Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1636. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna, stran 4497.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega;
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje; in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v količini 1 838 200 (milijon osemsto osemintrideset tisoč dvesto) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Razdrto 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Razdrto in Razdrto – širitev.
(3) Pridobivalni prostor Razdrto 2 obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami: 1309, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1314/1, 1314/2, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1316/10, 1316/11, 1316/12, 1316/13, 1316/89, 1316/90, 1316/95, 1316/96 in 1316/97, vse katastrska občina 2446 Laže, ter 2838/1, 2838/2, 2839/1, 2839/2, 2839/3, 2839/4 in 2840, vse katastrska občina 2483 Razdrto, in
– del zemljišča s parcelno številko 1316/88 katastrska občina 2446 Laže. Zahodni del parcele je na vzhodu omejen z delom daljice, ki poteka po vzhodni meji parcel 1316/8 in 1316/10, obe katastrska občina 2446 Laže, in pri tem razpolávlja parcelo 1316/88 katastrska občina 2446 Laže.
(4) Pridobivalni prostor Razdrto 2 sega v najglobljem delu do k. +610 m nadmorske višine.
(5) Pridobivalni prostor Razdrto 2 obsega površino 18,9743 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 21 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi CPK d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, matična številka: 5069041000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo. Nosilec rudarske pravice mora k vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložiti analizo tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje onesnaženja zaradi tega posega sprejemljivo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-1123/2-O-2020/MSBF z dne 24. decembra 2020, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č)pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(9) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in č) prejšnjega odstavka.
(10) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodne rudarske pravice) 
Pravna oseba CPK d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, matična številka: 5069041000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječih pridobivalnih prostorov Razdrto in Razdrto – širitev v skladu s koncesijskima pogodbama št. 354-14-77/01 z dne 10. decembra 2001 in št. 354-14-19/2002 z dne 10. julija 2002, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi prejšnjega člena.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 10. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20, 22/21, 31/21, 31/21 in 54/21) in
– X. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas - Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas - Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 85/01, 55/09, 38/16 in 60/18).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-46/2021
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2021-2430-0019
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina