Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

77. Ugotovitveni sklep, stran 174.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 032-2/2022 z dne 12. 12. 2022, o sprejemu mandata župana Mestne občine Koper ter prenehanju mandata člana občinskega sveta, je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 8. dopisni seji dne 9. 1. 2023 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Alešu Bržanu, roj. 15. 2. 1976, stanujoč Triban 6, Triban, na podlagi pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 032-2/2022 z dne 12. decembra 2022, prenehal mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper s tem, ko je dne 12. decembra 2022 sprejel mandat župana Mestne občine Koper;
– da je glede na izid lokalnih volitev, ki so bile 20. novembra 2022, mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod zaporedno št. 10 z liste »Lista Aleša Bržana«. To je Lise Okoren, roj. 29. 5. 1971, stanujoča Krnica 24, 6275 Črni Kal, ki je dne 4. 1. 2023 podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2022
Koper, dne 9. januarja 2023
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
dr. Miloš Senčur
In virtù dell’articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della CC) e per effetto della delibera del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, n. 032-2/2022, del 12 dicembre 2022, relativa all'accettazione del mandato di Sindaco del Comune città di Capodistria e della cessazione del mandato di consigliere comunale, la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria nella VIII seduta ordinaria, tenutasi il 9 gennaio 2023, ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I  C O G N I T I VA 
1. 
La Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria rileva:
– che ai sensi del quinto punto dell’articolo 37.a della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP e 80/20 – ZIUOOPE) e in base alia delibera del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria n. 032-2/2022, del 12 dicembre 2022, cessa il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria di Aleš Bržan, nato il 15 febbraio 1976, residente a Triban 6, Triban, dal momento della sua accettazione del mandato di sindaco del Comune città di Capodistria avvenuta il 12 dicembre 2022;
– che in base agli esiti delle elezioni del 20 novembre 2022, il mandato a membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al numero 10 della lista denominata “Lista Aleš Bržan”, ossia a Lise Okoren, nata il 29 maggio 1971, residente a Krnica 24, 6275 Črni Kal, la quale ha dichiarato, in data 4 gennaio 2023, di accettare il mandato di membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria.
2. 
La presente delibera ha efficacia immediata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 041-1/2022
Capodistria, 9 gennaio 2023
Presidente 
della Commissione elettorale 
dott. Miloš Senčur 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti