Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

21. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Žiče, stran 29.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 3. točko 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Žiče 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Žiče del območja, ID 3335, v nadaljevanju OPPN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), v nadaljevanju ZUreP-3 in vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski akti.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja na območju enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznako OP12/055, z namensko rabo: ceste (PC) in okoljska infrastruktura (O), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16, 137/22), v nadaljevanju OPN, predvidena izdelava OPPN_8 za območje čistilne naprave Žiče (OP12/055).
(2) Na območju OPPN se opredeljena namenska raba prostora O in PC, opredelile se bodo vrste objektov: dovozna cesta in čistilna naprava, vrste dovoljenih dejavnosti: ceste, lokalni cevovodi, lokalna dostopovna omrežja, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja ob upoštevanju varstvenih režimov na obravnavanem območju.
(3) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi št. 1249/5-del, 1265-del in 1266-del, vse v k.o. 1113 Žiče, velikost območja OPPN je 960,37 m2.
(4) Območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN.
(5) Območje načrtovanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni – smiselno razširi ali zoži z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3. Pri izdelavi gradiva so upoštevane vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva relevantna za izdelavo naloge:
– Geodetski načrt (izdelal Geofoto d.o.o., št. GEOFOTO-2022745, 22. 11. 2022),
– Opremljanje aglomeracij 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Žiče, projektna dokumentacija DGD, Ekologika d.o.o., št. proj. PRO K 21020.2, april 2021.
4. člen 
(vrsta postopka) 
(1) Priprava OPPN bo izvedena v skladu z ZUreP-3, po rednem postopku, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe od 119. do 124 člena.
(2) Na predmetnem območju je v skladu z 146. členom OPN predvidena izdelavo OPPN-ja.
(3) V skladu s 128. členom se za OPPN celovita presoja vlivov na okolje ne izvede.
5. člen 
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Prikaz posameznih faz priprave prostorskega akta:
Priprava ocene stanja v prostoru
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
Objava sklepa 
Pridobitev smernic NUP-ov
Priprava osnutka prostorskega akta in pridobitev 1. mnenja NUP-ov
Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb in predlogov
Priprava predloga prostorskega akta in pridobitev 2. mnenja NUP-ov
Priprava usklajenega predloga
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
Objava prostorskega akta
(2) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v desetih mesecih.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje;
5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
6. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice;
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje;
8. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice;
9. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, na sedežu Krajevne skupnosti Žiče. Na svetovnem spletu, v tedniku Novice ter na oglasni deski Občine Slovenske Konjice bo objavljeno javno naznanilo o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena na spletni strani občine.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Pripravo OPPN z vsemi strokovnimi podlagami financira Občina Slovenske Konjice.
9. člen 
(presoja sprejemljivosti na okolje) 
Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje. Le-ta je z dopisom št. 3563-0131/2022-2 z dne 20. 12. 2022 podalo oceno, da presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih strani Občine Slovenske Konjice.
Št. 350-0017/2022
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti