Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Št. 164-110-164/2022 Ob-3873/22, Stran 13
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in s spremembami), Odlokom o ustanovitvi Ljudske univerze Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018), Pravili Ljudske univerze Ravne na Koroškem in sklepom št. 133, sprejetim na 19. redni seji Sveta zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem z dne 16. 12. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice (m/ž) 
javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) 
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na delovno mesto direktorja (m/ž), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
b) pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja;
c) opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
d) najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih.
Dodatno so zaželena še naslednja znanja in sposobnosti: andragoške, pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje tujega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju nacionalnih projektov.
Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti še:
a) overjeno kopijo dokazila o izobrazbi;
b) overjeno kopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu;
c) življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju z dokazili (le-te naj vsebinsko in časovno pregledno opredelijo; v pomoč naj kandidat doda izpis iz zavarovanja v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
d) program dela, vodenja, razvoja in vizije zavoda za mandatno obdobje 5 let;
e) originalno potrdilo o nekaznovanosti (izpis dejstev iz kazenske evidence);
f) originalno potrdilo sodišča, da zoper osebo ne teče kazenski postopek;
g) originalno potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Predviden pričetek dela je 1. 7. 2023.
Svet javnega zavoda bo izbranega kandidata (m/ž) imenoval za obdobje petih let in za polni delovni čas.
Kandidat (m/ž) mora pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev poslati priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 15 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Vloge kandidatov (m/ž), ki k prijavi ne bodo priložili vseh zahtevanih dokazil, navedenih v razpisu, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Svet Zavoda bo s prijavljenimi kandidati (m/ž), ki bodo poslali popolno prijavo in ustrezali razpisnim pogojem, izpeljal predstavitve in razgovore (o datumu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v prijavi).
Svet javnega zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem bo kandidate (m/ž) vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni po elektronski pošti.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom, je Leonida Konič, predsednica Sveta zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem (leonida.konic@guest.arnes.si).
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti