ni izjema.
10 Neto tlorisna površina prostorov (m2), ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu in ki bodo oskrbovani z zrakom oziroma kondicionirani iz centralnega sistema prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka in/ali sistema za klimatizacijo, tj. v sklopu izvedbe novega ali posodobitve obstoječega sistema prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo.
11Ob oddaji vloge je potrebno priložiti veljavni NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščen projekt. Uskladitev NRP oziroma finančnega načrta posameznih projektov z dejanskimi vrednostmi mora biti izvedena najpozneje ob oddaji prve vloge za izplačilo sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (dokazilo: veljavni občinski NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščen projekt).
8.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve:
ZAHTEVE
Vlagatelj/končni prejemnik mora izvesti investicijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti oddaje naročil, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkazuje le na način, da se celoten postopek ustrezno dokumentira in obrazloži.
Vlagatelj/končni prejemnik mora ob oddaji vloge priložiti tudi parafirano vzorčno pogodbo.
Vlagatelj/končni prejemnik bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj.
Vlagatelj/končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekt, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Vlagatelj/končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane projekt. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/končni prejemnik soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/končni prejemnik bo pri izvajanju projekta zagotovil skladnosti z načeli enakosti spolov in enakih možnostih na vseh ravneh v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah.
Vlagatelj/končni prejemnik bo ob zaključku naložbe za stavbo, ki je predmet projekta, pridobil novo računsko energetsko izkaznico, s katero se bo ugotovilo in potrdilo, ali se na nivoju projekta dosega pogoje, kazalnike in merila, na podlagi katerih se dodeljujejo sredstva po tem javnem razpisu. Za izhodiščne vrednosti se bo upoštevalo podatke, ki izhajajo iz v vlogi predložene računske energetske izkaznice pred obnovo.
Vlagatelj/končni prejemnik zagotavlja, da pri projektu ne prihaja do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od končnega prejemnika vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/končni prejemnik je seznanjen, da projekt ne sme predstavljati državne pomoči.
Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora upoštevati vse predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ter predpise in navodila ministrstva in URSOO v zvezi z izvajanjem tovrstnih projektov.
Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora zagotoviti označevanje projekta, informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, da morajo prejemniki sredstev navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov. Pri tem mora končni prejemnik (izbran vlagatelj) izvesti sledeče obvezne komunikacijske aktivnosti v odvisnosti od vrednosti posameznega projekta: spletna stran končnega prejemnika, plakat ali podobne vizualne vsebine, stalna plošča ali pano, priprava sporočila za javnost. Podrobne zahteve glede komunikacijskih aktivnosti bo definiral Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost URSOO.«
Končni prejemnik (izbran vlagatelj) bo moral ob zaključku projekta ministrstvu predložiti podpisan primopredajni zapisnik o brezhibno delujočem prezračevalnem sistemu in/ali sistemu za klimatizacijo (izveden zagon, poskusno obratovanje ipd.), ki je predmet sofinanciranja.
8.3. Merila
Predlagani projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje upravičenosti, se bodo presojali na podlagi merila za ocenjevanje. Merilo za ocenjevanje projektov, na podlagi katerega se bo izvedel izbor projektov po tem razpisu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost je:
Prispevek k energetski učinkovitosti:
Razmerje med letnim prihrankom primarne energije na stavbi oziroma delih stavbe, ki je oziroma so predmet sofinanciranja in na kateri oziroma katerih bo izveden ukrep, in neto tlorisno površino, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep (kWh/m2/leto).
Najvišje možno skupno število točk je 100.
Projekti, ki bodo pri ocenjevanju dosegli nič točk, bodo zavrnjeni.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na seznam projektov, ki bodo sofinancirani iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost.
V primeru da bo število prijavljenih projektov na posamezni rok odpiranja presegalo razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu, bodo prednostno na seznam uvrščeni projekti z izkazanim višjim številom točk. V primeru da bi več projektov izkazovalo enako število točk, pa bodo imeli pri uvrščanju na seznam prednost projekti z večjo neto tlorisno površino stavbe oziroma delov stavbe, ki je oziroma so predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep.
Za merilo »prispevka k energetski učinkovitosti« se št. točk določi na naslednji način:
Razmerje med letnim prihrankom primarne energije na stavbi oziroma delih stavbe, ki je oziroma so predmet sofinanciranja in na kateri oziroma katerih bo izveden ukrep, in neto tlorisno površino, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep (kWh/m2/leto):
Letni prihranek primarne energije (kWh/m2/leto):
Število točk:
od vključno 10,00 do 99,99:
od 0,01 do 99,99
po enačbi:
 
 
12 Neto tlorisna površina prostorov (m2), ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu in ki bodo oskrbovani z zrakom oziroma kondicionirani iz centralnega sistema prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka in/ali sistema za klimatizacijo, tj. v sklopu izvedbe novega ali posodobitve obstoječega sistema prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo.
9. Način predložitve vlog
9.1. Splošno
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše vse obrazce iz dokumentacije javnega razpisa ter jim priloži vse zahtevane dokumente.
Zaželeno je, da so zahtevani obrazci zloženi v vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 9.2.
Celotna vloga mora biti predložena (1) v fizični obliki in (1) v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov.
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del vloge in ki niso pripravljeni s strani vlagatelja (npr. dokumenti zunanjih izvajalcev), so lahko predloženi v originalih ali v kopijah s štampiljko »kopija enaka originalu«. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen Obrazec 7: Oprema ovojnice.
Zaželeno je, da so vsi listi dokumentacije vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet po 35. členu Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
Posamezna vloga lahko obravnava največ en projekt. Kadar vlagatelj na javni razpis prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak projekt posebej.
9.2. Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
1. Prijavni obrazec (Obrazec 1):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– V primeru solastništva se relevantne vsebine obrazca datira in žigosa z žigom posameznih solastnikov (slednje velja, če solastniki poslujejo z žigom).
– V primeru solastništva relevantne vsebine obrazca podpišejo posamezni solastniki.
– V primeru, da je solastnikov več, se podatki vseh ostalih solastnikov v obrazcu vnesejo v relevantne rubrike; pri tem se rubrike dodajo glede na skupno število solastnikov.
– V primeru, da projekt zajema več solastnikov, se manjkajoče vrstice in/ali stolpci dodajo.
– Z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
2. Izjava vlagatelja o pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov (Obrazec 2):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
3. Samoocena vlagatelja, da se bo investicija izvajala v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) (Obrazec 3):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnih smernic za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18. 2. 2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:
– projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov,
– projekt ne bo povzročil povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva13,
13 To pomeni, da se lahko znatno škoduje cilju prilagajanja podnebnim spremembam bodisi (i) če se dejavnost ne prilagodi škodljivim vplivom podnebnih sprememb, ko je ta dejavnost v nevarnosti takšnih vplivov (kot je stavba v poplavnem okolju) ali (ii) zaradi neprilagojenosti, ko uvajajo prilagoditveno rešitev, ki ščiti eno območje (»ljudi, naravo ali sredstva«), hkrati pa povečuje tveganja na drugem območju (kot je gradnja nasipa okoli parcele v poplavni ravnici, kar ima za posledico prenos škode na sosednjo parcelo, ki ni varovana).
– projekt ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, kar pomeni da ne bo škodoval dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda,
– projekt ne bo bistveno škodoval krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in recikliranjem, kar pomeni, da ne bo:
– privedel do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov, 
– privedel do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, 
– dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škodovalo okolju, 
– projekt ne bo povzročil znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti,
– projekt ne bo znatno škodoval varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov kar pomeni, da ne bo znatno škodoval dobremu stanju in odpornosti ekosistemov ali škodil stanju ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.
4. Izjava vlagatelja – integriteta (Obrazec 4):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obrazec 5):
– Obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba vlagatelja.
6. Kontrolnik za popolnost vloge (Obrazec 6):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Z X se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vse dokumente oziroma dokazila, ki so zahtevana v poglavju 8.1.
9.3. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva: https://www.energetika-portal.si/.
Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva: https://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 27. 3. 2023, drugi rok je 29. 5. 2023, tretji rok je 23. 10. 2023, četrti rok je 12. 2. 2024, peti rok je 3. 6. 2024, šesti rok je 7. 10. 2024 in skrajni rok je 13. 1. 2025. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa Obrazec 7 – oprema ovojnice, (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«). Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti na dan posameznega roka. Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa Obrazec 7 in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto – original poštna nalepka oziroma datuma oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge lahko vlagatelj vlogo dopolni, spremeni ali umakne, kar mora na ovojnici označiti z oznako »Dopolnitev«, »Sprememba« ali »Umik«, kot to določa Obrazec 7. V primeru umika vloge pred iztekom roka za oddajo vloge, se vloga vrne vlagatelju.
10. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
10.1. Odpiranje vlog
Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
10.2. Dopolnjevanje vlog
Če komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Če vlagatelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne bo dopolnil, oziroma če je vloga tudi po prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, bo komisija tako vlogo zavrgla.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. V primeru, da vloga v predpisanem roku ni dopolnjena, se vloga s sklepom zavrže.
10.3. Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen ministru pristojnemu za energijo.
10.4. Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister pristojen za energijo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v osmih dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.energetika-portal.si/.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti