Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1583. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, stran 4439.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 20. seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16, 26/17 in 33/18) se v 6. členu črta 8. točka.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost