Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

Kazalo

1524. Pravilnik o subvenciji podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize, stran 4175.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3., 7. in ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in Sklepa Občinskega sveta o enkratnem poračunu opravljene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022, z dne 27. 3. 2023 (Uradni list RS, št. 37/23) je Občinski svet Občine Brežice na 2. izredni seji dne 24. 4. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvenciji podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, način in postopek pri dodeljevanju pomoči podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize.
2. člen 
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna iz postavke za pospeševanje razvoja podjetništva. Pomoči se po tem pravilniku dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215, z dne 7. 7. 2020); v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013.
3. člen 
Instrument pomoči po tem pravilniku je: subvencija podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize.
4. člen 
Zgornja meja intenzivnosti pomoči znaša 70 % vrednosti poračuna vodarine za leto 2022 oziroma 0,1906 EUR/m3 dobavljene vode.
5. člen 
(1) Po tem pravilniku so do državne pomoči upravičena vsa enotna podjetja ne glede na velikost, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah:
– s sedežem v Občini Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, v kolikor imajo registrirano poslovno enoto v Občini Brežice.
(2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
6. člen 
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice ali javnega podjetja ali zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice in do države. Ravno tako niso upravičeni subjekti, ki ne izplačujejo plač in socialnih prispevkov.
7. člen 
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR).
8. člen 
(1) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega prailnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisno izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitev podjetja ali povezanega podjetja,
– izjava prejemnika (v kolikor gre za enotno podjetje) s seznam vseh podjetij, ki s prejemnikom tvorijo enotno podjetje.
(2) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
(3) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
9. člen 
(1) Sredstva se dodelijo z informativno odločbo, ki se izda po uradni dolžnosti na osnovi znanih podatkov iz evidenc o količini porabljene vode za posamezno podjetje v letu 2022, ki jih Občina Brežice (v nadaljevanju Občina) pridobi od Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. (v nadaljevanju Komunala Brežice). Komunala Brežice posreduje Občini seznam podjetij z naslovom, matično in davčno št. ter količino dobavljene vode v letu 2022. Občina izvede postopek priglasitve državne pomoči po pravilu de minimis in pred dodelitvijo preveri za vsa potencialna podjetja koliko so že prejela sredstev v zadnjih treh proračunskih letih ter od njih pridobi vse zahtevane izjave. Podjetjem, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev pomoči, Občina izda informativno odločbo.
(2) V odločbi se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013.
(3) Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi. Datum odpreme je enak datumu izdaje odločbe. V primeru, da stranka odločitvi iz informativne odločbe ne ugovarja, postane informativna odločba dokončna. Šteje se, da se je stranka odpovedala pravici pritožbe.
10. člen 
Po pravnomočnosti odločb, Občina izda Komunali Brežice pooblastilo, da izvede dodeljeno subvencijo posameznemu podjetju v višini 70 % vrednosti poračuna vodarine za leto 2022 oziroma 0,1906 EUR/m3 dobavljene vode. V pooblastilu se navede skupni znesek subvencije, ki ga Občina nakaže Komunali Brežice. Po izvedeni dodelitvi, mora Komunala Brežice obvestiti Občino kdaj je bila subvencija dodeljena posameznemu prejemniku in poslati seznam prejemnikov. V primeru, da kateremu podjetju ni možno obračunati subvencijo, mora Komunali Brežice Občini vrniti sredstva v roku 14 dni.
11. člen 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, izjav ali je prejemnik prekršil druga določila odločbe, je Občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Enaka sankcija je tudi v primeru, da se ugotovi, da je prejemnik davčni dolžnik ali pa ne izplačuje plač in socialnih prispevkov.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023
Brežice dne 24. aprila 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti