Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

90. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, stran 190.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina 
1. člen 
(1) Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila škode, organ, ki nadomestila izplačuje in vir sredstev, pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa, način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem zemeljskega plina zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina za dobave v letu 2023 in delno v 2022 zaradi:
– Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen) in
– Uredbe o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba OJP).
(2) V primeru, da dobavitelj zemeljskega plina v obdobju regulacije cen zemeljskega plina med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 prekine z opravljanjem dejavnosti dobave zemeljskega plina v celoti ali posameznemu reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava izvajana cel mesec.
2. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »dobavitelj« pomeni dobavitelja zemeljskega plina končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji, kot je opredeljen v Zakonu o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22), pod pogojem, da opravlja dejavnost dobave zemeljskega plina reguliranemu segmentu odjemalcev v obdobju regulacije drobnoprodajnih cen, uvedenih z Uredbo o določitvi cen in Uredbo OJP;
2. »enoten informacijski sistem« je informacijski sistem, kot je opredeljen v 80.a členu Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22);
3. »interni posel« pomeni transakcijo z zemeljskim plinom s fizično poravnavo, sklenjeno med dobaviteljem po tej uredbi in z njim povezano družbo, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
4. »nadomestilo« pomeni finančno nadomestilo, izračunano v skladu s 4. členom te uredbe;
5. »regulirane drobnoprodajne cene« pomenijo cene, določene v Uredbi o določitvi cen in Uredbi OJP;
6. »regulirani segment odjemalcev« pomeni odjemalce, za katere sta Uredba o določitvi cen in Uredba OJP določili najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina;
7. »operater trga« pomeni operaterja trga, kot je določen v zakonu, ki ureja oskrbo z električno energijo;
8. »spot posli« pomenijo posle, kot jih določa koledar borze (npr. CEGH). Spot posli so lahko sklenjeni bilateralno ali na borzi;
9. »stroški bilančnih odstopanj« so stroški, kot jih ugotavlja in obračunava operater prenosnega sistema zemeljskega plina skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16 in 204/21 – ZOP), pri čemer gre za neto stroške, ki neposredno bremenijo zadevnega dobavitelja;
10. »terminski posli« pomenijo posle s fizično ali finančno poravnavo in ročnostjo, daljšo od ročnosti spot posla. Terminski posli so lahko katerikoli posli, in sicer bilateralni posli ali posli sklenjeni na terminski borzi, standardizirani ali nestandardizirani posli;
11. »vstopna in izstopna zmogljivost« pomenita zakupljeno zmogljivost posamezne vstopno-izstopne točke, potrebne za prenos zemeljskega plina iz regulacijskega območja zakupa zemeljskega plina v regulacijsko območje Republike Slovenije.
(2) Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
3. člen 
(1) Operater trga ugotavlja upravičenost in izplačuje nadomestila iz 4. člena te uredbe dobaviteljem.
(2) Operater prenosnega sistema posreduje operaterju trga vse podatke, potrebne za ugotavljanje nadomestila skladno s to uredbo.
(3) Operater prenosnega sistema operaterju trga do 12. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec po elektronski pošti posreduje:
– količine Q iz 4. člena te uredbe, ločeno po dobaviteljih,
– podatke za izračun Creg za posameznega dobavitelja,
– višine tržnih cen za primerljive produkte, skladno s drugim odstavkom 4. člena te uredbe,
– druge podatke, ki bi jih operater trga potreboval za izvedbo nalog po tej uredbi, na zahtevo operaterja trga.
(4) Operater distribucijskega sistema zagotovi vnos podatkov v enoten informacijski sistem.
(5) Dobavitelji, z dobaviteljem povezane družbe ter druge osebe, ki imajo podatke, ki jih operater trga potrebuje za izvajanje nalog po tej uredbi, so dolžni operaterju trga posredovati zahtevane podatke, na način in v rokih, kot določeno s strani operaterja trga.
4. člen 
(1) Dobavitelj je na podlagi opravljenih dobav po Uredbi o določitvi cen v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023, po Uredbi OJP v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 in za opravljene dobave v obdobju med 1. septembrom 2022 in 31. decembrom 2022 na podlagi pogodb, sklenjenih med 1. septembrom 2022 in 31. decembrom 2022, po Uredbi o določitvi cen, upravičen do mesečnega nadomestila, ki se izračuna kot zmnožek med mesečno dobavljeno količino zemeljskega plina reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe in razliko med povprečnim mesečnim nabavnim stroškom zemeljskega plina, potrebnim za dobavo reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe (neposredno povezanim z dobavo zemeljskega plina in izraženim v EUR/MWh), in regulirano drobnoprodajno ceno reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe (v EUR/MWh), pri čemer se skladno s to uredbo upošteva tudi strošek dobavitelja. Pri cenah oziroma vrednostih se ne upošteva DDV, nadomestilo pa se izračuna skladno s spodnjo enačbo:
N = Q x (CZP – Creg + Cdob)
kjer pomeni:
N = mesečno nadomestilo (v EUR), ki se izplača le, v kolikor je vrednost pozitivna.
Q = mesečna dobavljena količina zemeljskega plina (v MWh) reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe. V primeru nemerjenih odjemalcev, se realizirani odjem (in s tem tudi realizirana dobava dobavitelja) teh odjemalcev s strani operaterja sistema določi na podlagi fakturiranih količin.
CZP = nabavna cena zemeljskega plina (v EUR/MWh), ki se izračuna tako, da se vsota vseh nabavnih stroškov, neposredno potrebnih za dobavo zemeljskega plina Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe v dotičnem mesecu, deli s količino, v ta namen kupljenega zemeljskega plina. Nabavni stroški zajemajo vse nakupne in prodajne posle z zemeljskim plinom dobavitelja (terminske in spot posle; posle za zakup vstopnih in izstopnih zmogljivosti), potrebne za dobavo zemeljskega plina Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe, pri čemer se pri določitvi postavke CZP upoštevajo omejitve določene v drugem odstavku tega člena. Pri določitvi postavke CZP se upoštevajo tudi stroški skladiščenja plina kot izhajajo iz sklenjenih dogovorov o skladiščenju zemeljskega plina (ne glede na tip pogodbe oziroma model skladiščenja). Nabavni stroški ne zajemajo stroškov bilančnih odstopanj dobavitelja ter ostalih stroškov, ki niso neposredno vezani na nabavo zemeljskega plina (marža, zaposleni, potni stroški, licence za trgovanje …).
Creg = regulirana drobnoprodajna cena (v EUR/MWh) reguliranega segmenta odjemalcev iz posamezne uredbe, ki se izračuna tako, da se znesek, ki je bil za ta zemeljski plin zaračunan odjemalcem, deli z vsoto dobavljenega zemeljskega plina za vse regulirane segmente odjemalcev.
Cdob = strošek dobavitelja, ki znaša 5 EUR/MWh brez DDV. Dobavitelju se za dobave na podlagi Uredbe o določitvi cen in Uredbo OJP prizna zgolj strošek v tej višini, ne glede na dejanski strošek dobavitelja.
(2) Pri določitvi postavke CZP se upoštevajo naslednje omejitve:
– dobavitelj si mora kot skrben gospodar ves čas prizadevati, da za potrebe dobave reguliranim segmentom odjemalcev zakupi zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: zapre pozicijo) po najnižjih možnih tržnih cenah glede na v trenutku zapiranja pozicije znan in planiran profil odjema reguliranih segmentov odjemalcev (v nadaljnjem besedilu: planiran profil odjema);
– za potrebe dobave zemeljskega plina od vključno 1. januarja 2023 do vključno 31. avgusta 2023 na podlagi Uredbe o določitvi cen, za potrebe dobave zemeljskega plina od vključno 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023 na podlagi Uredbe OJP in za potrebe dobave zemeljskega plina v obdobju od vključno 1. septembra 2022 do vključno 31. decembra 2022 na podlagi Uredbe o določitvi cen, se pri določitvi postavke CZP upoštevajo vsi posli dobavitelja potrebni za izvedbo dobave zemeljskega plina Q vsem reguliranim segmentom odjemalcev iz posamezne uredbe v mesecu, za katerega dobavitelj uveljavlja nadomestilo (terminski, spot), ne glede na produkt, pri čemer povprečna nabavna cena CZP ne sme presegati 160 EUR/MWh. Ta omejitev povprečne nabavne cene se ne uporablja v primeru povečanega odjema, če dobavitelj uspe dokazati, da iz objektivnih razlogov po tej ceni kot skrben gospodar ni mogel oziroma ni uspel zapreti oziroma ni mogel predvideti takšnega obsega odjema zaradi spremembe odjema glede na planiran profil odjema ali prihod novih odjemalcev. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če je povišanje količin dobave vsaj 10 % za celotno dobavo dobavitelja končnim odjemalcem glede na enako obdobje preteklega leta. V tem primeru se priznajo cene sklenjenih terminskih poslov in cene sklenjenih spot poslov, vendar le, v kolikor je dobavitelj te posle sklenil s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– interni posli, ki jih dobavitelji predložijo v izračun postavke CZP ne smejo biti višji od tržnih cen v trenutku sklenitve takšnega posla. Kot tržna cena se upošteva cena primerljivih terminskih produktov, s katerimi se običajno trguje na borzah. Dobavitelj mora navedeno izkazati v vlogi.
5. člen 
(1) Operater trga na svoji spletni strani objavi obrazec zahtevka in postopek za izplačilo nadomestila. Zahtevek dobavitelj posreduje operaterju trga na način, kot je določen s strani operaterja trga. Operater trga lahko obrazec po potrebi dopolni ali spreminja.
(2) Dobavitelji vsak mesec do 15. delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu dobave, glede katerega veljajo regulirane drobnoprodajne cene, operaterju trga vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila. Na zahtevo operaterja trga morajo dobavitelji v roku petih delovnih dni predložiti dodatna zahtevana dokazila oziroma vlogo dopolniti, v nasprotnem primeru se šteje, da dobavitelj ni uspel dokazati višine zahtevanega nadomestila in da do nadomestila za ta mesec ni upravičen.
(3) Operater trga na podlagi vloženega, popolnega zahtevka ter popolnih podatkov operaterja sistema v roku 15 delovnih dni izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost in višino nadomestila, ter v roku desetih delovnih dni po dokončnosti odločbe izvede izplačilo nadomestila dobavitelju.
(4) Sredstva za izplačilo nadomestil zagotovi ministrstvo, pristojno za energijo. Operater trga v ta namen sklene z ministrstvom, pristojnim za energijo, pogodbo, s katero se določijo med drugim namen, način in vir financiranja nalog, sredstva za izvajanje teh nalog in pogoji opravljanja nalog. Operater trga mora voditi ločene računovodske obračune in evidence o sredstvih za izvajanje nalog iz te uredbe.
6. člen 
(1) Dobavitelji, ki so upravičeni do mesečnega nadomestila, so dolžni na poziv operaterja trga predložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi dokazujejo postavke, na podlagi katerih se v skladu s to uredbo obračuna mesečno nadomestilo.
(2) Računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo dokumentacijo so dobavitelji zemeljskega plina dolžni hraniti toliko časa in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava.
(3) Odgovornost za pravilnost izračuna in verodostojnost predloženih dokazil, zahtevanih s strani operaterja trga nosijo izključno dobavitelji, kar zagotavlja odgovorna oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, s podpisom obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Kot dokazila se štejejo:
– za sklenjene posle (tudi interne posle): konfirmacija, pogodba, račun ali drug dokument, v kolikor je iz teh dokumentov jasno razvidna cena in količina zemeljskega plina in obdobje dobave, pri čemer mora iz dokazil izhajati pokritje količin iz planiranega odjema plina;
– za dobavljene količine zemeljskega plina: podatki operaterja sistema zemeljskega plina;
– za stroške bilančnih odstopanj: zaračunani stroški odstopanj, ki odpadejo na reguliran segment odjemalcev;
– stroški, ki jih je imel dobavitelj z oskrbo odjemalcev: ustrezna računovodska listina oziroma izkaz.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Operater trga objavi na svoji spletni strani obrazec iz prvega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
8. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-20/2023
Ljubljana, dne 12. januarja 2023
EVA 2022-2430-0109
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti