Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

10. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, stran 19.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 47. redni seji dne 2. julija 2020 sprejela naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 
1. člen 
V Splošnem aktu o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) se v 1. členu za besedilom »usposabljanja pooblaščenih« doda besedilo »in nadzornih«.
2. člen 
V 2. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pooblaščeni inženir pridobiva kreditne točke s pasivno in aktivno udeležbo na usposabljanjih, ki jih organizirajo Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) ali drugi pravni subjekti, in pisanjem strokovnih prispevkov.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pasivna udeležba pomeni, da je udeleženec na usposabljanju slušatelj. Aktivna udeležba pomeni, da je udeleženec na usposabljanju predavatelj.«.
3. člen 
V 4. členu se v naslovu člena črta besedilo »s področja obveznih vsebin«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Seznam usposabljanj s področja obveznih in izbirnih vsebin letnega programa poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki jih organizirajo IZS ter drugi pravni subjekti, IZS objavi na svoji spletni strani. Usposabljanje, ki ga organizirajo drugi pravni subjekti, je lahko uvrščeno na seznam le, če program usposabljanja potrdi Komisija za izobraževanje, pri čemer dodeli potrjenemu usposabljanju tudi število kreditnih točk.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Usposabljanju, ki se uvrsti na seznam, se število kreditnih točk določi pred uvrstitvijo na seznam, a po sprejemu letnega programa iz 3. člena tega splošnega akta. Pri dodeljevanju kreditnih točk se upoštevajo merila iz Priloge, ki je sestavni del tega splošnega akta.
(3) Vlogi za uvrstitev usposabljanja na seznam usposabljanj mora biti predložen naslov in podroben program usposabljanja, ki obsega podatke o vsebini usposabljanja, imenih in relevantnih strokovnih referencah predavateljev, okvirni datum usposabljanja in naziv organizatorja usposabljanja.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »je lahko organizirano« nadomesti z besedilom »se lahko izvaja«, na koncu stavka pa se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »obiska sejma ali strokovne ekskurzije, hišnega sejma ali seminarja.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »podroben program« nadomesti z besedo »naslov«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »objavi na spletni strani IZS najmanj dvakrat letno« nadomesti z besedilom »mesečno ažurira«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku besedilo »strokovno ali interesno združenje ali druga organizacija« nadomesti z besedilom »drug pravni subjekt«.
5. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »objavi na spletni strani IZS« nadomesti z besedilom »posreduje na elektronske naslove udeležencev usposabljanja«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »in stroškov vsakega posameznega usposabljanja.«.
6. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Za aktivno udeležbo na usposabljanju pridobi pooblaščeni inženir dvakratnik števila kreditnih točk, ki bi jih dobil kot pasivni udeleženec za čas svojega predavanja, a največ pet kreditnih točk. Seštevek vsote kreditnih točk, ki jih prejmejo aktivni udeleženci na usposabljanju, ne more preseči dvakratnika števila kreditnih točk, ki jih prejme pasivni udeleženec usposabljanja. Dodelitev kreditnih točk za aktivno in pasivno udeležbo na usposabljanju se izključujeta.
(3) Za objavo strokovnega prispevka v strokovni ali znanstveni reviji, zborniku ali drugi strokovni publikaciji, reviji zbornice ali matične sekcije pridobi pooblaščeni inženir pet kreditnih točk. Dodelitev kreditnih točk za aktivno udeležbo na usposabljanju in objavo strokovnega prispevka istega usposabljanja se izključujeta. Če strokovni prispevek z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju dveh let ponovi enkrat ali večkrat, pridobi pooblaščeni inženir kreditne točke le za prvi strokovni prispevek. Pri soavtorstvu v revijah se predvideni bonus točk enakomerno porazdeli med avtorje, pri čemer se delež z decimalkami zaokroži na celo vrednost.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobna merila za točkovanje poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev so določena v Prilogi tega splošnega akta.«.
7. člen 
V 8. členu se drugi odstavek črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedo »točke« doda besedilo »v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena«.
Četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kreditne točke za usposabljanja, ki niso uvrščena na seznam usposabljanj, in strokovne prispevke, z izjemo prispevkov objavljenih v revijah zbornice, se o številu kreditnih točk odloči na podlagi vloge, ki jo pooblaščeni inženir vloži na IZS.«.
8. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo »četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka prejšnjega člena«, na koncu prve alineje se pred vejico doda besedilo »(naziv usposabljanja, podroben program, predavatelji, časovnica)«.
V drugem odstavku se besedilo »četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka prejšnjega člena«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka prejšnjega člena«, beseda »letu« se nadomesti z besedilom »enem mesecu po preteku leta«.
9. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«, beseda »januarja« se nadomesti z besedilom »v mesecu marcu«.
V tretjem odstavku se beseda »januarju« nadomesti z besedilom »meseca marca«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prenešene kreditne točke se izbriše po preteku koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem so bile pridobljene.«.
V šestem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Utemeljenost razlogov oceni komisija za izobraževanje na pisni predlog pooblaščenega inženirja, ki ga lahko vloži najpozneje do 31. januarja v letu, ki sledi koledarskemu letu, za katerega se zbirajo kreditne točke.«.
V sedmem odstavku se besedilo »je sprejet letni program poklicnega usposabljanja« nadomesti z besedilom »se zbirajo kreditne točke«.
V osmem odstavku se besedilo »mora v vlogi za aktiviranje statusa dokazati, da je v enem letu pred aktiviranjem statusa izpolnil pogoj predpisanega števila kreditnih točk v skladu s tem splošnim aktom« nadomesti z besedilom »prične z zbiranjem kreditnih točk v koledarskem letu, v katerem je aktiviral poklicni naziv«.
10. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(potrdila o udeležbi na usposabljanjih iz seznama) 
(1) IZS izda udeležencem na usposabljanjih IZS potrdilo o udeležbi, ki vsebuje naziv in datum usposabljanja ter podatek o pridobljenih kreditnih točkah. IZS posreduje potrdilo na elektronski naslov člana oziroma na portal eInženir. Vstop v portal eInženir je pooblaščenemu inženirju omogočen z osebnim imenom in geslom, ki mu ga izda IZS.
(2) Drugi organizatorji usposabljanja iz tretjega odstavka 2. člena tega splošnega akta, katerih usposabljanja so uvrščena na seznam usposabljanj iz 4. člena tega splošnega akta, vročijo pooblaščenim inženirjem potrdilo o udeležbi, ki vsebuje naziv in datum usposabljanja ter podatek o pridobljenih kreditnih točkah iz obveznih in izbirnih vsebin.«.
11. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo »8. člena« nadomesti z besedilom »9. člena«.
12. člen 
Doda se Priloga, ki je sestavni del tega splošnega akta.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01420-0015/2022
Ljubljana, dne 21. decembra 2022
EVA 2021-2550-0082
Predsednik 
Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir Remec 
K temu splošnemu aktu je dal mnenje minister za okolje in prostor pod 007-107/2022/9 z dne 22. 8. 2022.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti