Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

Št. 322-11/2021 O403 Ob-2248/21, Stran 1267
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1/20, 160/20, 44/21) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2021
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane razne prireditve oziroma dogodke v občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev v razpisnem obdobju od 2. 9. 2020 do 1. 9. 2021.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v občini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa prijavi samo z eno vlogo za sofinanciranje stroškov najema enega prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju.
4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, pregled opreme, prevozni stroški šotora.
5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, voda, stoli, klopi, mize, prireditveni oder, ozvočenje itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.
6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški najema prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov (na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
7. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu, kar bo razvidno tudi iz zapisnikov, ki se bodo v postopku javnega razpisa pripravili.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je 10.000 EUR na proračunski postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija zadnje odločbe Upravne enote o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje
4. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:
– podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku,
– finančna vrednost celotne prireditve oziroma dogodka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma dogodka (prihodki)
6. Kopije finančnih dokazil o izvedbi in plačilu (račun za šotor, dokazilo o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se plačilo nanaša)
7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo za resničnost navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene postopkov javnega razpisa.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 3. 9. 2021, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 13. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za šotor, 322-11/2021«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od prejema podpisane pogodbe na Občino Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost