Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Ob-3875/22, Stran 15
Svet zavoda Osnovne šole Raka, Raka 36, 8274 Raka, na podlagi sklepa 3. seje z dne 8. 12. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-kategorije.
Vloge pošljite s priporočeno pošiljko najkasneje do 20. 1. 2023 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Raka, Raka 36, 8274 Raka, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Zaželeno je znanje angleškega jezika in poznavanje računalniških programov in orodij.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Raka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti