Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

4. Pravilnik o določitvi ustreznosti testov HAG za samotestiranje, pogojev in postopka njihovega prevzemanja ter najvišje višine povračila stroškov, stran 5.

  
Na podlagi četrtega odstavka 28. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi ustreznosti testov HAG za samotestiranje, pogojev in postopka njihovega prevzemanja ter najvišje višine povračila stroškov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja:
– najvišjo višino povračila stroškov testov HAG za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) in storitve izdaje testov HAG za samotestiranje,
– ustreznost testa HAG za samotestiranje,
– podrobnejše pogoje in postopek prevzemanja testov HAG za samotestiranje v lekarnah,
– način izstavitve zahtevkov za povračilo materialnih stroškov in stroškov izdaje testa HAG za samotestiranje.
2. člen 
(testi HAG za samotestiranje) 
(1) Testiranje s testi HAG za samotestiranje (v nadaljnjem besedilu: testiranje) se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.
(2) Rezultata testiranja se ne vnaša v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP) in ni podlaga za pridobitev digitalnega COVID-19 potrdila EU v digitalni ali papirnati obliki.
3. člen 
(prevzem testov HAG za samotestiranje) 
(1) Do izdaje testov HAG za samotestiranje so upravičeni:
1. učenci vseh razredov osnovnih šol in dijaki od 1. do 5. letnika, ki:
– so rojeni med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016,
– so vstopili v proces šolanja s 5. leti (rojeni med 1. januarjem 2017 in 31. decembrom 2017) ali
– še niso zaključili srednješolskega izobraževanja (rojeni med 1. januarjem 2002 in 31. decembrom 2002);
2. študenti, ki redno ali izredno študirajo na visokošolskih in višješolskih zavodih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: študenti).
(2) Potrdilo o šolanju predloži upravičenec iz 1. točke prejšnjega odstavka, ki:
– je vstopil v proces šolanja s 5. leti (rojeni med 1. januarjem 2017 in 31. decembrom 2017),
– še ni zaključil srednješolskega izobraževanja (rojeni med 1. januarjem 2002 in 31. decembrom 2002) ali
– nima kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ).
(3) Študent poleg KZZ predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument.
(4) Upravičenec, ki nima urejenega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, prevzame teste HAG za samotestiranje z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje), upravičenec, ki ima izdano KZZ, predloži tudi KZZ.
(5) Lekarna upravičenca brez bivališča v Republiki Sloveniji in brez urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: OZZ) v informacijskem sistemu označi z oznako »T – tujec« (v nadaljnjem besedilu: oznaka T).
(6) V CRPP se upravičenca, ki v trenutku prevzema nima urejenega OZZ, vendar predloži tudi KZZ, označi z oznako »oseba s KZZ« (vključi se tudi podatek o identifikatorju preverjanja statusa zavarovanja v on-line sistemu), na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pa se podatek o takem upravičencu posreduje z oznako »B – oseba brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji« (v nadaljnjem besedilu: oznaka B).
(7) Za upravičenca z oznako B in oznako T lekarna v CRPP vnese podatek o vrsti osebnega dokumenta, imenu, priimku, datumu rojstva, naslovu in iz potrdila o šolanju podatke o šoli, v katero je upravičenec vpisan, ZZZS pa posreduje podatek o imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu.
(8) Upravičencu pripada deset testov HAG za samotestiranje mesečno, ki se izdajo naenkrat. Dvig testov HAG za samotestiranje za posamezni mesec se lahko v lekarni izvede zadnjih pet dni predhodnega meseca in v tekočem mesecu, razen zadnjih petih dni tekočega meseca (ko se dvig šteje kot dvig za naslednji mesec). Predčasni ali poznejši prevzem testov HAG za samotestiranje za posamezni mesec ni mogoč.
4. člen 
(višina povračila materialnih stroškov testov HAG za samotestiranje) 
Višina povračila materialnih stroškov testov HAG za samotestiranje je enaka nabavni ceni testa, pri čemer višina povračila iz sredstev proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: povračilo) ni višja od 1,50 eura brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Predmet povračila stroškov je tudi DDV po stopnji, kot je določena za teste HAG za samotestiranje.
5. člen 
(višina povračila stroškov izdaje testov HAG za samotestiranje) 
(1) Storitev enkratne izdaje obsega deset testov HAG za samotestiranje in je vredna 1,25 lekarniških točk.
(2) Višina povračila se izračuna tako, da se število lekarniških točk iz prejšnjega odstavka pomnoži z vrednostjo lekarniške točke v skladu z veljavnimi cenami ZZZS.
(3) Število točk storitve enkratne izdaje testov HAG za samotestiranje je enako ne glede na način pakiranja testov.
(4) Lekarna upravičencu, ki mu izda teste HAG za samotestiranje, ne sme zaračunati doplačila.
(5) Predmet povračila je tudi pripadajoči DDV.
6. člen 
(povračilo stroškov ZZZS) 
(1) Lekarna materialne stroške testov HAG za samotestiranje in storitve iz prejšnjega člena zaračuna ZZZS, ki zahtevek lekarne poravna v dveh delovnih dneh od prejema povračila. ZZZS sredstva povrne proračun Republike Slovenije. ZZZS zahtevek za izplačilo z medsebojno dogovorjenimi prilogami posreduje Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) do 15. dne v mesecu za izdane teste HAG za samotestiranje in storitev izdaje testov HAG za samotestiranje v preteklem mesecu.
(2) Zahtevki lekarne, ki niso posredovani ZZZS do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za povračilo stroškov. Ministrstvo plača zahtevek ZZZS v 15 dneh od prejema.
(3) Lekarna posreduje zadnji zahtevek ZZZS najpozneje v 90 dneh po prenehanju veljavnosti ukrepa, na podlagi katerega je zagotovljeno povračilo zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, se zavrnejo.
(4) Lekarna upravičencu izda in ZZZS zaračuna le teste HAG za samotestiranje, ki so v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega pravilnika in so v trenutku izdaje označeni kot aktivni v seznamu testov HAG za samotestiranje v Centralni bazi zdravil, ki je objavljen na povezavi http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search?SearchView&Query=(( %5BSIPRSTDO %5D=99))&SearchOrder=4&SearchMax=301.
(5) ZZZS za zavrnjene vrednosti od lekarne pridobi dobropis.
7. člen 
(izdaja testov HAG za samotestiranje in zahtevka za plačilo ZZZS) 
(1) Lekarna pred izdajo testov HAG za samotestiranje v CRPP, ki deluje v upravljanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) preveri podatke o količini testov HAG za samotestiranje, ki jih lahko izda upravičencu, in sicer prek lekarniških informacijskih sistemov, ki se povezujejo s CRPP prek namenskega vmesnika na NIJZ.
(2) Lekarna ob izdaji testov HAG za samotestiranje in posredovanju zahtevka za plačilo ZZZS v CRPP posreduje vse podatke o izdaji testov HAG za samotestiranje, ki jih v specifikaciji integracije med lekarniškimi informacijskimi sistemi in CRPP v sodelovanju z ministrstvom določi NIJZ.
(3) Ministrstvo plačilo stroškov izdaje in povračilo stroškov testov HAG za samotestiranje zavrne, če pred izdajo testov HAG za samotestiranje brez upravičenih razlogov:
1. ni izveden nadzor nad številom izdanih testov HAG za samotestiranje,
2. izdaja ni evidentirana prek namenskega vmesnika iz prvega odstavka tega člena,
3. ne vsebuje obveznih podatkov o izdaji,
4. je preseženo najvišje število testov HAG za samotestiranje na upravičenca mesečno,
5. cena na test HAG za samotestiranje ni v skladu s 4. členom tega pravilnika ali
6. višina stroškov izdaje testov HAG za samotestiranje ni v skladu s 5. členom tega pravilnika.
8. člen 
(nadzor) 
(1) ZZZS izvaja kontrolo cene testa HAG za samotestiranje ter kontrolo števila izdanih testov osebi ob enkratni izdaji. Kontrola števila izdanih testov za posamezen mesec se izvaja prek namenskega vmesnika ob sami izdaji testov.
(2) Lekarna izvaja dodatni nadzor ustreznosti izdanega testa HAG za samotestiranje za vse upravičence.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-257/2022
Ljubljana, dne 3. januarja 2023
EVA 2022-2711-0128
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti