Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Ob-1004/23, Stran 19
Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 9. točke 14. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo številka 4 z dne 10. 3. 2020) in na podlagi sklepa Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije št. 21.9. z dne 29. 11. 2022
javno zbiranje ponudb v kombinaciji z javno dražbo 
za prodajo nepremičnin Lovske zveze Slovenije 
objavljeno na spletni strani: https://www.lovska-zveza.si; https://www.sardinepremicnine.si;
Uradni list RS; Nepremicnine.net; od dne 3. 1. 2023 do 31. 3. 2023.
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 145392000, ID za DDV: SI23864516.
Organizator: ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, 1000 Ljubljana, matična številka: 6593461000, ID za DDV: SI10329030.
Zanjo nepremičninski posrednik Miljenko Šardi, št. licence: 433, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pri MOP pod št. 0041900433.
Kontaktni podatki organizatorja: mobitel: 00386/51/311-411, e-mail naslov: info@sardinepremicine.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in javne dražbe
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
– zemljiška parcela ID znak 1725 – 2692 (ID 1965617), v izmeri 333 m2, parcela ni urejena, s stavbo št. 328, poimenovana Vila Zlatorog, ki še ni vpisana v kataster nepremičnin in na njej ni oblikovana etažna lastnina. Stavba je leto izgradnje 1932 (datum obnove strehe in fasade 1999) v tlorisni izmeri 333 m2 in jo sestavljajo 4 etaže in ima 5 delov, od tega en stanovanjski del v izmeri 78 m2 in štirje poslovni deli (v izmerah 107,9 m2, 246,9 m2, 217,4 m2, 237,0 m2), stavba je priključena na električno, vodovodno, kanalizacijsko omrežje;
– zemljiška parcela ID znak 1725 – 2693 (ID 2302423), v izmeri 557 m2, parcela ni urejena, z njo ni povezana nobena stavba;
– zemljiška parcela ID znak 1725 – 2694 (ID 3142075), v izmeri 12 m2, parcela ni urejena, z njo ni povezana nobena stavba;
– zemljiška parcela ID znak 1725 – 2695 (ID 4317708), v izmeri 38 m2, parcela ni urejena, z njo je povezana stavba s številko 324, garaža, ki ni vpisana v kataster nepremičnin, v tlorisni izmeri 28,5 m2.
2.2. Opis nepremičnin:
– Po lokacijski informaciji Mestne občine Ljubljana št. 3535-3227/2022-3 MR z dne 12. 10. 2022 so vse nepremičnine stavbna zemljišča in se glede na Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05 in 94/05) ne nahajajo na območju predkupne pravice Mestne občine Ljubljana.
– Na nepremičnini ID znak 1725 – 2692 je vknjižena zaznamba pravice stvarnega bremena pri tej nepremičnini z ID omejitve 11178818 in časom začetka učinkovanja 1. 1. 1849 z naslednjim dodatnim opisom imetnika te pravice MLO: »Vlož. 10. 1. 1948, dn. št. 88/1948:
»Na podlagi odločbe MLO z dne 29. 10. 1947 se poočiti gradbeno pravna obveznost v korist MLO, da je smatrati na parc. št. 170/2, sedaj deljene v parc. št. 2692, 2693, 2694 in 2695 te k.o., zgrajene garaže kot provizorij, ki ga bo moral vsakokratni lastnik porušiti in odstraniti na lastne stroške in brez pravice do odškodnine na zahtevo MLO.«, ki ga izkazujejo redni zemljiškoknjižni izpiski za vsako od nepremičnin tudi redni zemljiškoknjižni izpisek za ID pravice/zaznambe 11178818«.
Dejansko stanje: obveznost rušitve in odstranitve garaže je izpolnjena na podlagi gradbenega dovoljenja Upravne enote Ljubljana št. 351-611/2012-23 z dne 21. 9. 2012. V teku je pridobivanje izbrisnega dovoljenja Mestne občine Ljubljana za izbris te zaznambe. Kupec prevzema pravice in obveznosti iz tega razmerja.
– Stavba poimenovana »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725 – 2692, na naslovu Župančičeva ulica 9, Ljubljana, je vpisana v register nepremične kulturne dediščine, evidenčna številka enote 29775 in je zato pod režimom varstva po določbah ZVKD-1.
– Za stavbo poimenovano »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725 – 2692 na naslovu Župančičeva ulica 9, Ljubljana, je izdano stavbno dovoljenje mestnega magistrata v Ljubljani št. 10152/22 z dne 6. junij 1922; uporabno dovoljenje mestnega magistrata v Ljubljani št. 32700/23 z dne 29. januar 1924 in načrte, odobrene z odlokom mestnega magistrata v Ljubljani št. 10152/22 z dne 6. junija 1922; odločba ObLO Ljubljana-Center št. 08/8-LOA-2/1 z dne 11. 3. 1961 oziroma dovoljenje za preureditev kletne etaže v klubske prostore in načrte za preureditev.
– Stanovanje v stavbi poimenovani »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725 – 2692 je zasedeno, in sicer v njem brez sklenjene najemne pogodbe prebiva žena že pokojnega prejšnjega imetnika stanovanjske pravice in ima na naslovu stavbe prijavljeno stalno prebivališče ter plačuje neprofitno najemnino v višini, kot je bila določena z najemno pogodbo za neprofitno najemnino sklenjeno s pok. bivšim imetnikom stanovanjske pravice za nedoločen čas. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz tega razmerja.
– Na stanovanju v stavbi poimenovani »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725 – 2692, na naslovu Župančičeva ulica 9, Ljubljana, ima na podlagi najemne pogodbe za neprofitno najemnino sklenjene s pok. bivšim imetnikom stanovanjske pravice za nedoločen čas pravico bivanja v njem tudi hči pokojnega prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, ki ima na naslovu Župančičeva ulica 9, Ljubljana, prijavljeno stalno prebivališče. Ker ta oseba dejansko ne prebiva na tem naslovu, je pri Upravni enoti Ljubljana v teku na zahtevo lastnika postopek za ugotovitev dejanskega prebivališča te osebe. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz tega razmerja in vstopa v postopek.
– Za stavbo poimenovano »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725 – 2692, na naslovu Župančičeva ulica 9, Ljubljana, je izdelana energetska izkaznica stavbe št. 2015-228-208-5788 z dne 25. 1. 2015 z veljavnostjo do dne 24. 1. 2025, po kateri je celotna stavba razvrščena v energetski razred E (131 kWh/m2a).
3. Pravila javnega zbiranja ponudb
a. Prodajalec v postopku javnega zbiranja ponudb, dajanja ponudb ne omejuje z izhodiščno ponudbeno ceno.
b. Predmet prodaje iz 2. točke te objave je na podlagi cenitvenega poročila družbe Dominus d.o.o. Ljubljana z 9. 10. 2019 o oceni tržne vrednosti teh nepremičnin, ocenjen na vrednost 4.000.000,00 EUR.
c. Če bo v postopku javnega zbiranja ponudb oddana vsaj ena ponudba, s katero bo dosežena vrednost kupnine, ki je enaka ali presega ocenjeno tržno vrednosti predmeta prodaje iz točke 3.b), se s ponudniki, ki so dali zavezujoče ponudbe, opravi neposredna javna dražba, pod pogoji iz te objave, pri čemer se šteje, da ponudbe ponudnike zavezujejo k sodelovanju na javni dražbi.
d. Če v postopku javnega zbiranja ponudb nobena ponudba ne bo dosegla ocenjene tržne vrednosti predmeta prodaje iz točke 3.b), se prodajna pogodba sklene z najugodnejšim ponudnikom, pod pogojem, da ponudbo najugodnejšega ponudnika potrdi Občni zbor LZS.
e. Postopek javnega zbiranja ponudb in postopek javne dražbe v primeru iz točke 3.c) te objave, bo organizirala, izvedla in usmerjala nepremičninska družba ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba za posedovanje v prometu z nepremičninami d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana, oziroma zanjo nepremičninski posrednik Miljenko Šardi.
4. Pogoji prodaje
a. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kot celota in po enotni ceni za vse nepremičnine skupaj. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti pri morebitnih spremembah namembnosti rabe nepremičnin.
b. Nepremičnine se v primeru iz točke 3.c) prodajo dražitelju, ki ponudi najvišjo ceno, v primeru iz točke 3.d) pa najugodnejšemu ponudniku, pod pogojem, da bo ponudbo potrdil Občni zbor LZS;
c. Če ponudbo odda le en ponudnik in ponudi kupnino, ki je enaka ali presega ocenjeno tržno vrednost predmeta prodaje, se šteje, da soglaša z nakupom predmeta prodaje po izklicni ceni na javni dražbi.
d. V primeru iz točke 3.c) bo prodajna pogodba z najugodnejšim dražiteljem sklenjena v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v tem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo zadržal vplačano varščino.
e. V primeru iz točke 3.d) bo prodajna pogodba z najugodnejšim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po tem, ko bo najugodnejšemu ponudniku vročen sklep o izbiri in sklep Občnega zbora LZS o potrditvi ponudbe najugodnejšega ponudnika.
f. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
g. Kupec mora celotno kupnino plačati najkasneje v roku 90 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe pod pogojem, da je izdan odpravek notarskega zapisa prodajne pogodbe, sposoben vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Kupnina se nakaže na TRR prodajalca, kot je naveden v prodajni pogodbi. Plačilo kupnine v roku 90 dni je bistvena sestavina pogodbe. Če kupnina ni plačana v roku ali sploh ni plačana, prodajalec v primeru iz točke 3.c) te objave zadrži vplačano varščino, v primeru iz točke 3.d) te objave pa prodajalec obdrži varščino, ki z izdajo sklepa o izbiri pridobi naravo are.
h. Vplačana varščina oziroma vplačana ara se všteje v kupnino.
i. Varščine, ki so jih vplačali neuspešni ponudniki/dražitelji, se slednjim vrnejo brez obresti v roku 3 delovnih dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb oziroma javne dražbe.
j. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiško knjigo.
k. Odpravek notarskega zapisa prodajne pogodbe iz točke 4.f) bo kupcu izročen po plačilu celotne kupnine.
l. Prodajalec bo nepremičnine, razen stanovanja v stavbi na parceli ID znak 1725 – 2692, izpraznil in jih kupcu skupaj z zasedenim stanovanjem izročil v posest in uporabo v roku 1 leta od plačila celotne kupnine.
5. Pravila in pogoji javnega zbiranja ponudb
a. V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine v Republiki Sloveniji, kar preveri vsak prijavitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– pravočasno odda popolno ponudbo;
– če ponudbo v imenu ponudnika odda pooblaščenec ali če se v imenu ponudnika javnega odpiranja ponudb udeleži pooblaščenec, slednji predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javnega zbiranja ponudb in mora biti notarsko overjeno;
– pravočasno vplača varščino na TRR prodajalca SI56 0201 0001 5687 097 pri NLB d.d. in organizatorju predloži dokazilo o njenem plačilu.
b. Pravočasno oddana ponudba je tista, ki je poslana na naslov organizatorja: ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin LZS«, na ovojnici pa zapisano ime in priimek oziroma naziv in naslov oziroma sedež ponudnika, priporočeno po pošti do najkasneje dne 31. 3. 2023 do 24. ure.
c. Za popolno ponudbo v postopku zbiranja ponudb se šteje ponudba, ki je pravočasna in vsebuje:
– Identifikacijske znake ponudnika (ime in priimek oziroma naziv ponudnika, naslov oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziroma matična številka ponudnika, davčna številka ponudnika, kontaktna številka in elektronski naslov ponudnika);
– Fotokopijo osebnega dokumenta za fizično osebo oziroma izpis iz registra AJPES za pravno osebo, ki ne sme biti starejši več kot tri mesece in fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika pravne osebe;
– Če ima ponudnik pooblaščenca, pa tudi identifikacijske podatke pooblaščenca in notarsko overjeno pooblastilo;
– Če je ponudnik tuja pravna ali fizična oseba, podpisano izjavo o tem, da je preveril, da lahko skladno s pravnim redom RS postane lastnik nepremičnine v RS;
– Podpisano izjavo o tem, da je skrbno pregledal vsebino predmetne javne objave in da je v celoti seznanjen z vsebino predmetne objave;
– Podpisana izjava o dajanju zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin v lasti LZS na podlagi objave z dne 3. 1. 2023 o javnem zbiranju ponudb, z izjavo o sprejemu vseh pogojev prodaje iz 4. točke te objave in izjavo o ponujeni ceni za nepremičnine iz 2. točke te objave brez DPN, z izjavo, da ponudba velja in ponudnika zavezuje do izteka roka za sklenitev prodajne pogodbe.
d. Ponudba je pravočasna in popolna, če je izkazano pravočasno plačilo varščine.
e. Ogled predmeta prodaje, zaradi preveritve in seznanitve s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin je možen vsak delavnik v času od dneva objave do 31. 3. 2023 od 9. do 12. ure, v terminih dogovorjenih po predhodnem dogovoru z organizatorjem. Po ogledu nepremičnin oseba pisno potrdi, da je bila seznanjena s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin. Potrdilo izda organizator.
6. Varščina
Ponudniki morajo najkasneje do 31. 3. 2023 do 24. ure vplačati varščino, ki znaša 200.000,00 EUR, in sicer na TRR prodajalca Lovske zveze Slovenije št.: SI56 0201 0001 5687 097 pri NLB d.d., z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za nepremičnine Vila Zlatorog«.
V primeru iz 3.c) točke te objave se plačana varščina najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 3 delovnih dni po zaključku javne dražbe.
V primeru iz 3.d) točke te objave se od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika šteje, da je varščina, ki jo je vplačal najugodnejši ponudnik, za aro.
Varščine oziroma are prodajalec ne vrne:
– če izbrani ponudnik (primer 3.d točke) oziroma najugodnejši dražitelj (v primeru iz točke 3.c) ne sklene prodajne pogodbe;
– če dražitelj v roku in tudi kasneje ne plača kupnine;
– če oseba, ki je vplačala varščino, ne pristopi na javno dražbo;
– če edina oseba, ki je oddala zavezujočo ponudbo in vplačala varščino, pristopi na javno dražbo pa ne želi kupiti nepremičnin in tudi ne sklene prodajne pogodbe za izklicno ceno.
7. Postopek po prejemu ponudb
a. Organizator bo v navzočnosti prodajalca pravočasno prispele ponudbe javno odpiral dne 7. 4. 2023 ob 10. uri v prostorih Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.
b. Organizator bo evidentiral pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu datuma oddaje pošiljke, razvidnega iz žiga pošte na ovojnici.
c. Na podlagi evidentiranih ponudb bo organizator preveril, ali prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem iz 5. točke te objave in bo na tej podlagi evidentiral uspešne in neuspešne ponudbe. Neuspešne ponudbe (prepozne, nepopolne, neplačana varščina) bodo izločene in se jih ne bo obravnavalo.
d. Če bo organizator ugotovil, da je med uspešnimi ponudbami dosežena cena, ki je enaka ali presega ocenjeno tržno vrednost iz točke 3.b) te objave (primer iz točke 3.c) te objave), bo LZS opravila neposredno javno dražbo med vsemi ponudniki, ki so dali pravočasno in popolno ponudbo, in sicer na način in pod pogoji določenimi s to objavo. V tem primeru bo organizator še istega dne obvestil ponudnike pravočasnih in popolnih ponudb na kontaktno številko in elektronski naslov, ki sta navedena na ponudbi, o tem, da se bo med njimi opravila javna dražba ter o dnevu, času, kraju javne dražbe ter izklicni ceni javne dražbe, ki bo enaka ceni, kot jo je ponudil najugodnejši ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb.
e. Če bo organizator ugotovil, da med uspešnimi ponudbami ni ponujena cena, ki bi dosegla ocenjeno vrednost predmeta prodaje iz točke 3.b) te objave, bo organizator ugotovil, kdo je najugodnejši ponudnik, to je tisti, ki bo kot kupnino ponudil najvišjo ceno.
f. Če je med uspešnimi ponudbami več najugodnejših, organizator najkasneje do dne 14. 4. 2023 opravi med njimi pogajanja ter na tej podlagi ugotovi, katera od najugodnejših ponudb je uspešna, in sicer po kriterijih: ponudba višje cene, ponudba krajšega roka za sklenitev pogodbe in plačilo kupnine.
g. Organizator bo o tem, ponudba katerega ponudnika je najugodnejša, še istega dne obvestil Upravni odbor LZS, ki bo sprejel sklep o sklicu Občnega zbora LZS zaradi potrditve najugodnejše ponudbe, in v istem roku na kontaktno številko in elektronski naslov, navedena na ponudbi, obvestil najugodnejšega ponudnika, preostale ponudnike pa bo obvestil o tem, da s ponudbo niso uspeli.
h. O postopku javnega odpiranja ponudb se piše zapisnik, ki ga vodi organizator. V zapisnik se zlasti vnese podatke o organizatorju, identifikacijske podatke o navzočih pri javnem odpiranju ponudb, potek javnega odpiranja ponudb in ugotovitve o tem, katere ponudbe so uspešne in katere neuspešne, ugotovitve iz bodisi točke 7.d) bodisi točke 7.e) te objave. Zapisnik podpiše organizator. Organizator zapisnik vroči Upravnemu odboru LZS.
i. Postopek zbiranja ponudb se konča kot neuspešen, če ne prispe nobena ponudba, ali če nobena od prispelih ponudb ni pravočasna in popolna ali ni pravočasno vplačana varščina, kar vse se vnese v zapisnik.
7.1. Pravila javne dražbe v primeru iz točke 3.c) in 7.d) te objave
a. Javno dražbo bo organizirala, izvedla in usmerjala nepremičninska družba ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba za posedovanje v prometu z nepremičninami d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana, oziroma zanjo nepremičninski posrednik Miljenko Šardi.
b. Javna dražba se bo izvedla na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.
c. 15 minut pred začetkom javne dražbe organizator ugotovi, ali so na dražbo pristopili ponudniki, ki so predhodno in v postopku zbiranja ponudb oddali uspešne ponudbe (pravočasne, popolne, vplačana varščina).
d. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. O poteku javne dražbe organizator vodi zapisnik.
e. Na javni dražbi je prisoten prodajalec.
f. Javna dražba se bo vršila kot javna dražba z višanjem cene. Uspel bo dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno.
g. Izklicna cena na javni dražbi je enaka ceni, ki jo je ponudil najugodnejši ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb.
h. Najnižji znesek višanja kupnine znaša 10.000,00 EUR in kupnino za ta znesek vsakokrat zviša organizator javne dražbe.
i. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko organizator javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Organizator po uspešno končani javni dražbi razglasi najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.
j. Če nihče od ponudnikov ne pristopi na javno dražbo, se šteje, da je na dražbi uspel najugodnejši ponudnik.
k. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati do konca javne dražbe. Ugovori se podajo na zapisnik. Ugovore rešuje izvajalec takoj in neposredno na dražbi. Odločitev o ugovoru se vnese v zapisnik.
l. V zapisnik se zapiše zlasti uro začetka in konca dražbe, potek dražbe, ugovore in odločitve o ugovorih, najugodnejšega dražitelja. Zapisnik podpiše izvajalec javne dražbe in ga v izvirniku vroči prodajalcu.
7.1.1. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na račun Lovske zveze Slovenije SI56 0201 0001 5687 097 (NLB d.d.), v 90 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
7.1.2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 14. 4. 2023 ob 12. uri na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.
Ponudniki se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.
7.1.3. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodeluje tisti, ki je v predhodnem postopku javnega zbiranja ponudb dal pravočasno in popolno zavezujočo ponudbo in je pravočasno vplačal varščino (uspešna ponudba);
– organizatorju predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika, javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– nepremičninski družbi predloži izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a (samo za pravne osebe in za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– nepremičninski družbi predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb ter davčno številko (samo za fizične osebe).
a. Vse pravilne in pravočasne prijave bo potrdil organizator skladno s točko 7.1. c.
7.2. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika in sklenitve prodajne pogodbe v primeru iz točke 3.d) in točke 7.e) te objave
a. Upravni odbor LZS bo najkasneje dne 18. 4. 2023 sklical Občni zbor LZS zaradi glasovanja o predlagani potrditvi ponudbe najugodnejšega ponudnika za nakup nepremičnin iz 2. točke te objave, pridobljene v postopku javnega zbiranja ponudb. V istem roku bo organizator o tem, da je bil v postopku javnega zbiranja ponudb najugodnejši in da je bil sklican Občni zbor LZS obvestil najugodnejšega ponudnika na kontaktno številko in elektronski naslov, ki sta navedena na ponudbi.
b. Seja Občnega zbora LZS, na kateri bo občni zbor odločal o potrditvi najugodnejše ponudbe, se bo opravila najkasneje do dne 30. 5. 2023.
c. Občni zbor LZS sklep o (ne)izbiri vroči najugodnejšemu ponudniku po pošti in priporočeno s povratnico.
d. Če je bil izdan pozitiven sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika iz prejšnje točke, je dolžan najugodnejši ponudnik v roku 15 dni od vročitve sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo pod pogoji iz te objave.
e. Plačana ara se všteje v kupnino, ki jo je pod pogoji iz te objave dolžan izbrani ponudnik plačati v roku 90 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
f. Prodajalec plačane are ne vrne:
– če izbrani ponudnik v roku ne sklene prodajne pogodbe;
– če ponudnik v roku ne plača kupnine, pri čemer se pogodba šteje za razdrto.
g. O končanem postopku javnega zbiranja ponudb z (ne)izbiro najugodnejšega ponudnika, prodajalec obvesti preostale ponudnike, priporočeno po pošti.
8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, javne dražbe in podatke o nepremičninah, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti pri nepremičninski družbi ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana, kontaktna oseba: nepremičninski posrednik Miljenko Šardi, mobitel: 00386/51/311-411, e-mail naslov: info@sardinepremicine.si.
Besedilo te objave je objavljeno:
– na spletni strani Lovske zveze Slovenije: https://www.lovska-zveza.si
– na spletni strani nepremičninske družbe: https://www.sardinepremicnine.si
– v Uradnem listu RS
– nepremicnine.net.
Lovska zveza Slovenije 

AAA Zlata odličnost