Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1953. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 5357.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19 in 64/21; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 5. členu v prvem odstavku v 4. točki pika nadomesti z vejico in doda nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost:
1. opravlja naloge na področju vzpostavitve sistema izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost,
2. usklajuje in usmerja izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost ter spremlja, preverja in potrjuje mejnike in cilje ter izvaja nadzorne ukrepe,
3. opravlja naloge usklajevanja Načrta za okrevanje in odpornost z Evropsko komisijo ter predloži podatke Evropski komisiji,
4. upravlja sredstva izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost se sprejme najpozneje do 1. julija 2021.
3. člen 
Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost najpozneje s 1. avgustom 2021 začne izvajati naloge iz novega šestega odstavka 5. člena uredbe.
V Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost se z dnem začetka izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka premestijo ustrezni javni uslužbenci iz organov državne uprave.
Z dnem začetka izvajanja nalog Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost se v finančni načrt Ministrstva za finance prerazporedijo pravice porabe v obsegu, kot so bile za stroške dela in materialne stroške za premeščene javne uslužbence iz prejšnjega odstavka načrtovane v finančnih načrtih organov državne uprave za čas od dneva premestitve javnih uslužbencev do konca leta 2021.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2021
Ljubljana, dne 3. junija 2021
EVA 2021-3130-0025
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina