Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

66. Skupni sporazum za uporabo avdiovizualnih del, videogramov in izvedb, posnetih na videogramih, stran 156.

  
Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o.
Dvorakova ulica 5
1000 Ljubljana
ki jo zastopa direktor Gregor Štibernik
(v nadaljevanju: AIPA k.o.)
in
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije »GIZ«
Celovška cesta 150
1000 Ljubljana
ki ga zastopa predsednik uprave Darko Dolinšek
(v nadaljevanju: ZKOS)
in
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje
Ameriška ulica 4
1000 Ljubljana
ki ga zastopa predsednik poslovodstva Jernej Tovornik
(v nadaljevanju: ZSODT)
dogovorijo naslednji
S K U P N I  S P O R A Z U M 
za uporabo avdiovizualnih del, videogramov in izvedb, posnetih na videogramih 
UVODNE UGOTOVITVE 
1. člen 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je Urad RS za intelektualno lastnino dne 11. 10. 2010 AIPA k.o. podelil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic na avdiovizualnih delih (v nadaljevanju: AV dela), ki zajema tudi uveljavljanje pravice soavtorjev iz 105. člena ZASP v primerih radiodifuzne retransmisije AV del;
– da je Urad RS za intelektualno lastnino dne 20. 10. 2022 AIPA k.o. podelil dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice soavtorjev AV del za dajanje na voljo javnosti AV del, pravice izvajalcev dajanja na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih, in pravice filmskih producentov dajanja na voljo javnosti videogramov;
– da skladno z 9. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 in 130/22; ZKUASP) imetnik pravic upravlja svoje pravice na že objavljenih avtorskih delih le preko kolektivne organizacije (obvezno kolektivno upravljanje), če gre za kabelsko ali drugo radiodifuzno retransmisijo avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice ali pa so te nanje prenesli drugi imetniki pravic (4. točka 9. člena ZKUASP), in če gre za priobčitev javnosti avdiovizualnih del in videogramov ter na njih posnetih izvedb, razen pravic filmskih producentov iz 29. in 30. člena ZASP (6. točka 9. člena ZKUASP);
– da je AIPA k.o. kolektivna organizacija, da je kolektivno upravljanje njena edina dejavnost, ki jo opravlja nepridobitno in da je zavezana v okviru zakonsko določenih nalog (16. člen ZKUASP) med drugim dovoljevati uporabo del pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe, se v dobri veri pogajati z reprezentativnimi združenji uporabnikov in z njimi sklepati skupne sporazume, zbirati avtorske honorarje, jih dodeljevati upravičenim imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili o delitvi in izplačilu zbranih avtorskih honorarjev in izplačevati dodeljene avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic, pri tem pa je zavezana ravnati po načelih vestnega in poštenega poslovanja;
– da sta ZKOS in AIPA k.o. dne 7. 12. 2011 sklenila Skupni sporazum med Zavodom AIPA in Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije, s katerim sta določila tarifo za kabelsko retransmisijo AV del, do katere so upravičeni soavtorji avdiovizualnih del iz 105. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19; v nadaljevanju: ZASP) ter uredila druga vprašanja, kot to izhaja iz besedila sporazuma (v nadaljevanju: Skupni sporazum 2011);
– da je na dan sklenitve tega sporazuma AIPA k.o. edina kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ki uveljavlja pravice soavtorjev v zvezi z uporabo AV del v primeru radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti, pravice izvajalcev dajanja na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih, in pravice filmskih producentov dajanja na voljo javnosti videogramov;
– da so pri pogajanjih v zvezi s Skupnim sporazumom 2011 sodelovali tudi internetni operaterji Telekom Slovenije d.d., T-2 d.o.o. in A1 d.o.o., ki so 30. 11. 2012 ustanovili združenje ZSODT;
– da ZKOS in ZSODT predstavljata večino subjektov (telekomunikacijskih operaterjev), ki opravljajo dejavnost radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti radijskih in televizijskih programov in vsebin končnim naročnikom, zaradi česar imata v smislu določil prvega odstavka 44. člena ZKUASP položaj reprezentativnih združenj kabelskih in IP operaterjev v Republiki Sloveniji;
– da je AIPA k.o. na spletni strani AJPES dne 12. 9. 2022 in dne 23. 12. 2022 v skladu z določili ZKUASP objavila vabilo k pogajanjem, na podlagi katerega sta se ZKOS in ZSODT prijavila k pogajanjem, na podlagi katerih se sklepa ta sporazum;
– da se s tem sporazumom nadomešča Skupni sporazum 2011 in ureja širši sklop pravic, ki jih kolektivno upravlja AIPA k.o.;
– da ta sporazum ureja pravice soavtorjev AV dela, ki jih določa 105. člen ZASP, v primeru radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti AV del, vključno z njihovo pravico do honorarja oziroma primernega nadomestila v primeru radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti AV del s strani telekomunikacijskih operaterjev pri njihovi dejavnosti;
– da ta sporazum ureja tudi pravice (vključno s pravico do primernega nadomestila) izvajalcev v primeru dajanja na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih, in filmskih producentov v primeru dajanja na voljo javnosti videogramov s strani telekomunikacijskih operaterjev;
– da se v skladu z določbo 4. točke 9. člena ZKUASP ta sporazum v primeru pravice radiodifuzne retransmisije ne nanaša na tista lastna oddajanja RTV organizacij, ki jih subjekt, ki izvaja radiodifuzno retransmisijo, uredi z RTV organizacijo brez posredovanja AIPA k.o.
TARIFA 
2. člen 
Podpisniki se dogovorijo, da AIPA k.o. vsem telekomunikacijskim operaterjem, ki opravljajo dejavnost:
– radiodifuzne retransmisije ali
– dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin (v nadaljevanju: operaterji),
ki z AIPA k.o. sklenejo licenčno pogodbo, katere vsebino v skladu s tem sporazumom skupaj dogovorijo stranke tega sporazuma, dovoljuje uporabo AV del pri opravljanju njihove dejavnosti radiodifuzne retransmisije ali dajanja na voljo javnosti AV del, ter uporabo videogramov in na njih posnetih izvedb v primeru dajanja na voljo javnosti pri opravljanju dejavnosti operaterjev (vključno s storitvijo razširjanja televizijskih programov in vsebin s časovnim zamikom, video na zahtevo idr.).
Kot dajanje na voljo javnosti AV del in videogramov se smatrajo naslednje storitve operaterjev:
– storitve časovnega zamika televizijskih programov do 7 dni nazaj,
– storitev snemanja (PVR ali NPVR),1
– storitve videa na zahtevo, ki so izvedene v sklopu videoteke operaterja pod njegovo blagovno znamko2 in
– mobilna televizija.
Nadomestilo za pravice soavtorjev, izvajalcev in filmskih producentov je znesek, ki ga sestavlja skupni znesek naslednjih tarif:
– Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo AV del.
– Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del.
– Tarifa za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov in
– Tarifa za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih.
2a. Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo AV del
Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo AV del znaša:
– 0,52 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje za radiodifuzno retransmisijo do 100 televizijskih programov oziroma,
– 0,55 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje za radiodifuzno retransmisijo nad 100 televizijskih programov.
2b. Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del
Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del znaša:
– 0,065 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje.
2c. Tarifa za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov
Tarifa za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov znaša:
– 0,065 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje.
2d. Tarifa za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih
Tarifa za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih, znaša:
– do 31. 12. 2023 0,019 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje,
– od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 0,021 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje,
– od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 0,023 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje,
– od 1. 1. 2026 dalje 0,026 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje.
2.e Skupne določbe
Aktivno uporabniško razmerje (v nadaljevanju: AUR) je veljavno pogodbeno razmerje, ki je sklenjeno za klasični oziroma statični ali mobilni priključek, med operaterjem in končnim uporabnikom, ki vključuje radiodifuzno retransmisijo AV del (v primeru tarife za radiodifuzno retransmisijo) ali dajanje na voljo javnosti AV del ali videogramov (v primeru tarife za dajanje na voljo javnosti AV del in videogramov) in ki končnemu uporabniku omogoča individualno izbiranje med televizijskimi programi, ki so vključeni v programsko shemo, ki jo operater zagotavlja končnemu uporabniku.
V okviru 1 AUR sodi omejeno število mobilnih priključkov, v skladu s 4. členom tega Sporazuma. Tarifa iz tega člena je mesečna, honorar pa se obračunava mesečno glede na povprečno število AUR operaterja v mesecu in v primeru pravice radiodifuzne retransmisije tudi glede na število programov v programski shemi operaterja, za katerega se honorar odmerja. Operater plača honorar, ki je obračunan v skladu s tem sporazumom, na transakcijski račun AIPA k.o. v roku 30 dni od prejema računa.
Če operater svojim uporabnikom dovoljuje delitev programskega signala na več uporabniških enot (npr. multiscreen) in operater takemu uporabniku za svojo storitev radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin zaračunava poseben dodatni znesek, se honorar za tako AUR obračuna proporcionalno glede na večji znesek naročnine ali drugega nadomestila, ki ga operater dodatno zaračunava uporabniku glede na siceršnjo ceno svoje storitve radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin, ki jo koristi končni uporabnik, kolikor s tem sporazumom ni določeno drugače (kot npr. v 4. členu).
a. Hoteli
Tarifa se določi in honorar odmeri za vse sobe v hotelu sorazmerno glede na podatek Statističnega urada RS o povprečni letni zasedenosti nedeljivih enot v slovenskih hotelih (v nadaljevanju: Podatek) in na tarifo za individualen AUR iz tega člena, pri čemer se Podatek usklajuje letno, praviloma 15. 3. za tekoče leto glede na podatke iz preteklega leta. AIPA k.o. bo po objavi podatka o povprečni letni zasedenosti sob v slovenskih hotelih za preteklo leto opravil preračun povprečne letne vrednosti Podatka in novo vrednost Podatka objavil v Uradnem listu in na svoji spletni strani. Podatek se za tarifiranje po tem odstavku uporablja od vključno meseca, v katerem je AIPA k.o. podatek objavil v Uradnem listu oziroma bi to moral in mogel storiti.
b. Domovi za ostarele
Tarifa za posamezen priključek (individualni ali v skupinskem prostoru) v posamezni sobi je enaka tarifi za posamezen AUR operaterja.
c. Zdravstvene ustanove
Tarifa za priključek (individualni ali v skupinskem prostoru) v sobi je enaka tarifi za posamezen AUR operaterja.
d. Večji gostinski objekti
Tarifa za vsak priključek je enaka tarifi za posamezen AUR operaterja, kolikor ne gre za namestitvene ali nočitvene kapacitete takega gostinskega objekta. Za namestitvene in nočitvene kapacitete se uporabljajo določbe, ki veljajo za hotele.
3. člen 
Podpisniki so sporazumni, da denarne vrednosti iz tega sporazuma ne vsebujejo pripadajočega davka na dodano vrednost.
V primeru, da objavljeni indeks letne rasti cen življenjskih potrebščin od določitve oziroma zadnje uskladitve preseže 10 odstotno povišanje ali znižanje cen življenjskih potrebščin, se pogodbeni stranki sestaneta z namenom, da dogovorita vpliv spremembe cen na primernost tarife po tem sporazumu. Spremembo tarife dogovorita v aneksu oziroma spremembi tega sporazuma, ki ga AIPA k.o. objavi v skladu z določbami ZKUASP.
4. člen 
Za potrebe določanja števila AUR po tem sporazumu so podpisniki sporazumni, da sme operater na vsako posamezno AUR izvajati storitev radiodifuzne retransmisije AV del in dajanja na voljo javnosti AV del, videogramov in izvedb, posnetih na videogramih, še na največ do petih napravah (mobilni telefon, računalnik …) istemu končnemu uporabniku ali drugim končnim uporabnikom operaterjevih storitev (npr. mobilnim naročnikom). V okvir enega AUR se všteje eno naročniško razmerje na klasični infrastrukturi (npr. kabelska TV, IP TV) in še največ do pet naprav v okviru istega naročniškega razmerja ali naročniških razmerij na prenosni infrastrukturi (npr. mobilna TV) drugih končnih uporabnikov.
KAZENSKO DOLOČILO 
5. člen 
Če operater, za katerega velja ta skupni sporazum:
– po prejemu poziva AIPA k.o. v postavljenem roku ne odda poročila o povprečnem stanju AUR v posameznem mesecu na za to predpisanem obrazcu AUR, ali
– ga je treba v dveh zaporednih mesecih pozivati k oddaji poročila o povprečnem stanju AUR v minulem mesecu na za to predpisanem obrazcu AUR, ali
– če dolgovanega honorarja ne poravna niti 21 dni po tem, ko je AIPA k.o. opomin poslal dolžniku s priporočeno pošto,
je AIPA k.o. upravičena od operaterja poleg honorarja iz 2. člena tega sporazuma terjati tudi plačilo civilne kazni, katere višina se določi ob upoštevanju vseh okoliščin primera in v skladu s 168. členom ZASP.
Pravilo iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tiste operaterje, ki z AIPA k.o. ne sklenejo licenčne pogodbe, razen če v skladu z določbami zakona izpolnjujejo svoje obveznosti iz zakona in tega sporazuma.
NOVI OPERATERJI 
6. člen 
Podpisnika se dogovorita, da pravico do zaračunavanja honorarjev pod pogoji in v višini, določeni v 2. členu tega sporazuma, pridobijo tudi tisti operaterji, ki začnejo na novo opravljati dejavnost radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin ter z AIPA k.o. sklenejo pogodbo v skladu s tem sporazumom najpozneje v roku 30 dni po začetku komercialnega ponujanja radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin.
PREVZEMI KABELSKIH SISTEMOV 
7. člen 
Podpisnika se dogovorita, da se v primeru prevzema dejavnosti radiodifuzne retransmisije in dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin enega operaterja, kolikor preide dejavnost na prevzemnika, AUR prevzetega operaterja prištejejo AUR prevzemnega operaterja in se zanj uporabljajo pogoji in tarifa, ki se sicer uporablja za prevzemnika, ne glede na pogoje po tem sporazumu in/ali individualni pogodbi, ki jo je imel z AIPA k.o. sklenjeno prevzeti operater. Prevzemni operater bo o prevzemu dejavnosti obvestil AIPA, k.o. pisno po epošti kabel@aipa.si.
POROČANJE 
8. člen 
Operaterji bodo v smislu določil 48. člena ZKUASP na način, ki ga bo določil AIPA k.o. (v času sklenitve tega sporazuma na elektronski naslov kabel@aipa.si) do vsakega 10. dne v mesecu za minuli koledarski mesec sporočili:
– podatke, potrditev oziroma morebitno spremembo teh podatkov, potrebnih za obračun honorarjev za pretekli koledarski mesec po 2. členu tega sporazuma (tj. AUR za storitev radiodifuzne retransmisije televizijskih programov z do 100 in z nad 100 televizijskih programov; AUR za storitve dajanja na voljo javnosti televizijskih programov in vsebin, če je ta podatek drugačen od podatka za storitve radiodifuzne retransmisije) na za to predpisanem obrazcu AUR,
– spremembo programske sheme TV programov v svoji ponudbi, vključno s podatkom, če se je shema tekom meseca spreminjala, in datum morebitne take spremembe,
– v kolikor prihaja do zatemnitev posameznih programov, podatke o času in trajanju zatemnitev posameznega TV programa v minulem mesecu, kolikor operater zatemnitev izvede sam s svojimi tehničnimi sredstvi na zahtevo izdajatelja programa ali zaradi izpada storitve zaradi višje sile.
Pogodbenika sta sporazumna, da je dolžan operater podatke iz prejšnjega odstavka posredovati ob podpisu licenčne pogodbe, pozneje pa je dolžan podatke posredovati samo v primeru, da je v mesecu, na katerega bi se moralo poročilo nanašati, prišlo do spremembe.
V nasprotnem primeru zadostuje njegova potrditev, da v obračunskem mesecu, na katerega se potrditev nanaša, ni sprememb.
REVIDIRANJE 
9. člen 
Podpisniki se dogovorijo, da ima AIPA k.o. pravico preverjati pravilnost podatkov o številu AUR za obračun nadomestila oziroma honorarja po tem sporazumu in programski ponudbi oziroma vrsti in številu radiodifuzno retransmitiranih in danih na voljo javnosti televizijskih programov v ponudbi operaterja, vse zgolj za potrebe izvajanja naloge obračunavanja honorarjev in delitve zbranih honorarjev med upravičene imetnike pravic.
V primeru, da je za preveritev iz prejšnjega odstavka potreben pregled dokumentacije, knjigovodskih listin ali pridobitev kateregakoli drugega podatka, ki je potreben za pravično določitev nadomestila ali delitev zbranih honorarjev in nadomestil upravičencem, ne glede na vrsto ali obliko podatka ali preveritve, mora AIPA k.o. svojo zahtevo sporočiti operaterju (v nadaljevanju tudi kot: revidiranec), ta pa mora:
– bodisi neodvisnemu revizorju po izbiri AIPA k.o., in njegovim morebitnim pomočnikom v 15 dneh omogočiti dostop do vseh potrebnih listin, dokumentacije ali naprav ter jim omogočiti neoviran pregled, preveritev in primerjavo, pri čemer bodo veljali vsi podatki, pridobljeni s takim pregledom, za poslovno skrivnost,
– bodisi v roku 15 dni obvestiti AIPA k.o. o tem, da bo pregled izvedel neodvisni revizor po izbiri revidiranca in nato v 30 dneh od takega obvestila AIPA k.o. posredovati poročilo neodvisnega revizorja po izboru revidiranca, v katerem revizor poda mnenje o podatkih, katerih preveritev zahteva AIPA k.o. (tj. število AUR za obračun nadomestila za radiodifuzno retransmisijo in dajanje na voljo javnosti in/ali vrsti in številu radiodifuzno retransmisiranih televizijskih programov v ponudbi revidiranca v zaprošenem obdobju). Pridobljeni podatki so poslovna skrivnost.
Kolikor se podatki, ki se pregledujejo, nahajajo v obliki, ki glede na znanje ali tehnično usposobljenost revizorju ali njegovim pomočnikom niso dostopni oziroma jih taka oseba ne zna ali ne more sama pridobiti ali pregledovati, mora revidiranec priskrbeti podatke v obliki, ki bo taki osebi znana oziroma jih bo lahko uporabljala na način, s katerim je seznanjena. Revizor in revidiranec se lahko dogovorita tudi, da osebo, ki bo revizorju in/ali njegovim pomočnikom omogočila vpogled v potrebne listine, dokumentacijo ali naprave, na svoje stroške priskrbi revidiranec.
Revidiranec mora osebi, ki opravlja pregled, in njenim morebitnim pomočnikom zagotoviti primerne pogoje, potrebne za izvedbo pregleda.
Stroške pregleda nosi AIPA k.o.
V primeru, da se izkaže, da so bili podatki, ki jih je posredoval revidiranec, napačni ali nepopolni in je bilo zato odmerjeno mesečno nadomestilo za več kot 2 odstotka nižje od nadomestila, ki bi bilo odmerjeno, če bi bili podatki pravilni ali popolni, celotne stroške preverjanja nosi revidiranec.
V primeru iz prve alineje drugega odstavka tega člena bo AIPA k.o. revidiranca pisno obvestil o rezultatih pregleda, revidiranec pa bo imel možnost, da na ugotovitve poda pripombe v 30 dneh od prejema obvestila, vendar pa njegove pripombe ne zadržijo morebitnih ukrepov, ki jih bo na podlagi ugotovitev pregleda sprejel AIPA k.o.
Postopek pregleda in njegove ugotovitve ne omejujejo AIPA k.o. in revidiranca pri uveljavljanju in zaščiti njunih pravic pred pristojnim sodiščem ali v morebitnem drugem postopku.
Podpisniki se dogovorijo, da bo AIPA k.o. v primeru, da bo pri svojem poslovanju tudi brez revizije odkril nepravilnosti glede podatkov, na podlagi katerih operaterju obračunava mesečno nadomestilo po tem sporazumu oziroma individualni licenčni pogodbi, o tem pisno obvestil operaterja, na katerega se bo ugotovljena napaka nanašala, in zahteval pojasnila.
V primeru, da bo število ugotovljenih AUR za več kot 2 odstotka višje od tistega, ki ga bo AIPA k.o. za potrebe odmere denarnih obveznosti po tem sporazumu ali individualni pogodbi sporočil operater, bo AIPA k.o. takemu operaterju obračunal ugotovljeno razliko, prav tako ob upoštevanju vseh okoliščin primera v skladu z določili 168. člena ZASP lahko zahteva plačilo civilne kazni.
Podpisniki so sporazumni, da namen revidiranja po tem členu ni pridobivanje osebnih podatkov končnih uporabnikov storitev, kar bo AIPA k.o. pri izvajanju tega sporazuma in pri pregledih podatkov po tej točki dosledno spoštovala ter določilo tega člena izvajala na način, da ne bo prihajalo do kršitve varstva osebnih podatkov končnih uporabnikov storitev.
TRAJANJE SPORAZUMA 
10. člen
Podpisnika se dogovorita, da ta sporazum stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za nedoločen čas, uporablja pa se za obdobje od 20. 10. 2022 dalje.
Za obdobje od 20. 10. 2022 do dne začetka veljavnosti tega sporazuma so tarife naslednje:
– Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo AV del znaša:
– 0,49 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje za radiodifuzno retransmisijo do 100 televizijskih programov oziroma, 
– 0,52 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje za radiodifuzno retransmisijo nad 100 televizijskih programov. 
– Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del znaša:
– 0,060 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje. 
– Tarifa za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov znaša:
– 0,060 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje. 
– Tarifa za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, ki so posnete na videogramih, znaša 0,019 EUR na posamezno aktivno uporabniško razmerje.
V primeru, da AIPA k.o. preneha veljati dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice radiodifuzne retransmisije soavtorjev AV del ali dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice dajanja na voljo javnosti soavtorjev AV del, izvajalcev ali filmskih producentov, ta sporazum avtomatično preneha veljati v delu, na katerega se prenehanje dovoljenja nanaša, z dnem izvršljivosti takega dokumenta, ki bi ga izdal pristojni organ.
Podpisnika se dogovorita, da lahko katerakoli stran, pisno s priporočeno pošiljko odpove ta sporazum s 6-mesečnim odpovednim rokom, ki prične teči s prvim dnem v naslednjem mesecu po prejemu odpovedi s strani nasprotnega podpisnika tega sporazuma.
JAMČEVANJE ZA ZAHTEVKE IMETNIKOV PRAVIC 
11. člen
Podpisniki so sporazumni, da se s tem sporazumom ureja materialna avtorska pravica soavtorjev AV del (vključno s pravico do primernega honorarja oziroma nadomestila soavtorja AV del) za radiodifuzno retransmisijo AV del (31. člen, peti dostavek 76. člena, četrti odstavek 107. člena ZASP), ki se glede na določila ZASP in ZKUASP uveljavlja kolektivno, razen lastnih oddajanj RTV organizacij, glede katerih zakon določa individualno upravljanje. S tem sporazumom se ureja tudi materialna avtorska pravica soavtorjev AV del za dajanje na voljo javnosti AV del, vključno z njihovo pravico do primernega nadomestila (32.a člen in četrti odstavek 107. člena ZASP), materialna avtorska pravica dajanja na voljo javnosti izvajalcev na izvedbah, posnetih na videogramih, vključno z njihovo pravico do primernega nadomestila (5. točka 121. člena in drugi odstavek 122. člena ZASP), in materialna avtorska pravica dajanja na voljo javnosti filmskih producentov na videogramih, vključno z njihovo pravico do primernega nadomestila (5. točka 134. člena in 134.a člen ZASP), ki se glede na določila ZASP in ZKUASP uveljavljajo obvezno kolektivno.
V okviru omejitev iz prejšnjega odstavka AIPA k.o. prevzema jamčevanje za vse tiste zahtevke, ki bi jih soavtorji AV del, izvajalci, filmski producenti ali osebe oziroma subjekti, na katere so soavtorji AV del, izvajalci ali filmski producenti prenesli svoje pravice, naslovili na ZKOS, ZSODT ali katerega od operaterjev, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo in dajanje na voljo javnosti AV del pod pogoji iz 31. člena in 32.a člena ZASP, in kateri ima v zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti AV del urejeno razmerje ter plačuje honorarje AIPA k.o.
V skladu z zavezo iz prejšnjega odstavka se AIPA k.o. zaveže, da bo postavitelja takega zahtevka nemudoma, najpozneje pa v roku 8 dni po posredovanju takega zahtevka, obvestila o tem, da na pasivni strani prevzema legitimacijo za tak zahtevek, obenem pa se zaveže v morebitnem postopku zoper ZKOS, ZSODT in/ali operaterja iz prejšnjega odstavka, nastopiti kot stranski intervenient oziroma aktivno sodelovati v postopku na strani ZKOS, ZSODT in/ali operaterja, ter mu povrniti tudi stroške, ki bi nastali v tem postopku za čas od prejema obvestila o postavitvi zahtevka naprej, kolikor stroški ne bodo nastali zaradi neskrbnega ravnanja ZKOS, ZSODT in/ali operaterja.
Podpisniki so sporazumni, da se zaveza po povrnitvi stroškov postopka iz prejšnjega odstavka ne nanaša na plačila zahtevkov, za katere AIPA k.o. zaradi neskrbnega ravnanja ZKOS, ZSODT in/ali operaterja ni mogel sodelovati v postopku, prav tako pa tudi ne na stroške, ki so nastali pred posredovanjem takega zahtevka na AIPA k.o. in za stroške, ki so nastali zato, ker ZKOS, ZSODT in/ali operater o zahtevku ni obvestil AIPA k.o. v primernem roku, ko bi se bilo nastanku stroškov še mogoče izogniti.
KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
AIPA k.o. objavi ta skupni sporazum v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupni sporazum začne veljati za vse istovrstne uporabnike AV del iz repertoarja AIPA k.o. petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obdobje od 20. 10. 2022 dalje.
Prva uskladitev tarif s stopnjo spremembe cen življenjskih potrebščin se opravi v letu 2024, če so izpolnjeni pogoji iz 3. člena tega sporazuma.
Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha veljati Skupni sporazum iz leta 2011.
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo v primeru bistvenih sprememb v razmerju med linearno in nelinearno televizijo ob upoštevanju skupnega zneska obstoječih tarif ustrezno prilagodile razmerje med tarifami za radiodifuzno retransmisijo in dajanje na voljo javnosti. Morebitne spremembe tarif bodo stranke izvedle kot spremembo tega sporazuma in po postopku, ki ga določa ZKUASP.
13. člen 
Vsaka stranka tega sporazuma v roku 30 dni od objave tega sporazuma v Uradnem listu posreduje drugima strankama sporazuma podatke o vsaj eni in največ treh osebah za spremljanje izvrševanja tega sporazuma. Vsaka stranka lahko kadarkoli spremeni osebo oziroma osebe, ki so z njene strani pristojne za spremljanje izvrševanja tega sporazuma, s pisnim obvestilom preostalima strankama tega sporazuma.
14. člen 
Vsa medsebojna sporočila in dokumenti v zvezi s tem sporazumom morajo biti v pisni obliki in se pošiljajo na v uvodu navedene naslove obeh pogodbenih strank.
15. člen 
Za reševanje sporov v zvezi s tem sporazumom, je pristojno sodišče v Ljubljani, razen če zakon določa izključno pristojnost drugega sodišča ali organa.
16. člen 
Ta skupni sporazum je sestavljen v petih enakih primerkih, pri čemer vsak od podpisnikov prejme po en izvod, en izvod je namenjen za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, en izvod pa za Urad RS za intelektualno lastnino.
Ljubljana, dne 5. januarja 2023
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije »GIZ« 
Darko Dolinšek 
predsednik uprave 
 
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, gospodarsko interesno združenje 
Jernej Tovornik 
predsednik poslovodstva
AIPA k.o. 
Gregor Štibernik 
direktor
1 PVR – Personal Video Recorder; NPVR – Network Personal Video Recorder
2 Za storitve videa na zahtevo, ki jih operaterji tržijo pod blagovnimi znamkami tretjih oseb, odgovarjajo izvorni ponudniki teh storitev, s katerimi bo AIPA,k.o., posebej uredila razmerja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti