Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

19. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2023, stran 27.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je župan Občine Ljubno dne 30. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ljubno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ljubno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 204/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– marec 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
378.694,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
246.898,49
70
DAVČNI PRIHODKI
214.876,72
700 Davki na dohodek in dobiček
196.449,88
703 Davki na premoženje
9.817,85
704 Domači davki na blago in storitve
8.608,99
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
32.021,77
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
16.854,20
711 Takse in pristojbine
195,96
712 Globe in druge denarne kazni
1.263,33
714 Drugi nedavčni prihodki
13.708,28
72
KAPITALSKI PRIHODKI
26.185,96
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
26.185,96
74
TRANSFERNI PRIHODKI
105.610,31
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
99.477,93
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.132,38
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
385.778,57
40
TEKOČI ODHODKI
98.026,25
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
13.412,34
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.363,44
402 Izdatki za blago in storitve
78.244,92
403 Plačila domačih obresti
422,23
409 Rezerve
3.583,32
41
TEKOČI TRANSFERI
97.150,78
410 Subvencije
10.317,83
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
51.908,14
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
14.072,95
413 Drugi tekoči domači transferi
20.851,86
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
86.768,22
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
86.768,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.833,32
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.833,32
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–7.083,81
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
8.936,83
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–16.020,64
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–8.936,83
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
7.083,81
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
192.246,51
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov). Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Ljubno.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 007-0005/2022-1
Ljubno ob Savinji, dne 30. decembra 2022
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti