Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

56. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 122.

  
Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 34., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 80.a, 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 32., 35., 39., 40., 41., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22 in 151/22) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem pravilnikom se delno izvajajo:
1. Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11. 1993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 307 z dne 3. 12. 2018, str. 24),
2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/273/EU),
3. Uredba Komisije (EU) 2022/1636 z dne 5. julija 2022 o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1636/EU),
4. Uredba Komisije (EU) št. 2022/1637 z dne 5. julija 2022 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1637/EU).«.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »druge alineje drugega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega do petega odstavka«.
3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(napoved prejema in napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo) 
(1) Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz drugega odstavka 30. člena ali 1. točke prvega odstavka 56.c člena oziroma napoved odpreme trošarinskih izdelkov iz petega odstavka 30. člena ali tretjega odstavka 56.c člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Napoved odpreme pošiljke – prodaja na daljavo« ali »Napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni namen« ali »Napoved prejema pošiljke – prodaja na daljavo« ali »Napoved prejema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, za dobavo v komercialni namen«, ki so objavljeni na spletni strani davčnega organa in vsebujejo naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke prejemnika in pošiljatelja,
2. kraj odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov pri prodaji na daljavo,
3. sklicno številko pošiljke,
4. datum odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov,
5. vrsto in količino trošarinskih izdelkov ter
6. znesek trošarine po posameznih trošarinskih izdelkih in skupni znesek trošarine.
(2) Ne glede na 59. člen ZTro-1 lahko davčni organ dovoli, da oseba, ki je v skladu z drugim odstavkom 30. člena oziroma 2. točko prvega odstavka 56.c člena ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine, namesto instrumenta zavarovanja plačila trošarine predloži plačilo trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov.«.
4. člen 
V naslovu V. poglavja se črta besedilo »TROŠARINSKI DOKUMENT IN«.
5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(vsebina in oblika dokumentov za gibanja trošarinskih izdelkov) 
»(1) Vsebina in oblika osnutka trošarinskega dokumenta, osnutka poenostavljenega trošarinskega dokumenta, elektronskega trošarinskega dokumenta in elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta iz 35. člena ZTro-1 sta določeni v tabeli 1 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(2) Sporočilo o preklicu elektronskega trošarinskega dokumenta iz drugega odstavka 35. člena ZTro-1 izpolnjuje zahteve iz tabele 2 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU in postopke v skladu s 3. členom Uredbe 2022/1637/EU.
(3) Sporočilo o spremembi namembnega kraja iz devetega odstavka 35. člena ZTro-1 izpolnjuje zahteve iz tabele 3 in 4 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU in postopke v skladu s 4. in 7. členom Uredbe 2022/1637/EU.
(4) Poročilo o prejemu iz drugega odstavka 36. člena ZTro-1 in poročilo o izvozu iz 37. člena ZTro-1 izpolnjujeta zahteve iz tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(5) Nadomestni dokument iz prve alineje prvega odstavka 39. člena ZTro-1 vsebuje podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 1 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU ter iz četrtega odstavka 39. člena ZTro-1 podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 3 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(6) Nadomestni dokument iz prvega odstavka 40. člena ali prvega odstavka 41. člena ZTro-1 vsebuje podatkovne elemente, skupine podatkov in podskupine podatkov iz stolpcev A in B tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU ter se naslovi z »Nadomestno poročilo o prejemu za gibanja trošarinskega blaga« ali »Nadomestno poročilo o izvozu za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine«.«.
6. člen 
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen 
(elektronska izmenjava podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije) 
»(1) Vsebina in oblika osnutka elektronskega trošarinskega dokumenta, podatkovni elementi elektronskih sporočil in seznami oznak, ki se uporabljajo in izmenjujejo v računalniško podprtem sistemu, so določeni v Prilogi I in Prilogi II Uredbe 2022/1636/EU ter so za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije dopolnjeni z:
– dopolnitvijo podatkovnih elementov elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, iz Priloge 1 Uredbe 2022/1636/EU s pogoji za podatke, katerih vnos je pogojen, in pojasnili o izpolnjevanju sporočil pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– dopolnitvijo tabel 11 in 12, seznam oznak, Priloga II Uredbe 2022/1636/EU, z oznakami trošarinskih izdelkov in oznakami merskih enot, ki se uporabljajo pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibajo v režimu odloga znotraj Slovenije, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument.«.
7. člen 
V 11.b členu se v sedmem odstavku črta zadnji stavek.
8. člen 
V 11.c členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če pošiljatelj trošarinski izdelek dobavi prejemniku za namene iz 1. točke prvega odstavka 97. člena ZTro-1, prejem trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu potrdi davčni organ na podlagi podatkov o potrditvi prejema, ki jih davčnemu organu pošlje pošiljatelj. Podatki za potrditev prejema morajo ustrezati vsebini in obliki podatkovnih elementov poročila o prejemu in sporočil s seznama oznak. Pošiljatelj podatke o potrditvi prejema predloži davčnemu organu najpozneje v 15 dneh od dne, ko je prejemnik prejel pošiljko.«.
9. člen 
V 11.d členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo »v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije«.
V četrtem odstavku se besedilo »znotraj Slovenije« nadomesti z besedilom »trošarinskega blaga«.
10. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(potrditev prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice v posebnih primerih) 
(1) Začasno pooblaščeni prejemnik ali začasno certificirani prejemnik, ki v računalniško podprtem sistemu ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov, za namen potrditve prejema trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu davčnemu organu predloži podatke o prejeti pošiljki v elektronski obliki v informacijski sistem davčnega organa na obrazcu »Podatki o prejeti pošiljki«.
(2) Oseba iz 17. člena ZTro-1, ki v računalniško podprtem sistemu ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov, za namen potrditve prejema trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu davčnemu organu predloži podatke o prejeti pošiljki v papirni obliki na obrazcu »Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa.
(3) Obrazca iz prvega in drugega odstavka vsebujeta najmanj podatke iz »Poročila o prejemu« iz tabele 6 iz Priloge I Uredbe 2022/1636/EU.
(4) Na podlagi prejema obrazca iz prvega oziroma drugega odstavka davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi prejem trošarinskih izdelkov in o tem obvesti osebe iz 17. člena ZTro-1.«.
11. člen 
V 13. členu se besedilo »684/2009/ES« nadomesti z besedilom »2022/1636/EU«.
12. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »tekočem obdobju« nadomesti z besedilom »tekočem koledarskem letu«. Besedilo »obdobje v okviru koledarskega leta« se nadomesti z besedilom »koledarsko leto«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. odobritev količin trošarinskih izdelkov za naslednje koledarsko leto oziroma spremembo količin trošarinskih izdelkov v tekočem koledarskem letu,«.
13. člen 
Za 26. členom se dodajo novo poglavje »VI.a PRIJAVA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI DOBAVE ZA KOMERCIALNI NAMEN IN OBVEZNOSTI OSEB, KI SODELUJEJO PRI GIBANJU« ter nova 26.a in 26.b člen, ki se glasita:
»26.a člen 
(obrazec za prijavo certificiranega prejemnika in certificiranega pošiljatelja) 
(1) Certificirani prejemnik za prijavo v evidenco trošarinskih zavezancev na podlagi 5. točke tretjega odstavka 63. člena poleg podatkov iz prvega odstavka 34. člena davčnemu organu pošlje tudi naslednje podatke:
1. predvideni obseg prejema trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, v obdobju 12 mesecev,
2. izjavo, da bo predložil zavarovanje v višini, ki jo določi davčni organ na podlagi podatkov o obsegu poslovanja s trošarinskimi izdelki iz prijave,
3. izjavo, da zagotavlja elektronsko izmenjavo podatkov v računalniško podprtem sistemu za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov.
(2) Certificirani pošiljatelj se prijavi v evidenco certificiranih pošiljateljev z obrazcem »Prijava v evidenco certificiranih pošiljateljev«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke osebe,
2. vrsto trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, po tarifnih oznakah, ki jih bo odpremljal v okviru opravljanja svoje dejavnosti,
3. datum začetka opravljanja dejavnosti, datum spremembe ali datum prenehanja opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki,
4. izjavo, da zagotavlja elektronsko izmenjavo podatkov v računalniško podprtem sistemu za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov.
26.b člen 
(vodenje evidenc certificiranega prejemnika in certificiranega pošiljatelja) 
(1) V evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s 4. točko četrtega odstavka 56.a člena in 2. točko četrtega odstavka 56.b člena ZTro-1 certificirani prejemnik oziroma certificirani pošiljatelj vodi podatke o:
1. vrsti in količini prejetih oziroma odpremljenih trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, po datumu prejema oziroma odpreme, številki elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta,
2. delni ali popolni izgubi trošarinskih izdelkov oziroma primanjkljaju, ki je nastal oziroma je neločljivo povezan s prevozom trošarinskih izdelkov, in
3. skupnem prometu s trošarinskimi izdelki na koncu davčnega obdobja.
(2) Certificirani prejemnik oziroma certificirani pošiljatelj vodi evidence iz prejšnjega odstavka tako, da v vsakem trenutku izkazujejo podatke o odpremi oziroma prejemu in gibanju trošarinskih izdelkov po vrsti in količini trošarinskih izdelkov. Evidence se davčnemu organu predložijo na zahtevo.«.
14. člen 
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen 
(obveznosti in višina zavarovanja za trošarinske izdelke, ki jih zavaruje certificirani prejemnik) 
(1) Z instrumenti zavarovanja plačila trošarine certificirani prejemnik zavaruje:
1. plačilo trošarine za trošarinske izdelke, sproščene v porabo v drugi državi članici, ki jih prejema za dobavo za komercialni namen,
2. plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil položen instrument zavarovanja.
(2) Obveznost zavarovanja plačila trošarine za izdelke, sproščene v porabo za dobavo za komercialni namen, ki jih prejema certificirani prejemnik, določi davčni organ v višini trošarinskega dolga, ki lahko nastane za te izdelke v dveh davčnih obdobjih. Ob predložitvi instrumenta zavarovanja za najmanj enoletno časovno obdobje lahko davčni organ določi njegovo višino, ki je nižja od zneska možnega trošarinskega dolga v dveh davčnih obdobjih, vendar ne nižja kot možni trošarinski dolg, ki lahko nastane v enem davčnem obdobju.«.
15. člen 
V 37. členu se v šestem odstavku besedilo »684/2009/ES« na obeh mestih nadomesti z besedilom »2022/1636/EU«.
16. člen 
V 51. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na rok iz desetega odstavka 86. člena ZTro-1 se drobnoprodajne cene elektronskih cigaret iz druge alineje prvega odstavka 85. člena ZTro-1 lahko prijavijo davčnemu organu najpozneje tri dni pred sprostitvijo v porabo.«.
17. člen 
Priloga 1 se črta.
18. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
19. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(prehodna ureditev v zvezi z uporabo trošarinskega dokumenta in poenostavljenega trošarinskega dokumenta) 
(1) Za prejem trošarinskih izdelkov, ki so bili odpremljeni prejemniku in se je gibanje začelo do vključno 12. februarja 2023, se prvi in drugi ter peti do sedmi odstavek 11. člena in Priloga 1 Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21 in 71/22) uporabljajo do 28. februarja 2023.
(2) Za prejem trošarinskih izdelkov ali popolnoma denaturiranega alkohola, ki so bili odpremljeni prejemniku v Sloveniji in se je gibanje začelo do vključno 12. februarja 2023, se tretji do peti odstavek 11. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21 in 71/22) uporabljajo do 31. decembra 2023.
21. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 13. februarja 2023, razen spremenjenih 20. in 51. člena pravilnika, ki se začneta uporabljati 1. februarja 2023.
(2) Do začetka uporabe spremenjenih 1., 7., 8., 11., 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 12., 13., 20., 37., 51. člena, Priloge 2, Priloge 3 pravilnika se uporabljajo 1., 7., 8., 11., 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 12., 13., 20., 37., 51. člen, Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 3 Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21 in 71/22).
Št. 007-1126/2022/16
Ljubljana, dne 9. januarja 2023
EVA 2022-1611-0149
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost