Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1935. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021, stran 5335.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 14. seji dne 27. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.114.102
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.867.434
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
3.183.605
700
Davki na dohodek in dobiček
2.765.383
703
Davki na premoženje
385.393
704
Domači davki na blago in storitve
32.829
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
683.829
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
397.059
711
Takse in pristojbine
4.700
712
Globe in druge denarne kazni
20.040
714
Drugi nedavčni prihodki
262.030
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
51.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
51.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
195.668
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
195.668
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.452.332
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.411.823
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
283.650
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.350
402
Izdatki za blago in storitve
997.404
403
Plačila domačih obresti
100
409
Rezerve
85.319
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.705.015
410
Subvencije
18.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
882.712
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
217.016
413
Drugi tekoči domači transferi
587.287
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.251.494
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.251.494
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
84.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
9.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.500
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.338.230
III./1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.338.230
III./2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
750.596
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0
441
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
25.828
55
ODPLAČILO DOLGA
25.828
550
Odplačilo domačega dolga
25.828
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.364.058
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–25.828
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.338.230
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.388.689
« 
2. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2019
Breznica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti