Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

57. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena žit, stran 130.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 24.a člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o trženju semena žit 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 11/22) se v 5. členu v prvem odstavku v 2. točki besedilo »Priloge 2 tega pravilnika« nadomesti z besedilom »Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika«.
2. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v 1. točki pod c) besedilo »Priloge 1 in Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika« nadomesti z besedilom »Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in Priloge 2 tega pravilnika«.
3. člen 
Za 32. členom se v naslovu poglavja »IV. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV« številka »IV« nadomesti s številko »VI«.
4. člen 
Za 34. členom se v naslovu poglavja »V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« številka »V« nadomesti s številko »VII«.
5. člen 
V Prilogi 2 se v delu B Preglednica 2 »Preglednica 2: Zahteve glede kalivosti in tehnične čistosti semena žit« nadomesti z novo Preglednico 2, ki se glasi:
»Preglednica 2: Zahteve glede kakovosti semena žit
Vrsta
Kategorija (1)
Kalivost 
najmanj 
(% od 
čistega 
semena)
Tehnična 
čistota najmanj 
semena 
(utežni %)
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu semena z maso, določeno v stolpcu 4 Preglednice 1 Priloge 3 (skupaj na stolpec)
Druge 
vrste 
rastlin (2)
Rdeče seme Oryza sativa
Druge vrste žit
Druge vrste, razen žit
Avena fatua, A.sterilis, Lolium temulentum
Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago
Panicum spp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Avena sativa, 
Avena strigosa
O
85
99
4
1 (3)
3
0 (4)
1
C1, C2
85
98
10
7
7
0 (4)
3
Avena nuda
O
75
99
4
1 (3)
3
0 (4)
1
C1, C2
75
98
10
7
7
0 (4)
3
Fagopyrum esculentum
O
80
98
5 (5)
C1, C2
80
97
15 (5)
T
80
97
20 (5)
Hordeum vulgare
O
85
99
4
1 (3)
3
0 (4)
1
C1, C2
85 (6)
98
10
7
7
0 (4)
3
Oryza sativa
O
80
98
4
1
1
C1
80
98
10
3
3
C2
80
98
15
5
3
Panicum miliaceum
O
80
98
C1, C2, T
80
97
Phalaris canariensis
O
75
98
4
1 (3)
0 (4)
C
75
98
10
5
0 (4)
Secale cereale
O
85
98
4
1 (3)
3
0 (4)
1
C
85
98
10
7
7
0 (4)
3
Sorghum spp.
O, C
80
98
0
Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta
O
85
99
4
1 (3)
3
0 (4)
1
C1, C2
85
98
10
7
7
0 (4)
3
xTriticosecale
O
80
98
4
1 (3)
3
0 (4)
1
C1, C2
80
98
10
7
7
0 (4)
3
Zea mays
O, C
90
98
0
Opombe:
(1) Kategorija:
– O: osnovno seme,
– C: certificirano seme,
– C1: certificirano seme prve množitve,
– C2: certificirano seme druge množitve,
– T: trgovsko seme.
(2) Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin vključuje tudi semena vrst iz stolpcev 6, 7, 8, 9, 10 in 11.
(3) Če sta v enem vzorcu 2 semeni drugih vrst žit, se drugo seme ne šteje kot nečistota, če v drugem vzorcu z enako maso ni semen drugih vrst žit.
(4) Prisotnost 1 semena gluhega ovsa (Avena fatua), jalovega ovsa (Avena sterilis) ali omotne ljuljke (Lolium temulentum) v vzorcu s predpisano maso se ne šteje kot nečistota, če je drugi vzorec z enako maso brez semen navedenih vrst rastlin.
(5) Od tega prisotnost semena tatarske ajde (Fagopyrum tataricum):
– v osnovnem semenu: največ 1,
– v certificiranem semenu prve množitve in certificiranem semenu druge množitve: največ 2,
– v trgovskem semenu: največ 3.
(6) Pri sortah golega navadnega ječmena (Hordeum vulgare) se najmanjša zahtevana kalivost zmanjša na 75 % čistega semena. Na uradni etiketi se navede »Kalivost najmanj 75 %«.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-400/2022
Ljubljana, dne 3. januarja 2023
EVA 2022-2330-0085
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti