Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

22. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, stran 31.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) in tretjega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPKOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora 
1. člen 
V Uredbi o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 31/17 in 129/20) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/693 z dne 7. aprila 2017 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bitertanol, klormekvat in tebufenpirad v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 101 z dne 13. 4. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2022/1435 z dne 26. avgusta 2022 o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, ciprodinil in kalijev vodikov karbonat v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 224 z dne 30. 8. 2022, str. 1)«.
2. člen 
Za 4. členom se doda nov, 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(izjemne okoliščine) 
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES lahko vlada za izvajanje četrtega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES v izjemnih okoliščinah z odlokom določi, da se lahko dajejo v promet živila oziroma krma, ki glede mejnih vrednosti ostankov pesticidov ni v skladu z določbami prvega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES, če ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za zdravje potrošnikov. Vlada za posamezno vrsto živil oziroma krme z odlokom določi tudi časovno obdobje in količino živila oziroma krme, ki se lahko daje v promet.
(2) Živila ali krmo iz prejšnjega odstavka lahko daje v promet samo tisti, ki je pridobil dovoljenje Uprave za dajanje v promet v skladu s tem členom. V vlogi za pridobitev dovoljenja za dajanje v promet se navedejo vrsta in količina živil oziroma krme ter njihov namen uporabe. Vlogi je treba priložiti dokazilo o dovoljeni mejni vrednosti ostankov pesticidov v državi izvora oziroma porekla blaga ter analizni izvid blaga.
(3) Na podlagi vloge in dokazil vlagatelja iz prejšnjega odstavka Uprava izdela oceno tveganja za zdravje potrošnikov.
(4) Če Uprava na podlagi ocene tveganja ugotovi, da ostanki pesticidov v živilih ali krmi iz vloge izkazujejo sprejemljivo tveganje za zdravje potrošnikov, izda vlagatelju dovoljenje za dajanje v promet živila oziroma krme, in sicer za obdobje in do količine, ki ne presega dovoljenega obdobja in količine iz odloka iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se za stroške, povezane z oceno tveganja za zdravje potrošnikov in izdajo dovoljenj iz prejšnjega odstavka, ne zaračunavajo pristojbine.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-490/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2023
EVA 2022-2330-0058
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti