Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1611. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora KE-38*, stran 4468.

  
Na podlagi 131. člena Zakona u urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadaljevanju: ZUreP-2 ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10, 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 28. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora KE-38*
1. člen 
(lokacija lokacijske preveritve) 
(1) Lokacijska preveritev se nanaša na del enote urejanja prostora KE-38* in obsega del parcele št. 1817/19 in del parcele št. 1817/20, k.o. Bukovje.
(2) Številka lokacijske preveritve v prostorskem informacijskem sistemu je 2198.
2. člen 
(namen lokacijske preveritve) 
Z lokacijsko preveritvijo se na navedenih parcelah omogoči začasna raba prostora.
3. člen 
(dopustne stavbe, gradbeno inženirski objekti in ureditve) 
Dopusti se umeščanje naslednjih stavb, gradbeno inženirskih objektov in ureditev:
– 21122 – samostojna parkirišča
– gradnjo infrastrukture in ureditev, potrebnih za delovanje načrtovanih zgoraj naštetih objektov.
4. člen 
(pogoji za gradnjo, rabo in čas izvajanja) 
Začasna raba prostora se dopušča v času visoke turistične sezone med 15. 6. in 15. 9. pod naslednjimi pogoji:
– Posegi pri gradnji zelenega parkirišča ne smejo vplivati na poplavne razmere na tem območju.
– Posegi se izvajajo brez večjih posegov v spremembo reliefa in na način, da je nasutje na planum spodnjega ustroja lahko v enakem ali manjšem volumnu kot odstranjena (izkopana) zemljina.
– Posegi se izvajajo na način, da se ne zmanjšuje razlivni volumen poplavnih voda na tem območju in da se ne povečuje odtok meteornih voda iz območja parkirišč. Povprečna kota terena mora biti enaka ali nižja od obstoječega terena v naravi.
– Potrebno je ohranjati razlivno površino za poplavne vode na območju parkirišča.
– Ob napovedanih poplavah (oranžno ali rdeče hidrološko opozorilo ARSO za območje Kraške Ljubljanice) ali nastopu visokih voda se mora vsa vozila s parkirišča odstraniti na višje ležeče predele in zapreti vstop na parkirišče.
– Parkirišče naj bo opremljeno z signalizacijo in opozorilno tablo, da gre za območje, kjer je velika poplavna nevarnost.
– Območje je habitat netopirjev, zato se parkirišča ne osvetljuje.
– Deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje ni dovoljeno odlagati na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Gradnja mora biti organizirana tako, da se ne pojavlja erozija, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda v času gradnje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti začasno postavljene objekte in vse ostanke začasnih deponij.
– Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po zaključku zemeljskih del v čim krajšem času vzpostaviti dobro razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na morebitno površinsko erozijo.
– Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru nezgod, ki bi nastale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.
– V času gradnje je potrebno gradbene stroje umakniti iz poplavnega območja, v kolikor je za porečje Pivke s strani ARSO razglašeno rdeče hidrološko opozorilo, ki pomeni obsežne, silovite poplave.
– Za zagotovitev varnega upravljanja parkirišča pred in med poplavami s 100-letno povratno dobo, ter nebistvenim vplivom na režim vodotoka in poplavne razmere v okolici, so potrebni naslednji omilitveni ukrepi:
a. Izvedba parkirišča na koti 486,00 m n.m. (utrditev terena in nasutje). Celotni poseg se nahaja 3,3 m pod gladino Q 100.
b. Ustrezna izvedba povoznih površin, da se odtok iz predvidenega parkirišča ne bo povečal.
c. Predvideni so varovalni ukrepi (vsi ukrepi so predvideni za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ni pa predvidenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti – le-ti na obravnavnem območju zaradi specifičnih značilnosti območja niso možni):
– V kolikor ARSO za območje Slovenija – jugozahod izda rumeno, oranžno ali rdeče hidrološke opozorilo za območje Kraške Ljubljanice se vstop na parkirišče zapre in parkirišče izprazni najkasneje do začetka napovedanega opozorila, saj je parkirišče namenjeno le kot parkirišče ob obisku znamenitosti.
– Ob močnejših ali dolgotrajnejših padavinah naj se vrši stalni nadzor visokih voda Jamnice in Lokve ter spremlja lokalno vremensko napoved. Ob pojavu razlivanja Jamnice ali Lokve se vstop na parkirišče zapre in vsa vozila, ki so še na parkirišču, se nemudoma prestavi na višje ležeče predele. Odgovornost za izpraznitev parkirišča prevzame upravljalec parkirišča.
– Zadrževanje ljudi in živali v stoječih vozilih ni dovoljeno. Ob požiralniku se postavi vodomerno postajo za merjenje višine vode. Ko se vodostaj zaradi ojezeritve začne dvigovati in doseže koto 465,50 m n.m., se sproži alarm. Ob sproženem alarmu naj se vstop na parkirišče zapre in vsa vozila, ki so še na parkirišču, se nemudoma prestavi na višje ležeče predele. Maksimalni čas izpraznitve parkirišča je 1 uro in 30 minut po sprožitvi alarma.
– Izdelati je potrebno oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, vključno z obratovalnim pravilnikom ter varnostnim in evakuacijskim načrtom, ki bodo opredelili ali je evakuacija iz poplavno ogroženih parkirišč v razpoložljivem času (1 ura in 30 minut) možna. Načrte mora izdelati za to strokovno usposobljena in pooblaščena oseba.
– Parkirišče mora biti opremljeno z večjezično opozorilno tablo, da gre za območje, kjer je velika poplavna nevarnost.
– Upravljalec parkirišča mora poskrbeti za ustrezno varnost in preventivne ukrepe zaposlenih in obiskovalcev.
5. člen 
(čas veljavnosti) 
Čas veljavnosti tega sklepa je 7 let od dneva pričetka veljavnosti oziroma do sprejema sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, katerega del je tudi sprememba namenske rabe nepremičnin parc. št. 1817/19 in parc. št. 1817/20, obe k.o. Bukovje.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-8/2020
Postojna, dne 28. aprila 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost