Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Št. 100-13/2022/1 Ob-3876/22, Stran 16
Na podlagi 7. člena Zakona o agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in šeste alineje prvega odstavka 14. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08, 68/13 in 175/20) Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja 
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije 
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj,
– biti mora strokovnjak na področju dela javne agencije,
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega svetovnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kot delovne izkušnje se upoštevajo:
1. delovne izkušnje, pridobljene v okviru delovnega razmerja, na delovnem mestu enake stopnje zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer je možno, da je oseba imela višjo ali celo nižjo stopnjo izobrazbe, pogoj ustreznosti delovnih izkušenj je v takem primeru vezan na zahtevnost delovnega mesta;
2. delovne izkušnje, pridobljene v okviru delovnega razmerja, na delovnem mestu, za katero se zahteva ena stopnja nižja izobrazba, kot je zahtevana za delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer pa je možnost upoštevanja takih delovnih izkušenj vezana na dejstvo, da je oseba že imela status javnega uslužbenca, pri čemer prav tako ni nujno, da je oseba tako stopnjo izobrazbe dejansko imela, pogoj ustreznosti delovnih izkušenj je v takem primeru prav tako vezan na zahtevnost delovnega mesta;
3. delovne izkušnje, pridobljene izven delovnega razmerja ob pogoju, da gre za opravljanje dela na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Tovrstne delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih morata biti razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, potrebna za opravljanje tega dela, s tem da mora oseba takšno stopnjo izobrazbe tudi imeti;
4. izjemoma pa lahko oseba uveljavlja delovne izkušnje, pridobljene izven delovnega razmerja, in sicer na podlagi opravljanja dela na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, čeprav take stopnje izobrazbe ni imela. V takem primeru se ustreznost delovnih izkušenj presoja upoštevaje vsebino in zahtevnost dela, ki ga je oseba opravljala, kar je v pristojnosti natečajne komisije.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da ima aktivno znanje slovenščine, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja aktivnega znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika (raven B2 ali višje) ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik), ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed tujih jezikov, ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku, ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju. V primeru, da kandidat uveljavlja znanje tujega jezika v obliki izpita iz tujega jezika na dodiplomskem študiju, je obvezna priloga prijave tudi predmetnik študijskega programa oziroma druga listina, ki dokazuje, da je kandidat opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Opis nalog direktorja agencije:
– izdaja akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače;
– pripravi predlog programa dela in finančnega načrta ter letno poročilo in druga poročila agencije;
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– oblikuje predloge splošnih aktov, ki jih sprejme svet;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta ter izpolnjuje usmeritve in sklepe sveta;
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog;
– na zahtevo sveta predloži poročilo o opravljanju nalog iz svoje pristojnosti;
– pripravi in predloži poročilo o delovanju in poslovanju agencije ter opravljanju nalog iz pristojnosti agencije;
– odloča o sofinanciranju programov in projektov na predlog strokovnih komisij;
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in drugimi splošni akti agencije.
Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti:
– program delovanja agencije v prihodnjih petih letih s predstavitvijo prednostnih nalog in vizije razvoja;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje;
2. poznavanje področja dela in dejavnosti agencije za knjigo;
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela. V primeru uveljavljanja delovnih izkušenj, ki so nastale izven rednega delovnega razmerja, fotokopije verodostojnih listin, ki potrjujejo navedene delovne izkušnje. Iz listin morata biti razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, potrebna za opravljanje tega dela.)
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na visoki ravni, če kandidat formalne izobrazbe ni pridobil na slovenski javni ali zasebni šoli;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja svetovnega jezika;
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Svetu Javne agencije za knjigo Republike Slovenije pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije bo na predlog sveta agencije imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo z Vlado Republike Slovenije sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas petih let.
Kandidati lahko prijavo pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja JAK, ali pošljejo na elektronski naslov: svet.jak@jakrs.si. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim natečajem, je Miha Marinč, tel. 01/369-58-22.
Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.
Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti