Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Ob-1003/23, Stran 17
Svet zavoda Osnovne šole Polzela, Šolska ulica 3, 3313 Polzela na podlagi sklepa 13. seje Sveta zavoda OŠ Polzela, ki je bila dne 6. 12. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 20. 5. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, ki ga mora pridobiti najkasneje v roku enega leta po začetku mandata, sicer mandat po zakonu preneha), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni.), program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis) pošljite s priporočeno pošiljko v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Osnovna šola Polzela, Šolska ulica 3, 3313 Polzela, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Vloga bo šteta kot pravočasna, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Svet zavoda OŠ Polzela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti