Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1907. Pravilnik o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje - Kozina, stran 5265.

  
Na podlagi 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 15. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa način in pogoje za občasno uporabo nepremičnin v lasti in upravljanju Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: občina).
V občasno uporabo je dovoljeno oddati nepremičnine (stavbe in dele stavb), če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca nepremičnega premoženja.
II. POGOJI ZA UPORABO PROSTOROV 
2. člen 
Za uporabo nepremičnin po tem pravilniku je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje občine, na podlagi vloge za občasno uporabo. Obrazec vloge je objavljen na spletni strani občine.
Vlogo je potrebno oddati pri občinski upravi najkasneje 14 dni pred predvideno uporabo.
Oddaja po urah ne sme preseči povezanih 23 ur, oddaja po dnevih pa ne povezanih 31 dni.
V primeru odpovedi uporabe prostora je uporabnik dolžan odpoved sporočiti najkasneje 2 dni pred predvideno uporabo. V primeru nepravočasne odpovedi je uporabnik dolžan plačati odpovedni riziko v višini 10 % cene.
3. člen 
Vloga zainteresiranega uporabnika obsega zlasti:
– ime in priimek ter bivališče oziroma odgovorno osebo, naziv in sedež pravne osebe,
– kontaktno osebo, če je druga, kot odgovorna oseba,
– oznako poslovnega prostora, za katerega prosi za uporabo,
– datum in termin predvidene uporabe,
– potreba po uporabi odrske tehnike, snemalne tehnike, ogrevanja in potrebno prisotnost upravitelja,
– dejavnost in namen uporabe prostora,
– izvajalce aktivnosti,
– davčno številko in izjavo ali je zainteresirani uporabnik davčni zavezanec,
– predvideno število udeležencev.
4. člen 
O dovoljenju za občasno uporabo prostorov odloča župan.
O uporabi prostorov se vodita evidenca in razpored. Uporabnik prostorov je dolžan ob predaji prostora le-tega zapustiti v urejenem stanju.
Župan lahko določi morebitne druge pogoje v zvezi z uporabo prostora, če to izhaja iz programa dejavnosti.
5. člen 
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prejema. Prednost pri dodelitvi prostorov imajo organizacije, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.
Če je predvidenih več kot 100 udeležencev, je uporabnik prostorov dolžan poskrbeti, da bo dogodek ali uporaba organizirana skladno s predpisi.
Če se v prostorih odvija javni shod ali javna prireditev, katero je organizator v skladu z določili zakona, ki ureja javna zbiranja, dolžan prijaviti na pristojni policijski enoti ali pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega organa, mora uporabnik pred pričetkom uporabe prostorov občini dostaviti kopijo prijave oziroma dovoljenja.
6. člen 
Župan zavrne prošnjo za uporabo prostorov v primerih, ko:
– dejavnost ali namen dejavnosti škoduje ugledu lokalne skupnosti ali države,
– sta pred tem organizacija ali posameznik uporabljala nepremičnino v lasti občine v nasprotju z določili tega pravilnika,
– če je nepremičnina v najavljenem terminu zasedena,
– je program dejavnosti tak, da lahko ovira nemoteno delo občine.
7. člen 
Župan lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za občasno uporabo prostorov brez nadomestila in povračila stroškov organizacije in izvedbe dejavnosti, če:
– uporabnik kljub opozorilu občine uporablja nepremičnino v nasprotju s programom ali na način, ki povzroča škodo občini,
– uporabnik občini v roku ne dostavi kopije prijave oziroma dovoljenja iz tretjega odstavka petega člena tega pravilnika,
– nepremičnino uporablja ali za svoje delo potrebuje občina,
– se naknadno ugotovi, da je uporaba v nasprotju z namembnostjo nepremičnine ali se z uporabo krni ugled lastnika in upravljavca nepremičnega premoženja.
III. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV UPORABNINE ZA OBČASNO UPORABO PROSTOROV 
8. člen 
Uporabnina za uporabo nepremičnin se obračunava po sistemu točkovanja glede na vrsto uporabe in tip prostora.
Uporabnino plača uporabnik na račun občine v roku sedmih dni od zaključene dejavnosti in izstavitvi računa.
Uporabnina zajema zlasti: prisotnost upravitelja, odrsko tehniko (razsvetljava, ozvočenje), če je v prostoru na razpolago, stroške elektrike in druge obratovalne stroške, razen ogrevanja. Ogrevanje se zaračuna posebej, glede na uporabo ogrevanja (točke v razpredelnici v oklepaju označujejo višino točk pri uporabi ogrevanja).
Tabela izhodiščnega nadomestila (1 ura = 45 minut)
Vrednost točke znaša 2,00 €.
Prostor
Nepridobitna uporaba 
(do 3 ure)
Nepridobitna uporaba 
(vsaka nadaljnja ura)
Pridobitna uporaba (do 3 ure)
Pridobitna uporaba (vsaka nadaljnja ura)
Osrednja dvorana, 
Reška cesta 14
20 točk (25)
2 točki (3)
50 točk (70)
5 točk (7)
Razstavni prostor, 
Reška cesta 14
5 točk (7)
1 točki (2)
30 točk (37)
3 točke (4)
Večnamenski prostor, 
Reška cesta 14
10 točk (15)
2 točki (3)
30 točk (37)
3 točke (4)
Društveni prostori, 
Reška cesta 14
10 točk (15)
2 točki (3)
30 točk (37)
3 točke (4)
Sejna soba, 
Reška cesta 14
40 točk (70)
8 točk (10)
50 točk (70)
5 točk (7)
Vaški dom Hrpelje
10 točk (15)
2 točki (3)
30 točk (37)
3 točke (4)
Ostali vaški domovi 
in drugi prostori, ki ne predstavljajo športne infrastrukture
7 točk (10)
1 točki (2)
20 točk (27)
2 točke (3)
Organizatorju likovnih in drugih razstav se obračuna samo izhodiščno nadomestilo, ne glede na trajanje dejavnosti, ki pa ne more biti daljše od 31 koledarskih dni v tekočem letu.
Uporabnikom, ki najamejo nepremičnino za redno letno dejavnost neprofitne narave (na primer: izobraževanje članov društva, tečaji, redna srečanja in podobno) se za vsako naslednjo uporabo v koledarskem letu obračuna 20 % izhodiščnega nadomestila.
Nadomestilo za uporabo dodatnih pripomočkov:
Pripomoček
Nepridobitna 
uporaba
Pridobitna 
uporaba
Projektor
5 točk
10 točk
Prenosni računalnik
5 točk
10 točk
Snemalne naprave
5 točk
10 točk
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 18/12 in 51/15).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-5/2021-1
Hrpelje, dne 27. maja 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti