Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

91. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, stran 192.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije 
1. člen 
(1) Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode, pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa, organ, ki nadomestila izplačuje, vir sredstev, način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije v letu 2023, zaradi:
– Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen),
– Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba MSP),
– Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o zavodih) in
– Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/22 in 154/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba PO).
(2) V primeru, da dobavitelj električne energije, v obdobju regulacije cen električne energije med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 prekine z opravljanjem dejavnosti dobave električne energije, v celoti ali posameznemu reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava izvajana cel mesec.
2. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »čezmejne prenosne kapacitete« pomenijo kapacitete za prenos energije iz regulacijskega območja zakupa električne energije v regulacijsko območje operaterja slovenskega prenosnega sistema;
2. »dobavitelj« pomeni dobavitelja električne energije končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da opravlja dejavnost dobave električne energije reguliranemu segmentu odjemalcev v obdobju regulacije drobnoprodajnih cen, uvedenih z Uredbo o določitvi cen, Uredbo PO, Uredbo MSP in Uredbo o zavodih;
3. »drug ukrep z učinkom primernega nadomestila« pomeni ukrep, določen v 7. členu te uredbe;
4. »elektooperater« pomeni sistemskega operaterja ali distribucijskega operaterja, slednji pa zajema tudi upravljalce zaprtih distribucijskih sistemov;
5. »interni posel« pomeni transakcijo z električno energijo s fizično poravnavo, sklenjeno med dobaviteljem po tej uredbi in z njim povezano družbo, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
6. »nadomestilo« pomeni finančno nadomestilo, izračunano v skladu s 4. členom te uredbe in drug ukrep z učinkom primernega nadomestila;
7. »regulirane drobnoprodajne cene« pomenijo cene, določene v Uredbi o določitvi cen, Uredbi o zavodih, Uredbi MSP ali cene, oblikovane na podlagi Uredbe PO;
8. »regulirani segment odjemalcev« pomeni odjemalce, za katere so Uredba o določitvi cen, Uredba PO, Uredba MSP in Uredba o zavodih določile najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije oziroma mehanizem oblikovanja najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije;
9. »spot posli« pomenijo posle za dan vnaprej ali znotraj dneva. Spot posli so lahko sklenjeni bilateralno ali na borzi;
10. »stroški bilančnih odstopanj« so stroški dobavitelja skladno s Pravili za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22), oziroma kot jih dobavitelj plačuje skladno s pogodbo o izravnavi;
11. »terminski posli« pomenijo posle s fizično ali finančno poravnavo in ročnostjo, daljšo od ročnosti spot posla. Terminski posli so lahko katerikoli posli, in sicer bilateralni posli ali posli sklenjeni na terminski borzi, standardizirani ali nestandardizirani posli.
(2) Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
3. člen 
(1) Do izplačila primernega finančnega nadomestila, kot je določeno v 4. členu te uredbe, so upravičeni:
– vsi dobavitelji za količine električne energije, za katero je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena električne energije določena na podlagi Uredbe o zavodih in Uredbe MSP,
– vsi dobavitelji za količine električne energije, za katero je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena električne energije določena na podlagi Uredbe o določitvi cen in Uredbe PO, razen dobaviteljev iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so do primernega finančnega nadomestila na podlagi 4. člena te uredbe za količine električne energije, dobavljene reguliranemu segmentu odjemalcev po Uredbi o določitvi cen in Uredbi PO, upravičeni tudi dobavitelji iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, vendar le za količine, ki presegajo količino, ki jo proizvedejo sami ali v povezanih družbah.
(3) Dobavitelji, ki sami ali v povezanih družbah, kot so določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, v Republiki Sloveniji proizvedejo vso ali del količine električne energije, ki je potrebna za dobavo reguliranemu segmentu odjemalcev na podlagi Uredbe o določitvi cen in Uredbe PO, so za te količine upravičeni do ukrepov z učinkom nadomestila, kot jih opredeljuje 7. člen te uredbe.
(4) Operater trga ugotavlja upravičenost in izplačuje nadomestila iz 4. člena te uredbe dobaviteljem električne energije.
(5) Elektrooperater vzpostavi bazo upravičenih odjemalcev in posreduje podatke o razporeditvi končnih odjemalcev v posamezen segment regulacije (odjemno mesto, davčna številka, segment) ter ostale podatke, potrebne za ugotavljanje nadomestila iz 4. člena te uredbe, operaterju trga.
(6) Elektrooperater operaterju trga do 12. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec po elektronski pošti posreduje:
– mesečno dobavljeno količino električne energije (v MWh) za vsak regulirani segment odjemalcev, za vsakega dobavitelja, ločeno na merjeni in nemerjeni odjem, kot je definiran s to uredbo, visoko, nizko in enotno tarifo ter regulirane kategorije odjema,
– podatke o proizvodnji dobavitelja in z njim povezanih družb (količine proizvedene električne energije),
– podatke o proizvodnji proizvajalcev, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno odprto pogodbo (količine proizvedene električne energije),
– podatke za izračun Creg za posameznega dobavitelja za posamezni mesec,
– druge podatke, ki bi jih operater trga potreboval za izvedbo nalog po tej uredbi, na zahtevo operaterja trga.
(7) Dobavitelji, nadrejeni ali podrejeni člani v bilančni shemi, z dobaviteljem povezane družbe ter druge osebe, ki imajo podatke, ki jih operater trga potrebuje za izvajanje nalog po tej uredbi, so dolžne operaterju trga posredovati zahtevane podatke, na način in v rokih, kot določeno s strani operaterja trga.
4. člen 
(1) Dobavitelj električne energije je na podlagi opravljenih dobav po Uredbi o določitvi cen v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023, po Uredbi MSP (za dobavljene količine iz prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe MSP) v obdobju od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 in Uredbi o zavodih v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, upravičen do mesečnega nadomestila, ki se izračuna kot zmnožek med mesečno dobavljeno količino električne energije reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe in razliko med povprečno mesečno nabavno ceno električne energije, potrebnim za dobavo reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe (neposredno povezanim z dobavo električne energije in izraženim v EUR/MWh), in regulirano drobnoprodajno ceno reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe (izraženo v EUR/MWh), pri čemer se skladno s to uredbo upošteva tudi strošek dobavitelja električne energije. Pri cenah oziroma vrednostih se ne upošteva DDV, nadomestilo pa se izračuna skladno s spodnjo enačbo:
N = Q x (CEE – Creg + Cdob)
kjer pomeni:
N = mesečno nadomestilo (v EUR), ki se izplača le, v kolikor je vrednost pozitivna.
Q = mesečna dobavljena količina električne energije (v MWh) reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe. V primeru nemerjenih odjemalcev se realizirani odjem (in s tem tudi realizirana dobava dobavitelja) teh odjemalcev s strani elektrooperaterja določi na podlagi fakturiranih količin.
CEE = nabavna cena (v EUR/MWh), ki se izračuna tako, da se vsota vseh nabavnih stroškov, neposredno potrebnih za dobavo energije Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe v dotičnem mesecu, deli s količino, v ta namen kupljene energije. Nabavni stroški zajemajo vse nakupne in prodajne posle z električno energijo dobavitelja (terminske in spot posle; posle po odprtih pogodbah s proizvajalci, posle za zakup čezmejnih prenosnih kapacitet), potrebne za dobavo energije Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe, pri čemer se pri določitvi postavke CEE upoštevajo omejitve, določene v drugem odstavku tega člena. Nabavni stroški ne zajemajo stroškov bilančnih odstopanj dobavitelja in ostalih stroškov dobavitelja, ki niso neposredno povezani s stroškom nakupa električne energije (marža, zaposleni, poštni stroški, licence …).
Creg = regulirana drobnoprodajna cena (v EUR/MWh) reguliranega segmenta odjemalcev iz posamezne uredbe, ki se izračuna tako, da se znesek, ki je bil za to energijo zaračunan odjemalcem deli z vsoto dobavljene energije za vse tri tarife in za vse regulirane segmente odjemalcev.
Cdob = strošek dobavitelja, ki znaša 10 EUR/MWh (brez DDV) za dobave na podlagi Uredbe o določitvi cen, Uredbe MSP in Uredbe o zavodih.
(2) Pri določitvi postavke CEE se upoštevajo naslednje omejitve:
1. dobavitelj si je dolžan kot skrben gospodar ves čas prizadevati, da za potrebe dobave reguliranim segmentom odjemalcev zakupi električno energijo (v nadaljnjem besedilu: zapre pozicijo) po najnižjih možnih tržnih cenah glede na v trenutku zapiranja pozicije znan in planiran profil odjema reguliranih segmentov odjemalcev (v nadaljnjem besedilu: planiran profil odjema);
2. za potrebe dobave električne energije od 1. januarja 2023 do vključno 31. avgusta 2023 na podlagi Uredbe o določitvi cen, za potrebe dobave električne energije od 1. januarja 2023 do vključno 30. junija 2023 na podlagi Uredbe MSP (za dobavljene količine iz prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe MSP) ter za potrebe dobave električne energije od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023 na podlagi Uredbe o zavodih, se pri določitvi postavke CEE upoštevajo vsi posli dobavitelja potrebni za izvedbo dobave energije Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe v mesecu, za katerega dobavitelj uveljavlja nadomestilo (terminski in spot posli), ne glede na produkt, vključno z nakupnimi posli, kjer dobavitelj odkupuje električno energijo od proizvajalcev po odprtih pogodbah o odkupu, pri čemer povprečna utežena nabavna cena CEE ne sme presegati 450 EUR/MWh. Ta omejitev se ne uporablja v primeru povečanega odjema, če dobavitelj uspe dokazati, da iz objektivnih razlogov, to je povečanega obsega odjemalcev za vsaj 7% priključne moči glede na stanje na dan 31. decembra 2022, ki je nastopilo tako, da dobavitelj, kljub temu, da je ravnal skrbno, tega kot skrben gospodar ni mogel oziroma ni uspel zapreti oziroma ni mogel predvideti takšnega obsega odjema zaradi spremembe odjema glede na planiran profil odjema ali prihod novih odjemalcev. V tem primeru se priznajo cene sklenjenih terminskih poslov in cene sklenjenih spot poslov, vendar le, v kolikor je dobavitelj te posle sklenil s skrbnostjo dobrega gospodarja;
3. interni posli za potrebe izračuna finančnega nadomestila po prvem odstavku tega člena, ki jih dobavitelji predložijo v izračun postavke CEE, morajo odražati tržne cene v trenutku sklenitve takšnega posla. Kot tržna cena se upošteva cena primerljivih in zadostno likvidnih terminskih produktov, s katerimi se običajno trguje na borzah. Dobavitelj mora navedeno izkazati v vlogi.
(3) Dobavitelj električne energije je na podlagi opravljenih dobav v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, po Uredbi PO, ki izhajajo iz pogodb o dobavi v letu 2023 in iz poslov, ki se sklepajo na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, s katerimi pogodbeni stranki dogovorita celotne ali delne količine za dobave v letu 2023, sklenjenih v obdobju od vključno 30. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022, upravičen do mesečnega nadomestila. Mesečno nadomestilo se izračuna kot zmnožek med mesečno dobavljeno količino električne energije vsem reguliranim segmentom odjemalcev, za katere velja Uredba PO (za dobavljene količine iz prvega ali drugega odstavka 5. člena Uredbe PO), ter razliko med povprečno mesečno nabavno ceno električne energije reguliranim segmentom odjemalcev, za katere velja Uredba PO, potrebnim za dobavo tem odjemalcem (neposredno povezanim z dobavo električne energije in izraženim v EUR/MWh) in ceno, po kateri je dobavitelj dobavljal električno energijo tem odjemalcem, a le pod pogojem, da je upošteval mehanizem oblikovanja drobnoprodajne cene iz Uredbe PO (izraženo v EUR/MWh). Mesečno nadomestilo se izračuna na podlagi enake formule kot je navedena v prvem odstavku tega člena, pri čemer velja naslednje:
– (CEE – Creg) znaša največ 25 EUR/MWh (brez DDV),
– postavka Cdob je nič (je upoštevana že pri izračunu Creg),
– upošteva se 3. točka drugega odstavka tega člena.
(4) Energija in pripadajoči nabavni strošek, neposredno povezan z dobavo te energije, ki izhaja iz nakupnih poslov, na podlagi katerih dobavitelj odkupuje električno energijo od proizvajalcev po odprtih pogodbah o odkupu, se najprej upošteva v celoti (to je za vsa merilna mesta proizvajalcev, ki pripadajo bilančni podskupini oziroma skupini dotičnega dobavitelja) v izračunu postavke CEE po Uredbi o določitvi cen.
5. člen 
(1) Operater trga na svoji spletni strani objavi obrazec zahtevka za izplačilo nadomestila. Zahtevek dobavitelj posreduje operaterju trga na način, kot določen s strani operaterja trga. Operater trga lahko obrazec po potrebi dopolni ali spreminja.
(2) Dobavitelji električne energije na mesečni ravni do 15. delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu dobave, glede katerega veljajo regulirane maloprodajne cene, pri operaterju trga vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila. Na zahtevo operaterja trga morajo dobavitelji električne energije v roku petih delovnih dni predložiti dodatna zahtevana dokazila oziroma vlogo dopolniti, v nasprotnem primeru se šteje, da dobavitelj električne energije ni uspel dokazati višino zahtevanega nadomestila in da do nadomestila za ta mesec ni upravičen.
(3) Operater trga na podlagi vloženega, popolnega zahtevka ter popolnih podatkov elektrooperaterjev oziroma drugih pozvanih oseb v roku 15 delovnih dni izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost in višino nadomestila, ter v roku desetih delovnih dni od dokončnosti odločbe izvede izplačilo nadomestila dobaviteljem električne energije.
(4) Sredstva za izplačilo nadomestil zagotovi ministrstvo, pristojno za energijo. Operater trga v ta namen sklene z ministrstvom, pristojnim za energijo, pogodbo, s katero se določijo med drugim namen, način in vir financiranja nalog, sredstva za izvajanje teh nalog in pogoji opravljanja nalog. Operater trga mora voditi ločene računovodske obračune in evidence o sredstvih za izvajanje nalog iz te uredbe.
6. člen 
(1) Dobavitelji električne energije, ki so upravičeni do mesečnega nadomestila, so dolžni na poziv pristojnega organa predložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi utemeljujejo postavke, na podlagi katerih se v skladu s to uredbo obračuna mesečno nadomestilo.
(2) Računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo dokumentacijo so dobavitelji električne energije dolžni hraniti toliko časa in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava.
(3) Odgovornost za pravilnost izračuna in verodostojnost predloženih vlog in dokazil, zahtevanih s strani operaterja trga ali drugih pristojnih organov, nosijo izključno dobavitelji električne energije, kar zagotavlja odgovorna oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, s podpisom obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Kot dokazila se štejejo:
– za sklenjene posle: konfirmacija, pogodba, račun, druga ustrezna listina, v kolikor je iz teh dokumentov jasno razvidna cena električne energije, vrsta produkta in obdobje dobave, pri čemer mora iz dokazil izhajati pokritje količin odjema,
– za količine električne energije: podatki elektrooperaterjev,
– za stroške odstopanj: stroški odstopanj po bilančni pogodbi ali pogodbi o izravnavi,
– stroški, ki jih je imel dobavitelj z oskrbo odjemalcev: ustrezna računovodska listina oziroma izkaz.
7. člen 
(1) Do ukrepov z učinkom nadomestila po tem členu so upravičeni izključno dobavitelji (v nadaljnjem besedilu: povezani dobavitelji):
– ki so s proizvajalci električne energije s sedežem v Republiki Sloveniji vključeni v konsolidirano letno poročilo,
– ki v isti družbi proizvajajo električno energijo v Republiki Sloveniji ali
– ki so neposredno ali posredno lastniško povezani z družbenikom v podjetju s proizvodnjo električne energije v Republiki Sloveniji.
(2) Dobavitelji iz prejšnjega odstavka, za katere velja Uredba o določitvi cen, so za dobave skladno s pogoji iz te uredbe, v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023 upravičeni do ukrepov z učinkom primernega nadomestila, določenih v četrtem odstavku tega člena.
(3) Dobavitelji iz prvega odstavka tega člena, za katere velja Uredba PO, so za dobave v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, ki izhajajo iz sklenjenih novih pogodb ali poslov na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, sklenjenih v obdobju od vključno 30. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022, upravičeni do ukrepov z učinkom primernega nadomestila, določenih v četrtem odstavku tega člena, vendar največ za količine električne energije, ki ustrezajo porabi odjemalca, določeni na podlagi prvega oziroma drugega odstavka 5. člena Uredbe PO, a le pod pogojem, da je dobavitelj upošteval mehanizem oblikovanja drobnoprodajne cene iz Uredbe PO.
(4) Obvladujoče družbe, proizvajalci ali druge povezane osebe so za dobave iz drugega in tretjega odstavka tega člena svojim povezanim dobaviteljem dolžni zagotoviti manjkajočo električno energijo ali dodatek k pogodbam za že zakupljeno električno energijo po ustrezni ceni, ki z vidika skupnega povprečnega nabavnega stroška dobavitelja za celoten reguliran segment odjemalcev po posamezni uredbi, pokriva in odraža prihodke na osnovi najvišje dovoljene regulirane drobnoprodajne cene iz posamezne uredbe tega člena, za dobave po Uredbi o določitvi cen pa še zmanjšanje za strošek dobavitelja v višini Cdob iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Operater trga objavi na svoji spletni strani obrazec iz prvega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe.
9. člen 
Podatke o razporeditvi končnih odjemalcev v posamezen segment regulacije (odjemno mesto, davčna številka, segment) iz petega odstavka 3. člena te uredbe pošljejo dobavitelji elektrooperaterju v roku petih dni po uveljavitvi te uredbe.
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-18/2023
Ljubljana, dne 12. januarja 2023
EVA 2022-2430-0110
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti