Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

24. Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, stran 40.

  
Na podlagi drugega odstavka 9.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike 
1. člen 
S tem odlokom se v skladu s prvim odstavkom 124. člena Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU) ustanovi Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje SKP), določijo njegove naloge, sestava in način delovanja.
2. člen 
Odbor za spremljanje SKP opravlja naloge, opredeljene v tretjem in četrtem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU.
3. člen 
(1) V odbor za spremljanje SKP se imenujejo naslednji člani:
1. z ministrstev, iz vladnih služb, uradov in z zavodov:
a) trije predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
b) dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
c) en predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
č) en predstavnik Ministrstva za finance;
d) en predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
e) en predstavnik Ministrstva za infrastrukturo;
f) en predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
g) en predstavnik Ministrstva za kulturo;
h) en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
i) en predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
j) en predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo;
k) en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije;
l) en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;
m) en predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja;
n) en predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave;
2. med gospodarskimi, socialnimi in regionalnimi partnerji:
a) en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije;
b) en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
c) en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije;
č) en predstavnik Sindikata kmetov Slovenije;
d) en predstavnik Zadružne zveze Slovenije;
3. iz nevladnih organizacij:
a) en predstavnik Čebelarske zveze Slovenije;
b) en predstavnik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
c) en predstavnik Društva za razvoj slovenskega podeželja;
č) en predstavnik Plana B za Slovenijo;
d) en predstavnik Združenja turističnih kmetij Slovenije;
e) en predstavnik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije;
f) en predstavnik Zveze kmetic Slovenije;
g) en predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije;
h) en predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije;
i) en predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine;
4. iz lokalnih skupnosti:
a) en predstavnik Skupnosti občin Slovenije;
b) en predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije;
c) en predstavnik Združenja občin Slovenije;
5. en predstavnik lokalnih akcijskih skupin;
6. en predstavnik Skupnosti naravnih parkov Slovenije.
(2) Predsednik odbora za spremljanje SKP je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(3) Predsednika in člane odbora za spremljanje SKP imenuje Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za spremljanje SKP svetovalno vlogo.
5. člen 
Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v odboru za spremljanje SKP opazovalno vlogo.
6. člen 
Člane odbora za spremljanje SKP v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah odbora za spremljanje SKP nadomeščajo v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega odloka imenovani namestniki oziroma pisno pooblaščeni namestniki, ki jih predstojnik institucije, ki je člana predlagala, pisno pooblasti.
7. člen 
Odbor za spremljanje SKP sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov na sejah odbora za spremljanje SKP. Odbor za spremljanje SKP je sklepčen, če je na seji navzočnih več kot polovica članov oziroma namestnikov.
8. člen 
Materialne in tehnične naloge za delovanje odbora za spremljanje SKP zagotavlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
9. člen 
Člani odbora za spremljanje SKP, njihovi namestniki in drugi vabljeni k sodelovanju na sejah odbora za spremljanje SKP s strani odbora za spremljanje SKP ne prejmejo povračila potnih stroškov in sejnin.
10. člen 
Odbor za spremljanje SKP s poslovnikom uredi organizacijo, podrobnejšo opredelitev nalog iz 2. člena tega odloka in podrobnejši način delovanja iz 7. člena tega odloka.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v desetih dneh od uveljavitve tega odloka pozove institucije iz 3. člena tega odloka, da predlagajo svoje predstavnike v odbor za spremljanje SKP ter sporočijo njihova imena in kontaktne podatke.
(2) Člani odbora za spremljanje SKP se imenujejo v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
12. člen 
Odbor za spremljanje SKP sprejme poslovnik iz 10. člena tega odloka na prvi redni seji, ki se skliče najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-491/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2023
EVA 2022-2330-0111
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti