Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Ob-3874/22, Stran 14
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga(Uradni list RS, št. 15/17 in 80/17), svet zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, objavlja javni razpis za
direktorja 
javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga 
(1) Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za direktorja Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (v nadaljnjem besedilu: zavod), mora poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. je državljan Republike;
2. aktivno obvlada uradni jezik;
3. ima specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja);
4. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih;
5. ima znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2;
6. ima organizacijske, vodstvene sposobnosti, sposobnost vodenja skupin in timskega dela;
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
8. zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge direktorja zavoda
Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja:
– organizira delo in poslovanje zavoda;
– vodi strokovno delo zavoda na področjih, za katera je zavod ustanovljen;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt;
– pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu;
– pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu;
– pripravlja kadrovski načrt;
– pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda;
– pripravlja letno poročilo;
– poroča ustanoviteljema in svetu o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda;
– izvaja pristojnost s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– daje predloge o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi;
– opravlja druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi.
(3) Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis;
2. Opis vseh dosedanjih zaposlitev oziroma delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V opisu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu oziroma datum začetka in zaključka dela, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela;
3. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika, iz katerega mora biti razviden način in datum pridobitve znanja;
4. Izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije;
– o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da za namen tega postopka dovoljuje zavodu pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
5. Vizijo in strategijo delovanja zavoda za celotno mandatno obdobje z jasno opredeljenimi cilji, združenimi v strateške načrte;
Vizija in strategija delovanja zavoda mora biti napisana na treh do štirih A4 straneh (od 4500 do 6000 znakov brez presledkov) in mora biti sestavljena iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju zavoda in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi zavod približalo zastavljeni viziji; in
– morebitne finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
(4) Vložitev prijave
Prijave z življenjepisom in prilogami kandidati vložijo najpozneje v dvajsetih dneh od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja zavoda« na naslov: Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Na vasi 18, 3205 Vitanje. Prijavo je mogoče poslati tudi v elektronski obliki s podpisanimi zahtevanimi prilogami na elektronski naslov: info@center-noordung.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Vloga, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem zavoda. Če je vloga poslana po pošti (npr. priporočeno), tako da je možno izkazati dan odpreme, šteje dan oddaje na pošto za dan, ko je zavod prejel vlogo, ne glede na to, ali je dan izteka roka sobota, nedelja, praznik ali drug z zakonom določen prost dan.
Nepravočasne in formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od objave tega razpisa.
(5) Direktorja imenuje svet zavoda. K imenovanju direktorja dajeta soglasje ustanovitelja, za Republiko Slovenijo Vlada Republike Slovenije in za Občino Vitanje občinski svet. Kandidat bo imenovan obdobje petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa.
(6) Na podlagi veljavnega akta o imenovanju, predsednik sveta zavoda sklene z izbranim kandidatom pogodbo o zaposlitvi za določen čas, tj. za čas trajanja mandata.
(7) Kandidati so kazensko in materialno odgovorni za resničnost navedb v vlogi.
(8) Za morebitne dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na elektronski naslov: info@center-noorudung.si.
(9) V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti