Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

76. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Kočevje, stran 173.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 1. dopisni seji, ki je potekala od petka, 6. januarja 2023 od 13. ure do ponedeljka, 9. januarja 2023 do 12. ure sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Kočevje 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Kočevje kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Kočevje.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
Koncesija za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Kočevje se podeli, zaradi upokojitve koncesionarke splošne medicine Lidije Odorčič dr. med. v mesecu marcu 2023 in zaradi nezasedenega tima nosilca zdravstvene dejavnosti družinske medicine v javnem zavodu Zdravstveni dom Kočevje. Navedeno izhaja iz dopisov Zdravstvenega doma Kočevje št. 090-55/2022-2 z dne 18. 10. 2022 in 090-66/2022 z dne 8. 12. 2022.
3. člen 
S tem odlokom se, upoštevajoč mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 6. 12. 2022, za območje Občine Kočevje določa vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– splošna/družinska medicina v predvidenem obsegu 1 program.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.
Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil.
6. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev ter meril iz objavljene razpisne dokumentacije.
7. člen 
Koncesijo podeli koncedent s soglasjem ministrstva pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z javnim razpisom, podeli koncesijo.
8. člen 
Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
9. člen 
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
10. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
12. člen 
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Za koncesijo, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2022-13
Kočevje, dne 9. januarja 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti