Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža, stran 3736.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 16. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža 
1. člen 
V Odloku o občinskih taksah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 49/13) v nadaljevanju odlok, se v 5. členu doda šesta alineja, ki se glasi:
»objave osmrtnic s strani izvajalcev pogrebnih storitev«.
2. člen 
V 11. členu odloka se spremeni zadnji odstavek, ki se po novem glasi:
»V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih občinski upravi posreduje pristojni inšpekcijski organ«.
3. člen 
13. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva«.
4. člen 
V posebnem delu odloka »Tarife občinskih taks« se v tarifni številki 1 doda nova tarifna številka in nov taksni predmet z vsebino:
»1.7 Odstranitev plakatov
Število točk
Do 5 plakatov 
100
Vsak nadaljnji plakat
10«.
5. člen 
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-5/2021-3
Straža, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost