Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

54. Pravilnik o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja, stran 55.

  
Na podlagi petega odstavka 10.a člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja 
1. člen 
Ta pravilnik določa kriterije in postopek za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za imenovanje na prosto notarsko mesto (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
2. člen 
(1) Strokovno usposobljenost kandidata preveri komisija, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja notariat (v nadaljnjem besedilu: komisija), in sicer z vrednotenjem strokovnega znanja, izkušenj in veščin kandidata.
(2) Kandidatovo strokovno znanje se preveri s pisnim preizkusom ali ustnim razgovorom. Način preverjanja kandidatovega znanja določi komisija in je za vse kandidate, prijavljene na razpis za isto prosto notarsko mesto, enak.
(3) Kandidatove izkušnje in veščine se preverijo na podlagi dokumentacije, ki jo kandidat priloži prijavi.
3. člen 
Pisni preizkus ali ustni razgovor obsegata preverjanje znanja z naslednjih področij:
– poznavanje predpisov o organizaciji notariata;
– poznavanje predpisov in potrebnih dejanj v zvezi s sestavljanjem javnih listin o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, prevzemanjem listin v hrambo, prevzemanjem denarja in vrednostnih papirjev za izročitev tretjim osebam ali državnim organom, alternativnim reševanjem sporov, izvajanjem opravil po nalogu sodišč, ki se notarjem lahko odstopijo po zakonu, in izvajanjem drugih opravil, za katera notarja pooblašča zakon.
4. člen 
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvesti kandidata o pisnem preizkusu ali ustnem razgovoru najmanj petnajst dni pred pisnim preizkusom ali ustnim razgovorom. V obvestilu se navede tudi sestava komisije.
(2) Pisni preizkus ali ustni razgovor se praviloma opravlja v prostorih ministrstva in traja največ 60 minut. Če obstajajo okoliščine, ki ovirajo ali otežujejo izvedbo ustnega razgovora v prostorih ministrstva, se ustni razgovor lahko opravi po avdio- video konferenčni povezavi.
(3) Pri pisnem preizkusu ali ustnem razgovoru ni dovoljena uporaba literature in pravnih virov ter drugih pripomočkov in telekomunikacijskih naprav, razen naprav za avdio-video konferenčno povezavo v primeru iz drugega stavka prejšnjega odstavka.
(4) Če kandidat ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se mu prepove nadaljevanje pisnega preizkusa ali ustnega razgovora. V tem primeru se kandidatu za pisni preizkus ali ustni razgovor podeli 0 točk.
(5) Če kandidat ne pristopi k pisnemu preizkusu ali ustnemu razgovoru in ne opraviči svojega izostanka ali če odstopi, ko je že začel opravljati pisni preizkus ali ustni razgovor, se šteje, da je umaknil prijavo.
(6) Navedbe in dokazila o upravičenosti izostanka iz prejšnjega odstavka kandidat ministrstvu pošlje v treh delovnih dneh od dneva, določenega za opravljanje pisnega preizkusa ali ustnega razgovora. Če so razlogi upravičeni, ministrstvo kandidatu določi nov datum opravljanja pisnega preizkusa ali ustnega razgovora.
5. člen 
(1) Pisni preizkus poteka tako, da kandidat reši test, ki ga komisija vnaprej pripravi in je za vse kandidate, prijavljene na razpis za isto prosto notarsko mesto, enak, razen v primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ustni razgovor poteka tako, da komisija kandidatu postavi vprašanja iz nabora vprašanj, ki je vnaprej pripravljen in za vse kandidate, prijavljene na razpis za isto prosto notarsko mesto, enak, razen v primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(3) Na pisnem preizkusu ali ustnem razgovoru lahko kandidat doseže največ 90 točk.
6. člen 
(1) Kandidatove izkušnje se vrednotijo na podlagi praktičnih izkušenj na pravniških delih, ki jih kandidat opravi po opravljenem pravniškem državnem izpitu:
– pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na državnem tožilstvu ali pri državnem odvetništvu ali
– na področjih civilnega ali gospodarskega prava kot zaposlen pri pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(2) Kandidat praktične izkušnje na pravniških delih iz prejšnjega odstavka praviloma dokazuje s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi, odločbe o imenovanju, izpisa iz registra, njihovo trajanje pa z izpisom obdobij zavarovanja iz evidence zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
(3) Kandidat na podlagi praktičnih izkušenj na pravniških delih za vsako dopolnjeno leto pridobi 1 točko, če je notarski pomočnik, pa za vsako dopolnjeno leto dodatno še 0,25 točke, pri čemer se pravniška dela iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena za isto obdobje izključujejo.
(4) Kandidat lahko na podlagi praktičnih izkušenj na pravniških delih iz prvega odstavka tega člena pridobi skupno največ 15 točk.
(5) V leta praktičnih izkušenj iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo leta, s katerimi kandidat izkazuje izpolnjevanje pogoja praktičnih izkušenj, določenega v zakonu, ki ureja notariat.
7. člen 
(1) Za kandidatove veščine se štejejo usposabljanje za mediatorja, aktivna udeležba na strokovnih srečanjih s področja prava in objava s področja prava v strokovni pravni literaturi.
(2) Kandidatu se za opravljeno usposabljanje za mediatorja podeli 1,5 točke, za vsako aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih s področja prava in za vsako objavo s področja prava v strokovni pravni literaturi pa 0,5 točke.
(3) Kandidat lahko na podlagi veščin iz prvega odstavka tega člena pridobi skupno največ 5 točk.
8. člen 
Kandidat je strokovno usposobljen, če v skladu s 5., 6. in 7. členom tega pravilnika doseže najmanj 75 točk.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Postopki za imenovanje notarjev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo in dokončajo po dosedanjih predpisih.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in načinu preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, št. 20/22).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-333/2022
Ljubljana, dne 23. decembra 2022
EVA 2022-2030-0028
Dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti