Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije, stran 11006.

  
Na podlagi 38. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
V Uredbi o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22) se v 3. členu za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če pride do zvišanja plač v javnem sektorju, ki povzroči višje stroške dela pri izvajanju stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost, sprejme spremembo sklepa iz 21. člena zakona. ARRS v tem primeru dodatna sredstva med prejemnike stabilnega financiranja razdeli sorazmerno glede na načrtovane stroške dela v vsoti ISF-O in PSF-O v veljavnih načrtih sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: načrt) prejemnikov stabilnega financiranja in o tem obvesti prejemnike stabilnega financiranja. Prejemnikom stabilnega financiranja v navedenem primeru ni treba pripraviti novih načrtov.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: načrt)«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(stabilno zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za stabilno financiranje se prejemnikom stabilnega financiranja nakazujejo redno v predvidoma enakih mesečnih obrokih na podlagi mesečnega zahtevka za izplačilo, in sicer do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(vrste stroškov stabilnega financiranja po ekonomskih namenih) 
(1) Sredstva stabilnega financiranja se, razen če ni za posamezni steber financiranja s to uredbo določeno drugače, zagotavljajo za financiranje teh ekonomskih namenov:
1. stroškov dela, ki morajo biti določeni v skladu z delovnopravno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami in vključujejo:
– osnovno plačo, dodatke in del plače za delovno uspešnost,
– prispevke delodajalca na izplačane plače in
– povračila stroškov v zvezi z delom, ki vsebujejo povračila za regres za prehrano med delom, stroške prevoza na delo in z dela, stroške za delo od doma, letni regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: stroški dela);
2. stroškov materiala in storitev, ki se priznajo na podlagi knjigovodske listine neposredno ali verodostojno postavljenih ključev za delitev stroškov in obsegajo:
– neposredne stroške materiala, ki zajemajo predvsem stroške nakupa materiala, polizdelkov in drobnega inventarja, ter
– neposredne stroške storitev, ki zajemajo predvsem stroške potovanj, izvedbo konferenc in drugih aktivnosti razširjanja rezultatov raziskav, stroške objav, tudi v odprtem dostopu, avtorsko delo in druge storitve (v nadaljnjem besedilu: stroški materiala in storitev);
3. amortizacije raziskovalne opreme oziroma druge opreme, opredeljene s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: raziskovalne opreme oziroma druge opreme), ob upoštevanju obsega, ki je neposredno potreben za izvajanje raziskovalnega dela. Obseg uporabe posamezne raziskovalne opreme oziroma druge opreme mora prejemnik stabilnega financiranja izkazati z evidenco uporabe ali na podlagi verodostojno postavljenih ključev za delitev stroškov amortizacije.
(2) Sredstva, ki jih prejemnik stabilnega financiranja nameni za pokritje stroškov amortizacije uporabljene raziskovalne opreme oziroma druge opreme, prejemnik stabilnega financiranja v nadaljnjem koraku nameni za nakup, s katerim nadomesti ali obnovi potrebno raziskovalno opremo oziroma drugo opremo. Iz sredstev, ki jih je prejemnik stabilnega financiranja prejel za pokritje stroškov amortizacije, mora najpozneje v petih letih od zaključka leta, v katerem je prejel sredstva, izvesti postopek nakupa nove raziskovalne opreme oziroma druge opreme.«.
5. člen 
V 44. členu se za drugim stavkom doda nov, tretji stavek, ki se glasi: »Število točk se v letu 2022 lahko zviša pri elementih cene plača in prispevki delodajalca, če se v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, zvišajo plače v javnem sektorju.«.
6. člen 
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen 
(cenovne kategorije potekajočih raziskovalnih programov in projektov ter za mlade raziskovalce) 
Pri raziskovalnih programih in mladih raziskovalcih, ki ne preidejo v stabilno financiranje, ter pri raziskovalnih projektih, ki se jim zagotavlja financiranje iz proračuna tudi v letu 2022 ter nadaljnjih letih, se za financiranje v letu 2022 in nadaljnjih letih upošteva razvrstitev v cenovno kategorijo iz leta 2021. Raziskovalne organizacije lahko zaprosijo za spremembo cenovne kategorije v skladu s to uredbo.«.
7. člen 
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen 
(vrsta stroškov financiranja, spremljanje namenske porabe in dovoljena odstopanja za raziskovalne in infrastrukturne programe ter mlade raziskovalce, ki ne preidejo v stabilno financiranje) 
(1) Sredstva za raziskovalne in infrastrukturne programe ter mlade raziskovalce, ki ne preidejo v stabilno financiranje, se zagotavljajo za smiselno enake ekonomske namene, kakor je določeno v 7. členu te uredbe.
(2) Za raziskovalne in infrastrukturne programe ter mlade raziskovalce, ki ne preidejo v stabilno financiranje, se za spremljanje porabe, finančno poročanje in odstopanja od porabe sredstev smiselno uporabljajo določbe 38., 39. in 40. člena te uredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(sprememba sklepa iz četrtega odstavka 3. člena uredbe v letu 2022) 
Spremembo sklepa iz četrtega odstavka 3. člena uredbe v letu 2022 sprejme minister, pristojen za znanost, za izvršitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) ter predpisov in aneksov h kolektivnim pogodbam, sprejetih na podlagi navedenega dogovora.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-400/2022
Ljubljana, dne 17. novembra 2022
EVA 2022-3330-0122
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost