Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

Št. 303-16/2022/36 Ob-3869/22, Stran 1
Na podlagi določb Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (Uradni list RS, št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 23), Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (Uradni list RS, št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83, v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (Uradni list RS, št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79), Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (Uradni list RS, št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 6), Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (Uradni list RS, št. 312 z dne 23. 12. 1995, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih sprejme Evropska komisija v zvezi z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (Uradni list RS, št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (Uradni list RS, št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Uradni list RS, št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679), Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Uradni list RS, št. 295 z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami), Obvestila Komisije, Tehničnih smernic Evropske komisije za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1), Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja, v nadaljnjem besedilu: načrt), ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja, potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21), v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22 in 140/22 – ZSDH-1A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 129/22), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22 – ReZrIS30), Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 – ZZrID), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21, v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju mehanizma), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Sklepa o začetku postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, št. 303-16/2022/1 z dne 21. 7. 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice1 Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«
1 Knjižnice v okviru JRO imajo pomembno vlogo v procesu prilagoditev JRO za delo po načelih odprte znanosti. Ker Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) formalno ni del Univerze v Ljubljani, ampak je samostojen javni zavod, jo kot upravičenca za sodelovanje v tem razpisu omenjamo posebej.
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa
2.1 Namen javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Digitalna preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2), za ukrep Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa (C2.K7.IJ): projekt Prilagoditev JRO za delovanje po načelih odprte znanosti.
Namen javnega razpisa je na ravni države Slovenije vzpodbuditi in podpreti Javne raziskovalne organizacije (JRO), kamor spadajo Javni visokošolski zavodi (JVZ) in Javni raziskovalni zavodi (JRZ) ter Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK) (v nadaljevanju: končni prejemniki) k čim bolj aktivnemu prilagajanju raziskovalnih, akademskih in z njimi povezanih podpornih procesov v smeri polne prilagoditve delovanja po načelih odprte znanosti. Osrednji nosilci dejavnosti projekta se vidijo zlasti knjižnice ter tiste strokovno tehnične strukture končnih prejemnikov, ki se morajo prvenstveno prilagoditi za dosego rezultatov in učinkov izvedenih aktivnosti projekta.
V Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA, »European Research Area«) je odprta znanost postala prioritetna usmeritev. Slovenija je kot odziv na hitro razvijajoče se področje odprte znanosti pripravila svojo novo raziskovalno in inovacijsko strategijo Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30, Uradni list RS, št. 49/22), kjer je kot eno od prioritetnih področij vključena odprta znanost, hkrati pa se je uredilo področje odprte znanosti tudi v novem Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljevanju: ZZrID), ki naslavlja vse ključne vidike odprte znanosti: odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter povezovanje in vključevanje zainteresirane javnosti, v raziskovalni proces, vključno z občansko znanostjo. Z naložbami države na področju odprte znanosti so podprti ukrepi, ki bodo omogočili združljivost in konkurenčnost slovenskih raziskovalnih organizacij in raziskovalcev v širšem mednarodnem okolju.
V EU se v skoraj 100 milijard EUR vrednem Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje Evropa že sedaj zahteva delovanje prijaviteljev po načelih odprte znanosti. Da bi se Slovenija lahko čim bolj enakovredno integrirala v Evropski raziskovalni prostor in širše, je ključno, da se v projekt po tem razpisu vključi čim več upravičencev iz različnih območij Slovenije ter da se s podporo tega razpisa v čim večji meri in čim prej prilagodijo za delovanje po načelih odprte znanosti.
2.2 Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izvedba relevantnih aktivnosti prilagoditve za delo po načelih odprte znanosti v javnih raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: JRO) v Sloveniji in javnem zavodu Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Preko vzpostavitve konzorcija, ki ga bodo sestavljale JRO iz območja cele Slovenije in Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in preko izvedenih aktivnosti se bo izboljšalo sodelovanje končnih prejemnikov in zagotovile optimalne rešitve prilagajanja Slovenije na področju odprte znanosti. Omogočen bo optimalen pretok informacij in izkušenj ter uvajanje dobrih praks na področju odprte znanosti. Sodelovanje znotraj konzorcija bo omogočilo optimalne dogovore o povezovanju na področju razvoja in skupne rabe repozitorijev (podatkovnih skladišč za zagotavljanje dostopa do raziskovalnih podatkov in objav), organiziranja strokovnih mrež (kot npr. na področju podatkovnih svetovalcev), povezovanja na področju izobraževanj in usposabljanj ter drugih relevantnih aktivnosti v podporo odprti znanosti ter s tem povezana sodelovanja in povezovanja s tujino. Prav tako pa tudi dogovor o izvajanju skupnih strokovnih in drugih funkcij, kjer je to zaradi učinkovitejše uporabe javnih virov smiselno.
2.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti« (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti končnih prejemnikov za izvedbo prilagoditev za delo po načelih odprte znanosti.
Aktivnosti se bodo izvajale na dveh ravneh, in sicer:
na ravni konzorcija, kamor sodijo:
– upravljanje konzorcija (vodenje konzorcija, koordinacija projekta, spremljanje in evidentiranje dejavnosti konzorcija);
– ozaveščanje (dvig zavedanja in razumevanja načel odprte znanosti) in promocija ter komuniciranje dejavnosti konzorcija;
– dvig znanj in kompetenc za delovanje po načelih odprte znanosti: npr. organiziranje izobraževanj in usposabljanj raziskovalnega, akademskega in podpornega strokovnega osebja v organizacijah članicah konzorcija ter osebja iz drugih relevantnih sredin kot so npr. organizacije, ki niso JRO in izpolnjujejo pogoje za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kot jo opredeljuje ZZrID in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi ali organizacije s koncesijo za izvajanje javno financirane raziskovalne dejavnosti kot tudi organizacije širšega raziskovalnega okolja (ARNES, IZUM, ARRS, NAKVIS) ter morebitnih drugih zainteresiranih udeležencev (s strani zainteresiranih družbenih skupnosti, občanske znanosti ipd.), organiziranje svetovanj (npr. glede razvoja in delovanja repozitorijev ter s tem povezano vzpostavitvijo specialističnih funkcij (kot so npr. podatkovni svetovalci »data stewards« in skrbniki raziskovalnih podatkov »data curators«), glede uvajanja načel FAIR2 za raziskovalne podatke za izbrane znanstvene discipline, glede podpore pilotnim uvedbam rešitev na področju uvajanja vzpodbud za raziskovalce, ki prakticirajo odprto znanost ali uvajanja odgovornih metrik vrednotenja in ocenjevanja raziskovalcev, uvajanja občanske znanosti ipd.);
2 Načela FAIR (pomen): Findable – najdljivi, Accessible – dostopni, Interoperable – povezljivi, Reusable – ponovno uporabljivi: https://training.ni4os.eu/pluginfile.php/3636/mod_resource/content/0/SL-NI4OS%20-%20FAIR.pdf
– urejanje skupnih vprašanj organiziranja podpornih struktur in infrastruktur za uspešno delovanje raziskovalnega sistema v skladu z zahtevami odprte znanosti (sistem repozitorijev, sistem na področju raziskovalnih podatkov in uvajanja načel FAIR, sistem za izvajanje izobraževanj, druge skupne ali sistemske rešitve);
– sodelovanje in mreženje konzorcija z deležniki širšega raziskovalno-inovacijskega okolja ter zainteresiranimi družbenimi skupinami in občansko znanostjo ter relevantnimi strukturami ERA in širše;
na ravni organizacije, članice konzorcija, kamor sodijo:
– delovanje članice znotraj konzorcija (kot npr. udeležba v okviru relevantnih aktivnosti na ravni konzorcija, vodenje posameznih aktivnosti projekta, izvajanje nalog projekta v okviru matične organizacije ipd.);
– vključevanje osebja v ustrezna splošna in specializirana izobraževanja, zlasti tista v organizaciji konzorcija (izobraževanja o odprtem dostopu do raziskovalnih publikacij in raziskovalnih podatkov, izobraževanja o praktičnih vidikih Načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki in načel FAIR, izobraževanj o vprašanjih upravljanja avtorskih pravic na področju znanosti in raziskav ter odprtega dostopa, izobraževanja o vprašanjih intelektualne lastnine in odprte znanosti, izobraževanja o uvajanju vzpodbud za raziskovalce, ki prakticirajo odprto znanost in s tem povezanimi pristopi, izobraževanja o raziskovalnih metrikah nove generacije in uvajanja v prakso; izobraževanja o vključevanju zainteresiranih javnosti in občanske znanosti v raziskovalne procese; izobraževanja o drugih vidikih odprte znanosti (odprte recenzije, odprti izobraževalni viri, odprte raziskovalne metode, odprta programska oprema, zgodnja prijava raziskav, »open notebooks«, ponovljivost rezultatov raziskav, integriteta v znanosti ipd.));
– delo na praktičnih rešitvah uvajanja konceptov odprte znanosti v realno okolje članic konzorcija po vseh relevantnih segmentih – npr. organizacijski (kot so npr. notranji predpisi), infrastrukturni (kot so npr. repozitoriji), kadrovski (kot so npr. kadrovske prilagoditve). Pri delu na prilagoditvah po posameznih segmentih gre npr. za analize stanja in določitev potrebnih prilagoditev, načrte za uvedbo posameznih prilagoditev, praktično uvedbo prilagoditev, evalvacijo rezultatov prilagoditev, določitev potrebnih izboljšav in njihova uvedba ipd.);
– sodelovanje s svetovalci pri urejanju vprašanj uvajanja rešitev na področju odprte znanosti v prakso (zlasti npr. v primeru pilotnih uvedb v izbranih članicah in pred razširitvijo rešitev na ostale članice konzorcija).
2.4 Ciljne skupine oziroma končni prejemniki
Predstavitev pojmov, ki se uporabljajo za predmetni javni razpis:
– Prijavitelj je poslovodeči partner v konzorciju, ki je v imenu vsakega izmed sicer v pravnem prometu samostojnih konzorcijskih partnerjev in v imenu celotnega konzorcija pooblaščen za predložitev skupne vloge na javni razpis in v primeru izbora tudi za podpis pogodbe o dodelitvi sredstev in nadaljnjo komunikacijo s financerjem.
– Konzorcijski partnerji so sklenitelji konzorcijske pogodbe in kot takšni skupaj in ob solidarni odgovornosti vsakega od konzorcijskih partnerjev izvajajo projekt, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni javni razpis in pooblastijo prijavitelja, da v vsakega izmed konzorcijskih partnerjev in v imenu celotnega konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis.
– Konzorcij je skupina vseh konzorcijskih partnerjev, ki ob solidarni odgovornosti vsakega izmed konzorcijskih partnerjev za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz konzorcijske pogodbe in iz predmetnega razpisa ter iz pogodbe o sofinanciranju, sodelujejo v skupnem projektu, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni javni razpis. Konzorcijsko sodelovanje posamezni konzorcij izkaže s konzorcijsko pogodbo, ki jo morajo skleniti vsi člani konzorcija (konzorcijski partnerji) in jo priložiti vlogi na javni razpis.
– Končni prejemnik je oseba javnega prava, ki izvaja projekt in je odgovorna za njegovo izvedbo. V primeru, ko je vloga izbrana za sofinanciranje, se vsi konzorcijski partnerji (podpisniki konzorcijske pogodbe) štejejo za končne prejemnike po tem javnem razpisu, čeprav je pogodba podpisana zgolj med ministrstvom in prijaviteljem (končni prejemnik, ki je poslovodeči partner).
Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidirajo konzorcijski partnerji, ki so pravne osebe:
– javni visokošolski zavodi (JVZ),
– javni raziskovalni zavodi (JRZ),
– javni zavod Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK).
Člani konzorcija sklenejo konzorcijsko pogodbo in jo priložijo k vlogi na javni razpis. V konzorcijski pogodbi se partnerji konzorcija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno odgovornostjo, in določijo pogoji, pravice in obveznosti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega partnerja konzorcija in vstopom novega partnerja konzorcija. Konzorcij mora s svojo sestavo in programom izvedbe projekta po tem razpisu zagotavljati izvajanje dejavnosti za širše geografsko območje Slovenije.
Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij z najmanj trinajstimi partnerji, pri čemer morajo v konzorciju sodelovati partnerji iz različnih območij Slovenije. Ministrstvo bo podprlo en konzorcij.
3. Digitalni prehod: koncept odprte znanosti temelji na digitalizaciji (uporaba digitalnih repozitorijev za podporo odprtemu dostopu do znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov, uvajanje načel FAIR pri shranjevanju digitalnih publikacij in podatkov, priprava Načrtov za ravnanje z digitalnimi raziskovalnimi podatki, izobraževanja uporabnikov in podpornih strokovno-tehniških kadrov). Izvedba projekta bistveno prispeva k digitalnemu prehodu na področju znanosti in raziskav.
4. Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti projekta
Pričakovani so najmanj naslednji rezultati in učinki projekta:
– povečanje ozaveščenosti o vlogi in pomenu odprte znanosti med:
a) vodstvi, raziskovalci in podpornim strokovnim osebjem konzorcijskih partnerjev;
b) osebjem iz drugih relevantnih sredin kot so npr. organizacije, ki niso JRO in izpolnjujejo pogoje za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kot jo opredeljuje ZZrID in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in organizacije s koncesijo za izvajanje javno financirane raziskovalne dejavnosti;
c) organizacijami širšega raziskovalnega okolja (ARRS, NAKVIS, IZUM, ARNES) ter
d) drugimi zainteresiranimi (kot npr. poslovni sektor, občanska znanost ipd.).
Predvidene so promocijske aktivnosti (dogodki, objave v medijih, spletna stran ipd). Načrtuje, spremlja in poroča se tudi število udeležencev dogodkov promocijskih aktivnosti. Kadar je mogoče, tudi po vrsti udeležencev (točke a) do d)).
– povečanje znanj in kompetenc med:
a) vodstvi, raziskovalci in podpornim strokovnim osebjem konzorcijskih partnerjev;
b) osebjem iz drugih relevantnih sredin kot so npr. organizacije, ki niso JRO in izpolnjujejo pogoje za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne, kot jo opredeljuje ZZrID in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in organizacije s koncesijo za izvajanje javno financirane raziskovalne dejavnosti;
c) organizacijami širšega raziskovalnega okolja (ARRS, NAKVIS, IZUM, ARNES) ter
d) drugimi zainteresiranimi (kot npr. poslovni sektor, občanska znanost ipd.).
Predvidena so splošna in specializirana izobraževanja za raziskovalce in relevantne strokovno tehnične in druge kadre (npr. raziskovalci na različnih področjih, specialisti/svetovalci za odprti dostop do znanstvenih publikacij, raziskovalnih podatkov (podatkovni svetovalci) in drugih rezultatov raziskav, za avtorske pravice, za kadrovska vprašanja, skrbniki raziskovalnih podatkov ipd.). Načrtuje, spremlja in poroča se tudi število udeležencev izobraževanj po vrsti udeležencev (točke a) do d)) in v okviru točke a) tudi po konzorcijskih partnerjih;
– spletna stran projekta z informacijami;
– promocija dejavnosti konzorcija na enem nacionalnem dogodku letno, na katerem so npr. predstavljene aktivnosti konzorcija širši zainteresirani javnosti, organizirane panelne razprave z različnimi akterji, povabljeni tuji predavatelji ipd.;
– priprava in distribucija vsaj enega praktičnega priročnika za področje odprte znanosti za slovenske uporabnike (priročnik naj poleg raziskovalcev naslavlja tudi doktorske študente);
– izdelani načrti/programi:
a) za prilagoditev delovanja za izvajanje odprtega dostopa do raziskovalnih rezultatov in s tem povezani uporabi digitalnih repozitorijev, uvajanju načel FAIR, upravljanju avtorskih pravic, odprtosti znanstvenih monografij, vključevanju zainteresirane javnosti (uporabnikov, civilne družbe, občanske znanosti) v raziskovalne procese, prilagoditvi notranjih organizacijskih in drugih predpisov/dokumentov/politik (npr. glede vrednotenja/ocenjevanja/vzpodbud raziskovalcem, ki prakticirajo odprto znanost ali glede politike o raziskovalnih podatkih);
b) za prilagoditev delovanja knjižnic in digitalnih repozitorijev (organizacijsko, infrastrukturno, kadrovsko) ter vzpostavitev s tem povezanih izobraževalnih kapacitet ter izvajanja stalnega sistema izobraževanj in usposabljanj;
– pilotne uvedbe najpomembnejših prilagoditev v delovne procese (knjižnic, digitalnih repozitorijev ali drugih relevantnih enot) pri izbranih članih konzorcija in evalvacija izvedbe (izvedeno pravočasno, da se lahko izkušnje in prakse v času trajanja projekta razširijo med ostale člane konzorcija);
– notranji organizacijski in drugi predpisi oziroma dokumenti in politike članov konzorcija prilagojeni za podporo uvajanju odprte znanosti in uveljavljeni (kot npr. glede vrednotenja/ocenjevanja/vzpodbud raziskovalcem, ki prakticirajo odprto znanost ali glede politike o raziskovalnih podatkih);
– kadrovske prilagoditve članov konzorcija za delo po načelih odprte znanosti se izvajajo v skladu z načrti, pripravljenimi in sprejetimi v okviru projekta (kot npr. širitve kompetenc zaposlenih, prilagoditve delovnih mest, rešitve glede podatkovnih svetovalcev in drugega podpornega osebja za potrebe odprte znanosti ipd.);
– prilagoditve knjižnic članov konzorcija za nudenje podpore na področju odprte znanosti se izvajajo v skladu z načrti, pripravljenimi in sprejetimi v okviru projekta (kot npr. dopolnitev relevantnih kompetenc osebja na področju odprte znanosti, prilagoditev storitev, druge relevantne rešitve knjižnic v povezavi z odprtim dostopom ipd.);
– prilagoditve sistema repozitorijev odprtega dostopa pri članih konzorcija se izvajajo v skladu z načrti, pripravljenimi in sprejetimi v okviru projekta;
– skupne rešitve konzorcija glede organiziranja podpornih struktur in infrastruktur se izvajajo v skladu z načrti, pripravljenimi in sprejetimi v okviru projekta (kot npr. uporaba repozitorijev, koriščenje podpornih strokovnih funkcij (kot npr. za usklajevanje s FAIR, podatkovni svetovalci, izobraževanja za odprto znanost in koordinacija le-tega));
– organizacije, članice konzorcija sodelujejo z deležniki širšega raziskovalno-inovacijskega okolja, zainteresirano javnostjo, občansko znanostjo ter v okviru aktivnosti ERA (kot npr. z organizacijo letnih posvetov in drugih skupnih aktivnosti in na nivoju posameznih JRO, udeležbo v okviru aktivnosti ERA ipd.);
– ključne prilagoditve organizacij članic konzorcija za delovanje po načelih odprte znanosti se uvedejo dovolj zgodaj, tako, da je mogoč vsaj en letni cikel njihove praktične uporabe;
– pred zaključkom projekta morajo vse organizacije članice konzorcija izvesti evalvacijo uspešnosti prilagoditev, ugotoviti potrebne korektivne ukrepe in izdelati akcijski načrt izboljšav. Način evalvacije se dogovori v okviru konzorcija.
Navedeni rezultati in učinki javnega razpisa morajo biti doseženi najkasneje do 30. 6. 2026.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji
Dokazila
1.
Pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica 
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno označeno, če je posredovana skladno s 24. točko javnega razpisa. 
2.
Popolnost vloge 
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene obrazce v skladu s točko 10 javnega razpisa. 
3.
Ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo 
V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi prijavitelj. Prijavitelj k prijavi priloži s strani vseh partnerjev konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo. Posamezni partnerji konzorcija lahko sodelujejo le v eni prijavni vlogi. Do sredstev sofinanciranja so upravičeni vsi partnerji v konzorciju. 
4.
Pravno-formalna ustreznost prijavitelja in partnerjev
Prijavitelj in partnerji so javne raziskovalne organizacije (javni visokošolski zavodi in javni raziskovalni zavodi) ter Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Ministrstvo bo ustreznost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev preverilo v uradnih evidencah.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena (kot je navedeno v točki 24). Vloga, ki ne bo izpolnjevala formalne popolnosti vloge iz 2. točke prejšnjega odstavka bo dopolnjevana v skladu s 25. točko javnega razpisa. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje iz 3. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjena. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje iz 4. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjena.
6. Merila za izbor vlog prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Vloga se ocenjuje po posameznih merilih v primeru, če je predlog kot tak skladen z namenom, cilji in predmetom tega javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo vloga zavrnjena in ne bo ocenjena.
Merila
Možno število točk
1.
Reference prijavitelja (poslovodeči partner konzorcija).
10
2.
Kakovost in dodana vrednost projekta.
20
3.
Vsebinska zasnova projekta in realnost izvedbe.
20
4.
Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
10
Ocenjevalni obrazec Načrt za okrevanje in odpornost Odprta znanost« (v nadaljevanju: Ocenjevalni obrazec NOO OZ), kjer so podrobneje pojasnjena merila in način točkovanja, je del razpisne dokumentacije (priloga št. 7).
Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže skupno vsaj 42 točk, pri čemer mora pri vsakem posameznem merilu doseči najmanj 50 % možnega števila točk.
Izbor bo izveden na podlagi skupne, s konsenzom dobljene ocene vseh članov komisije.
Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno oceno, izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele manj kot 50 % možnega števila točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je do 4.071.720 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago do 4.000.000,00 EUR. Sredstva bodo izplačana iz PP 221163 (C2K7IJ – Digitalizacija za odprto znanost-NOO-MIZŠ).
Pripadajoči DDV se bo financiral iz integralne postavke ministrstva iz PP 221098 (Plačilo DDV za NOO – znanost).
Predvidena finančna dinamika po posameznih proračunskih letih je:
Leto/PP
PP 221163 (EUR)
PP 221098 (EUR)
Skupaj (EUR)
2023
600.000
48.960,00
648.960,00
2024
1.200.000
15.010,00
1.215.010,00
2025
1.200.000
5.250,00
1.205.250,00
2026
1.000.000
2.500,00
1.002.500,00
Skupaj:
4.000.000,00
71.720,00
4.071.720,00
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
8. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Aktivnosti projekta se začnejo izvajati dne 1. 1. 2023, rok za zaključek aktivnosti projekta je do dne 30. 6. 2026.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 1. 2023 do dne 30. 6. 2026.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2023 do dne 31. 8. 2026.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov povezanih z doseganjem mejnikov, ciljev in kazalnikov ali drugih posebej utemeljenih, objektivnih razlogov.
10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti« obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«
– Prijavni obrazec (Excel vloga)
– Priloga 1: Finančni obrazec NOO OZ (Excel vloga)
– Priloga 2 k pogodbi o sofinanciranju: Finančni načrt NOO OZ
– Priloga 3: Obrazec z oznako vloge NOO OZ
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa NOO OZ
– Priloga 5: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa NOO OZ
– Priloga 6: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga 7: Ocenjevalni obrazec NOO OZ (vzorec)
– Priloga 8: Vloga za izplačilo (VZI) NOO OZ (vzorec)
– Priloga 9: Mesečna časovnica NOO OZ (vzorec)
– Priloga 10: Vrste upravičenih stroškov NOO OZ.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane, če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig, obrazce ter dokazila:
I. Prijavni obrazec, vključno z izpolnjenimi prilogami 1, 2, 3, 4, 53
3 Morebitno slikovno gradivo, dodatne tabele ipd. lahko priložite kot posebno prilogo k vlogi.
II. Parafirano pogodbo o sofinanciranju
III. Podpisano konzorcijsko pogodbo, ki mora biti usklajena z zahtevami v pogodbi o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije lahko ministrstvo vlogo zavrže. Vse obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
11. Delež sofinanciranja: delež sofinanciranja projekta je 100 %.
12. Upravičeni stroški, način financiranja
Izplačila se izvajajo na način in v rokih v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna in z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V skladu s predpisi s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– Stroški dela,
– Posredni stroški v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja,
– Stroški zunanjih izvajalcev,
– Davek na dodano vrednost (DDV)4:
4 Davek na dodano vrednost (DDV) je financiran iz integralne postavke ministrstva.
Stroški dela (stroški zaposlenih, ki opravljajo delo na projektu). Za podrobnosti in navodila glej Prilogo št. 10 Vrste upravičenih stroškov NOO OZ v okviru javnega razpisa.
Pavšalno financiranje posrednih stroškov (Pavšal 15 %) (ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, tekočega vzdrževanja, telefona, mobilnih telefonov itd.).
Stroški zunanjih izvajalcev: stroški izobraževanj in usposabljanj ter stroški svetovanja (stroški organizacije in izvedbe izobraževanj in usposabljanj za potrebe projekta: mreženja partnerjev, gostovanja tujih predavateljev, gostovanja članov konzorcija v tujini, prenos dobrih praks iz tujine ipd. ter s tem povezani stroški, ki nastanejo ob organizaciji izobraževanj in usposabljanja, kot na primer: najem prostora, najem IKT opreme, pogostitev na dogodku, stroški hibridne izvedbe …), objava na spletni strani in družbenih omrežjih ter informacija za medije ob odobritvi in zaključku projekta, informiranje preko e-informatorja, intervjuji s končnimi uporabniki (možnost skupne spletne komunikacijske aktivnosti z Evropsko komisijo).
Za potrebe informiranja in komuniciranja se nameni najmanj 3 % dodeljenih nepovratnih sredstev. Za podrobnosti glej 16. točko razpisa.
Davek na dodano vrednost (DDV) (Povračilo strošek davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV).
Za opravljene aktivnosti bo končni prejemnik posredoval ministrstvu vlogo za izplačilo (VZI). Vlogi za izplačilo bodo morale biti priložene kopije računov oziroma druge ustrezne knjigovodske listine s specifikacijo stroškov in poročilom o izvedenih delih ter druga dokazila, iz katerih je razvidno, da so aktivnosti opravljene ter namen/cilji in stroški projekta doseženi v skladu z načrtom oziroma je razviden napredek pri doseganju ciljev projekta iz načrta. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji priloga št. 10 Vrste upravičenih stroškov NOO OZ.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojne finančne uprave. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v navodilih dostopnih na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/
Ministrstvo, izbrani prijavitelj in konzorcijski partnerji bodo s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorili obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
13. Kazalniki javnega razpisa in dodatne zahteve spremljanja in evidentiranja
13.1 Kazalniki javnega razpisa
V okviru javnega razpisa se spremljajo kazalniki, ki so navedeni v tabeli.
ID
Ime kazalnika
Opis kazalnika
Merska enota
Vrednost
Rok
Dokazilo
Četrtletje
Leto
1.
Promocija in ozaveščanje
Izvedeni dogodki (vključno z dogodki v okviru končnih prejemnikov) in objave v medijih o uvedbi projekta in ozaveščanju o pomenu uvajanja načel odprte znanosti in razumevanja temeljnih vsebin
Število
5 (*)
3
2023
Poročilo o izvajanju projekta
2.
Povečanje znanj in kompetenc
Izvedena izobraževanja za raziskovalce in kadre podpornih struktur odprte znanosti pri končnih prejemnikih
Število
10 (*)
4
2023
Poročilo o izvajanju projekta
3.
Spletna stran projekta
Spletna stran projekta z informacijami o aktivnostih
Število
1
4
2023
Delujoča spletna stran projekta
4.
Priročnik
Priprava in distribucija vsaj enega praktičnega priročnika za podporo uvajanju odprte znanosti
Število
1 (*)
2
2024
Priročnik, poročilo o izvajanju projekta
5.
Načrti za prilagoditev delovanja
Načrti za prilagoditev delovanja končnih prejemnikov za podporo načel odprte znanosti in uvajanje sodobnih pristopov ocenjevanja za spodbujanje odprte znanosti
Odstotek končnih prejemnikov konzorcija
100 %
4
2024
Poročilo o izvajanju projekta
6.
Pilotne uvedbe
Pilotne uvedbe najpomembnejših prilagoditev pri izbranih članih konzorcija
Število
4 (*)
4
2024
Poročilo o izvajanju projekta
7.
Notranji organizacijski in drugi predpisi/dokumenti
Notranji organizacijski in drugi predpisi/dokumenti/politike končnih prejemnikov prilagojeni za podporo uvajanju odprte znanosti in so v veljavi
Odstotek končnih prejemnikov konzorcija
75 % (**)
1
2025
Poročilo o izvajanju projekta
8.
Evalvacija uspešnosti prilagoditev 
Evalvacija uspešnosti prilagoditev, priprava korektivnih ukrepov in izdelava akcijskega načrta izboljšav.
Odstotek končnih prejemnikov konzorcija
100 %
2
2026
Poročilo o izvajanju projekta
Opombe:
1) Kjer je v stolpcu »Vrednost« oznaka (*), to pomeni najmanjšo še sprejemljivo doseženo vrednost v podanem roku. Tak kazalnik se mora tekom izvajanja projekta tudi po kontrolnem roku še dodatno povečevati. V vlogi je potrebno slediti optimalni in ne minimalni izpolnitvi kazalnikov. To bo predmet ocenjevanja prijavne vloge.
2) Kjer je v stolpcu »Vrednost« oznaka (**), to pomeni najmanjšo še sprejemljivo doseženo vrednost v podanem roku. Tak kazalnik se mora tekom izvajanja projekta realizirati 100 %. To bo predmet ocenjevanja prijavne vloge.
13.2. Spremljanje in evidentiranje projekta
Končni prejemniki morajo pri izvajanju projekta voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije, ne glede na slovenska računovodska pravila. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo končni prejemnik dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
Končni prejemnik, ki ne vodi knjig za projekt po ustrezni računovodski kodi, in iz svojih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezen projekt, mora za zagotavljanje ločenega vodenja knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
14. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: končni prejemniki bodo morali pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji v zakonu, ki ureja javno naročanje ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25.4.2022.pdf in dopolnitve) in navodilih dostopnih na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/ in dopolnitve.
15. Zahteve glede načela »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852
Prijavitelj mora pri pripravi in izvajanju projekta upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki so rezultat te dejavnosti, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
Pri pripravi projekta naj bo prijavitelj pozoren na vprašanje vplivov njegovega projekta na okolje iz prejšnjega odstavka.
16. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti
Za potrebe informiranja in komuniciranja in obveščanja javnosti ter označevanje se nameni najmanj 3 % dodeljenih nepovratnih sredstev.
Za namene informiranja deležnikov (osebje JRO ter drugega širšega raziskovalnega okolja ter splošne javnosti) komuniciranja z zainteresirano javnostjo ter zagotavljanja trajnosti rezultatov in učinkov projekta se vzpostavi spletna stran projekta.
Končni prejemniki bodo morali pri informiranju, komuniciranju in obveščanju javnosti upoštevati 34. člen Uredbe (EU) 2021/241 in veljaven Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25.4.2022.pdf in dopolnitve).
Poleg določb v Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost mora končni prejemnik v komunikacijskih aktivnostih izpostaviti, da je projekt, ki ga izvaja sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter relevantna gradiva, namenjena komunikaciji in obveščanju javnosti označuje z emblemom MIZŠ5.
5 Emblem MIZŠ je dostopen na https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/ (glej Logotip ministrstva)
Konzorcijski partnerji morajo začeti navajati vir sofinanciranja takoj, ko začnejo izvajati projekt (velja za vse konzorcijske partnerje). Konzorcijski partner je dolžan med izvajanjem projekta obveščati ministrstvo o zahtevanih komunikacijskih aktivnostih. Konzorcijski partner zagotovi, da so udeleženci projekta obveščeni o njegovem financiranju. V vsak dokument, ki se nanaša na izvajanje projekta in je namenjen javnosti ali udeležencem, vključno s pogodbami o zaposlitvi, dodatki k pogodbam in sklepi, mora biti vključen emblem EU in navedba »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«. Prav tako morajo biti označene z emblemom EU pogodbe z zunanjimi izvajalci (pogodbe o medsebojnem sodelovanju, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ...).
Konzorcijski partnerji morajo ob odobritvi in zaključku projekta zagotoviti najmanj objavo na spletni strani in družbenih omrežjih ter zagotoviti informacijo za medije. Podrobneje se pravice in obveznosti končnih prejemnikov v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti lahko določijo v pogodbi o sofinanciranju. Vir financiranja morajo ves čas trajanja oziroma dokler je viden učinek sredstev posameznega projekta označevati vsi udeleženci izvajanja oziroma vsi, ki so jim bila s kakršnim koli aktom dodeljena sredstva mehanizma.
S ciljem prepoznavnosti sredstev mehanizma vsi udeleženci izvajanja navajajo izvor finančnih sredstev, tako da na vidnem mestu prikažejo emblem EU in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«. Ko je emblem EU prikazan z drugimi logotipi mora biti znak EU prikazan vsaj tako vidno kot drugi logotipi in mora biti vsaj enake velikosti kot največji od drugih logotipov. Emblem mora ostati razločen in ločen in se ga ne sme spreminjati z dodajanjem drugih vizualnih oznak, blagovnih znamk ali besedila. Poleg emblema se za poudarjanje podpore EU ne sme uporabljati nobena druga vizualna identiteta ali logotip. V primeru, ko se naložba financira iz različnih virov EU, se uporabi emblem z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«. Emblem Evropske unije z izjavo o financiranju »Financira Evropska unija – NextGenerationEU« je za prenos dostopen v Centru Evropske komisije za prenos vizualnih elementov Podrobnosti glede uporabe emblema EU so opisane v smernicah za prejemnike sredstev EU Uporaba emblema EU za programe EU 2021–2027.
Spletna stran
Za namene informiranja deležnikov (osebje JRO ter drugega širšega raziskovalnega okolja ter splošne javnosti) komuniciranja z zainteresirano javnostjo ter zagotavljanja trajnosti rezultatov in učinkov projekta se vzpostavi spletna stran projekta. Na spletni strani se predstavi aktivnosti, ki jih izvaja konzorcij s sredstvi mehanizma v okviru projekta ali programa. To stori na način, da na kratko opiše projekt ali program, njegov namen, načrtovane in dosežene rezultate, navede informacije o skupni finančni vrednosti in višini financiranja iz Mehanizma. Obvezno prikaže tudi emblem EU z izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«. Prav tako obrazloži vlogo EU z navedbo, da je naložba del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz mehanizma, in doda povezavo na enotno spletno mesto načrta noo.gov.si.
Če končni prejemnik uporablja druga komunikacijska omrežja, v njih smiselno uporabi zgoraj navedene elemente.
Plakati ali podobne vizualne vsebine
Plakat ali podobna vizualna vsebina se uporabi za označitev vira financiranja za vse projekte in programe, razen za nakup fizičnih predmetov ali financiranja infrastrukture ali gradbenih dejavnosti v vrednosti 500.000 evrov in več (javna podpora). Plakat ali podobna vizualna vsebina mora biti najmanj v velikosti A3 formata in se na vidnem mestu sedeža končnega prejemnika ali izvajanja aktivnosti izobesi z dnem pričetka izvajanja projekta/programa ali najkasneje ob javni objavi tega priročnika.
Za oblikovanje vizualnih vsebin (plakati, panoji in plakete) se uporablja skupni generator tiskovin, ki ga je za označevanje projektov in programov pripravila EK. Generator je dostopen na sledeči povezavi: inforegio-generator6. Končni prejemniki izpolnijo vsa predvidena polja v generatorju. V polju za vstavljanje logotipov se obvezno izbere emblem EU z izjavo financiranju »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«.
6 https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=sl
Končni prejemnik v opisu projekta ali programa obrazloži vlogo EU z navedbo, da je naložba del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz mehanizma.
Drugi načini komuniciranja
Končni prejemniki in drugi udeleženci izvajanja načrta z emblemom EU in izjavo o financiranju »Financira Evropska unija – NextGenerationEU« smiselno označujejo tudi druga gradiva (javne razpise, pogodbe oziroma vse dokumente, ki predstavljajo podlage za financiranje s sredstvi mehanizma) in komunikacije (tiskovine, avdiovizualni in promocijski materiali). Pri tem lahko uporabljajo tudi črno-belo različico. Končni prejemniki in drugi udeleženci izvajanja načrta v komunikaciji z mediji in javnostmi (sporočila za javnost, novinarske konference, dogodki, delavnice …) navajajo, da se ukrep ali projekt financira s sredstvi mehanizma v okviru slovenskega načrta. Na dogodkih izobesijo plakat ali drugo vizualno podobo z opisom ukrepa ali projekta/programa. Po lastni presoji v komunikacijah navedejo, da je cilj načrta ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 ter zagotoviti, da bo gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.
Sprejetje financiranja s strani končnega prejemnika pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
17. Zahteve glede upoštevanja pametne specializacije (S5): javni razpis s spodbujanjem na znanju temelječe preobrazbe gospodarstva in družbe ter z naslavljanjem horizontalnih področij (raziskave, razvoj in inovacije; digitalizacija ter razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo) prispeva k strateškim ciljem države, ki jih v Strategiji pametne specializacije zasledujemo po prednostnih področjih.
18. Zahteve glede naslavljanja načel enakosti spolov in enakih možnosti za vse: končni prejemnik bo pri izvajanju projekta po tem javnem razpisu zagotavljal spoštovanje načel enakosti spolov in enakih možnostih za vse v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD, 59/19), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17)), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma bo moral končni prejemnik zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za 5 let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Končni prejemnik bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Končni prejemnik, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezni projekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot nosilnega organa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnim Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost in navodili (dostopno na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25.4.2022.pdf in dopolnitve) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), dostopnimi na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in dopolnitve ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf in dopolnitve, oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, končni prejemniki pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
21. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20), Uredbo (EU) 2016/679, Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), Uredbo (EU) 2021/241 in Uredbo o izvajanju mehanizma.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v prilogi št. 5 Varovanje osebnih podatkov NOO OZ na ravni izvedbe javnega razpisa.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 23. 2. 2023 do 12. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem papirnem izvodu v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključku). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge se šteje, da je za presojo relevantna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi obrazec z oznako vloge, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku osmih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
S končnim prejemnikom/poslovodečim partnerjem bo podpisana pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Končni prejemnik ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov noo-oz.mizs@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti