Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1241. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 3667.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 18. 3. 2021 sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) se v 2. členu:
– v 14. točki za besedo »naročilnico« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz 213.a člena pravil«;
– v 17. točki za besedo »napotnico« dodata pika in besedilo: »Za napotnega zdravnika se šteje tudi zdravnik specialist, pri katerem lahko zavarovana oseba v skladu s pravili uveljavi zdravstveno storitev brez napotnice;«;
– v 18. točki besedilo »po pooblastilu osebnega zdravnika« črta.
2. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »zdravstvene storitve iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »cene zdravstvene storitve, ki bi jo zavod plačal izvajalcu na podlagi pogodbe oziroma do vrednosti medicinskega pripomočka«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je zavarovana oseba uveljavljala zdravstvene storitve v času, ko ni imela urejenega obveznega zavarovanja, in si to zavarovanje uredi za nazaj, ima pravico do povračila stroškov v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
3. člen 
V 26. členu se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. storitve fizioterapije. Zavarovane osebe s kroničnimi kostno-mišičnimi boleznimi lahko uveljavljajo te storitve le v primeru akutnega poslabšanja tega zdravstvenega stanja.;«.
4. člen 
V 43. členu se v tretjem odstavku v 1. točki beseda »izdaje« nadomesti z besedo »prejema«.
5. člen 
V 45. členu se v prvem odstavku:
– v 2. točki besedilo »2. Degenerativni revmatizem:« nadomesti z besedilom »2. Degenerativne bolezni:«;
– v 3. točki v tretji alineji besedilo »zlomi velikih kosti ali hrbtenice« nadomesti z besedilom »zlomi velikih dolgih kosti z izjemo zlomov zapestja, zlomi hrbtenice in večje poškodbe medenice«.
6. člen 
V 59. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. nadomestnih zdravil in živil v primeru izgubljenih, pozabljenih ali odtujenih zdravil in živil ali, če je bilo zdravilo ali živilo ob neustreznem ravnanju ali ravnanju v nasprotju z navodilom uničeno, pokvarjeno ali poškodovano;«.
7. člen 
V 64. členu se v drugem odstavku za besedo »pripomočka« doda besedilo »ali do medicinskih pripomočkov iz posamezne podskupine medicinskih pripomočkov«.
V petem odstavku se za besedo »pripomočka« dodata vejica in besedilo »pokaže in pojasni uporabo medicinskega pripomočka ter izvede vse ustrezne nastavitve medicinskega pripomočka«.
8. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. katetre iz prvega in petega odstavka 89. člena in 95. člena pravil;«.
9. člen 
V 66. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. voziček na ročni pogon, pogon za voziček, voziček na elektromotorni pogon, dodatek za voziček, počivalnik, prenosni posebni sedež, električni skuter;«;
– 4. točka črta;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. slušni aparat, aparat za kostno prevodnost, digitalni slušni aparat, zunanji del za polžev vsadek z izjemo vrvice, zunanji del za kostno usidrani slušni aparat, aparat za boljše sporazumevanje, aparat za omogočanje glasnega govora;«;
– za 6. točko doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. medicinski pripomoček z določenim cenovnim standardom izposojenega medicinskega pripomočka.«.
V četrtem odstavku se za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Ne glede na ureditev pravice do popravil iz prejšnjega stavka ima zavarovana oseba pravico do popravil proteze uda tako, da se popravlja posamezen del proteze uda v skupni višini največ 60 % vrednosti prejetega dela proteze uda.«.
Šesti odstavek se črta.
10. člen 
Naslov podpoglavja »V/1. Pravica do protez, ortoz in ortopedske obutve« se spremeni tako, da se glasi »V/1. Pravica do protez udov, estetskih protez, ortoz, ortopedske obutve in medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje«.
11. člen 
V 70. členu se v prvem odstavku:
– v 2. točki beseda »ali« nadomesti z vejico;
– v 3. točki pika nadomesti z besedo »ali«;
– za 3. točko doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. ortopedskih čevljev in spon po Ponsetijevi metodi.«.
12. člen 
Za 71. členom se doda nov, 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje spodnjih udov:
1. kompresijskih dokolenk;
2. kompresijskih nogavic;
3. kompresijskih hlačnih nogavic ali
4. kompresijskih hlač.
(2) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinskega pripomočka za kompresijsko zdravljenje spodnjih udov, ima pravico do naslednjih dodatkov:
1. kompresijskih nogavičk;
2. kompresijskih oblačil za stegno;
3. kompresijskih pelot.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do kompresijskega rokava za kompresijsko zdravljenje zgornjih udov.
(4) Zavarovana oseba, ki ima pravico do kompresijskega rokava, ima pravica do kompresijske rokavice s prsti kot dodatka.
(5) Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje glave in trupa:
1. kompresijske maske za obraz in vrat;
2. kompresijskega nedrčka;
3. kompresijskega oblačila.«.
13. člen 
Naslov podpoglavja »V/2. Pravica do vozičkov in drugih medicinskih pripomočkov za gibanje, stojo in sedenje« se spremeni tako, da se glasi »V/2. Pravica do medicinskih pripomočkov za podporo gibalnih zmožnosti«.
14. člen 
V 72. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zavarovana oseba, ki ima pravico do vozička iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ima pravico do naslednjih dodatkov za voziček:
1. naslona za glavo,
2. pasu za telo,
3. pasu za ude,
4. stranske opore za trup,
5. opore za medenico,
6. mizice,
7. abdukcijske zagozde,
8. blazine z abdukcijsko zagozdo,
9. abdukcijskih hlačk in
10. drugega dodatka za voziček, če je po mnenju pooblaščenega zdravnika potreben zaradi zagotavljanja funkcionalne ustreznosti vozička.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zavarovana oseba, ki ima pravico do vozička iz prvega odstavka tega člena, ima pravico do pogona za voziček.«
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
Za devetim odstavkom se doda nov, deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Zavarovana oseba, ki ima pravico do električnega skuterja ali vozička na elektromotorni pogon, ima pravico do akumulatorja.«.
15. člen 
V 75. členu se:
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. stolčka za otroka z motorično prizadetostjo in naslednjih dodatkov za stolček:
– naslona za glavo,
– pasu za telo,
– opore za trup in
– mizice;«;
– v 8. točki besedilo »motorično prizadetega otroka« nadomesti z besedilom »otroka z motorično prizadetostjo«.
16. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen 
Zavarovana oseba ima pravico do sobnega dvigala in dvigala za kopalnico.«.
17. člen 
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata ali aparata za kostno prevodnost za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati, in če je s tonsko in z govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) ter s testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s takim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.
(2) Zavarovana oseba, mlajša od 20 let, ima pravico do digitalnega slušnega aparata, če ji omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega slušnega aparata.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do aparata iz prvega ali drugega odstavka tega člena le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega aparata iz prvega ali drugega odstavka tega člena in po opravljenih vajah za uporabo aparata se mora zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če ga zavarovana oseba uporablja. Če zavarovana oseba uporablja testni aparat, izda napotni zdravnik naročilnico. Če zavarovana oseba ne uporablja testnega aparata, ga mora vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more zahtevati njegovega plačila ali drugih stroškov.
(4) Zavarovana oseba, ki ima pravico do aparata iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ima pravico do ušesnega vložka za ta aparat.«.
18. člen 
V 86. členu se v prvem odstavku besedilo »ji je« nadomesti z besedo »ima« in besedilo »je upravičena do zamenjave« z besedilom »ima pravico do«.
V drugem odstavku se besedilo »ji je« nadomesti z besedo »ima«, beseda »pripomoček« z besedo »aparat« in besedilo »je upravičena do zamenjave« z besedilom »ima pravico do«.
19. člen 
V 89. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka črta;
– 5. točka črta;
– v 6. točki besedilo », če gre za otroka z epilepsijo ali težko prizadetostjo« črta;
– v 10. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. testnih trakov za določanje beljakovin v urinu.«.
Četrti odstavek se črta.
Za desetim odstavkom se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov za hranjenje ter dajanje olja in zdravil:
1. brizg za hranjenje;
2. brizg za dajanje olja in zdravil;
3. podaljškov za hranjenje po gastrostomi.«.
20. člen 
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata in do rektalnih ali vaginalnih elektrod kot dodatkov za ta stimulator.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do funkcionalnega eno- oziroma dvokanalnega električnega stimulatorja pri mišični ohromelosti in do naslednjih dodatkov za ta stimulator:
– elektrod,
– navlek,
– stikala in
– priključnega kabla.«.
21. člen 
V 95. členu se v 10. točki pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove, 11. do 18. točka, ki se glasijo:
»11. izkašljevalnika;
12. potrošnega materiala za izkašljevalnik, ki obsega:
– obrazno masko ali ustnik ali nastavek za kanilo za izkašljevalnik;
– filter za izkašljevalnik;
– dihalno cev za izkašljevalnik;
13. merilca pretoka zraka;
14. nastavka z masko ali podaljška za ustnik za dajanje zdravila;
15. razpršilca zraka in zdravil (inhalatorja);
16. aspiratorja;
17. aspiracijskih katetrov;
18. katetrov za dovajanje kisika (nazalnih, binazalnih).«.
22. člen 
V 97. členu se:
– 17. točka črta;
– v 21. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 22. točka, ki se glasi:
»22. izkašljevalnik.«.
23. člen 
V 103. členu se v drugem odstavku v osmi alineji pika nadomesti z vejico in dodajo nove, deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– oskrbo poškodb zob in ustne votline ter vnetnih stanj v ustni votlini, če ta stanja lahko ogrozijo življenje, ali pa opustitev njihove oskrbe lahko bistveno poslabša izid zdravljenja,
– zdravljenje močnejših krvavitev in
– oskrbo hude stalne bolečine v ustni votlini neodzivne na analgetike.«.
V tretjem odstavku se v 6. točki za besedo »drugega« doda besedilo »in enajstega«.
24. člen 
V 114. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je izdana količina medicinskih pripomočkov zaradi pakiranja drugačna od predpisane količine, se izdana količina upošteva pri datumu izteka dobe trajanja izdanih medicinskih pripomočkov.«.
25. člen 
V 115. členu se v drugem odstavku v preglednici:
– v 1. točki številka »36« nadomesti s številko »48«;
– v 2. točki številka »24« nadomesti s številko »48«;
– v 6. točki za besedo »obutev« dodata vejica in besedilo »razen ortopedskih čevljev in spon po Ponsetijevi metodi«.
V tretjem odstavku se v preglednici v 1., 2. in 3. točki za besedo »aparat« doda besedilo »in aparat za kostno prevodnost«.
V petem odstavku se v preglednici:
1. v 3. točki:
– besedilo »3. vozički in drugi pripomočki za gibanje, stojo in sedenje« nadomesti z besedilom »3. medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti«;
– za tretjo vrstico doda nova četrta vrstica, ki se glasi:
»pogon za voziček
5 let«;
– dosedanje četrta do štirinajsta vrstica postanejo peta do petnajsta vrstica;
2. v 5. točki:
– v prvi vrstici beseda »procesor« nadomesti z besedilom »govorni procesor«;
– v četrti vrstici beseda »pripomoček« nadomesti z besedo »aparat«;
3. v 6. točki:
– prva in druga vrstica črtata;
– dosedanje tretja do sedma vrstica postanejo prva do peta vrstica;
4. v 10. točki:
– v drugi vrstici besedilo »elektrode za rektalno in vaginalno stimulacijo« nadomesti z besedilom »rektalne in vaginalne elektrode pri električnem stimulatorju«;
– za dvanajsto vrstico doda nova, trinajsta vrstica, ki se glasi:
»izkašljevalnik
2 leti«.
Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Trajnostna doba dodatkov iz šestega odstavka 72. člena in 7. točke 75. člena pravil je enaka trajnostni dobi medicinskega pripomočka, h kateremu spadajo dodatki.«.
26. člen 
V 116. členu se v prvem odstavku:
1. v napovednem stavku za besedo »predpišejo« doda besedilo »oziroma v primeru iz 213.a člena pravil izdajo«;
2. v preglednici:
– v 3. točki besedilo »priključki za funkcionalno električno stimulacijo« nadomesti z besedilom »stikalo in priključni kabel«;
– v 7. točki besedilo »120 kosov« nadomesti z besedilom »4 kosi« in besedilo »30 dni« z besedilom »1 dan«:
– v 8. točki besedilo »150 kosov« nadomesti z besedilom »5 kosov« in besedilo »30 dni« z besedilom »1 dan«;
– v 31. točki besedilo »3 kosi« nadomesti z besedilom »6 kosov«;
– za 33. točko dodajo nove, 34. do 53. točka, ki se glasijo:
»34.
ortopedski čevlji po Ponsetijevi metodi
1 kos
180 dni
35.
ortopedski čevelj s spono po Ponsetijevi metodi
1 kos
180 dni
36.
spona po Ponsetijevi metodi
1 kos
365 dni
37.
medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje spodnjih udov
2 kosa
365 dni
38.
medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje zgornjih udov
2 kosa
365 dni
39.
medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje glave in trupa
2 kosa
365 dni
40.
kompresijska nogavička, kompresijsko oblačilo za stegno in kompresijska pelota
2 kosa
365 dni
41.
ušesni vložek za slušni aparat za zavarovane osebe, mlajše od 1 leta
1 kos
90 dni
42.
ušesni vložek za slušni aparat za zavarovane osebe, stare vsaj 1 leto in mlajše od 15 let
1 kos
180 dni
43.
ušesni vložek za slušni aparat za zavarovane osebe, stare vsaj 15 let in mlajše od 18 let
1 kos
730 dni
44.
ušesni vložek za slušni aparat za zavarovane osebe, stare vsaj 18 let
1 kos
1095 dni
45.
brizge za hranjenje
1 kos
1 dan
46.
brizge za dajanje olja in zdravil
1 kos
1 dan
47.
podaljški za hranjenje po gastrostomi
10 kosov
30 dni
48.
elektrode za funkcionalni električni stimulator
1 kos
30 dni
49.
obrazne maske za izkašljevalnik
2 kosa
30 dni
50.
ustniki za izkašljevalnik
2 kosa
30 dni
51.
nastavki za kanilo za izkašljevalnik
1 kos
1 dan
52.
filtri za izkašljevalnik
2 kosa
30 dni
53.
dihalne cevi za izkašljevalnik
2 kosa
30 dni«.
V drugem odstavku se besedilo »obdobje 90 dni« nadomesti z besedilom »obdobje, ki ni daljše od 90 dni«.
V tretjem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo », da se ji predpiše« nadomesti z besedo »do«;
– v prvi in drugi alineji besedilo »en kos« nadomesti z besedilom »enega kosa«.
27. člen 
V 117. členu se v prvem odstavku v 11. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 12. točka, ki se glasi:
»12. testnih trakov za določanje beljakovin v urinu.«.
28. člen 
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»120. člen 
(1) Pred iztekom trajnostne dobe medicinskega pripomočka, razen proteze uda, ima zavarovana oseba pravico do prilagoditve medicinskega pripomočka, ki ga je nazadnje prejela kot pravico, in sicer v skupni višini največ 50 % vrednosti prejetega medicinskega pripomočka. Pred iztekom trajnostne dobe proteze uda oziroma do prejema nove proteze ima zavarovana oseba pravico do prilagoditve proteze uda, ki jo je nazadnje prejela kot pravico, in sicer tako, da se prilagaja posamezen del proteze, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, v skupni višini največ 60 % vrednosti prejetega dela proteze.
(2) Pred iztekom trajnostne dobe medicinskega pripomočka, razen proteze uda, ima zavarovana oseba pravico do novega medicinskega pripomočka, če imenovani zdravnik ugotovi, da je medicinski pripomoček, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, postal funkcionalno neustrezen zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi. V primeru medicinskega pripomočka iz prvega odstavka 66. člena pravil, razen proteze uda, ima zavarovana oseba pravico iz prejšnjega stavka ob dodatnem pogoju, da medicinskega pripomočka, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, ni mogoče niti popraviti v skladu s 66. členom pravil niti prilagoditi v skladu s prejšnjim odstavkom. Pred iztekom trajnostne dobe proteze uda ima zavarovana oseba pravico do novega dela proteze uda, če prejetega dela proteze ni mogoče prilagoditi v skladu z drugim stavkom prejšnjega odstavka.
(3) Po izteku trajnostne dobe medicinskega pripomočka, razen proteze uda, ima zavarovana oseba pravico do novega medicinskega pripomočka, če pooblaščeni oziroma imenovani zdravnik ugotovi, da je medicinski pripomoček, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, postal funkcionalno neustrezen. Po izteku trajnostne dobe proteze uda ima zavarovana oseba pravico do nove proteze uda, če pooblaščeni zdravnik ugotovi, da je iztekel garancijski rok vseh delov proteze, ki jo je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico ali če je skupna vrednost popravil iz 66. člena pravil in prilagoditev iz prvega odstavka tega člena prejete proteze uda večja od 80 % njene vrednosti.«.
29. člen 
V 121. členu v drugem odstavku se za 1. točko doda nova, točka 1.a, ki se glasi:
»1.a zalivko na mlečnih zobeh9 mesecev«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Trajnostna doba iz točke 1.a prejšnjega odstavka velja za zavarovano osebo do dopolnjenega 18. leta starosti.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
30. člen 
V 122. členu v prvem odstavku se za 1. točko doda nova, točka 1.a, ki se glasi:
»1.a zalivko na mlečnih zobeh6 mesecev«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Garancijski rok iz točke 1.a prejšnjega odstavka velja za zavarovano osebo do dopolnjenega 18. leta starosti.«.
31. člen 
V 135.f členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. je zavarovana oseba kupila zdravilo v tujini v roku iz drugega ali tretjega odstavka 204. člena pravil ali v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta, ki teče od predpisa recepta, na podlagi katerega je kupila zdravilo.«.
V tretjem odstavku se:
– v drugem stavku besedilo »nanj pripiše številko elektronskega recepta, namesto katerega izdaja recept na papirnati listini in« črta;
– tretji stavek črta.
32. člen 
V 138. členu se v petem odstavku besedilo »ožjega družinskega člana« nadomesti z besedo »otroka«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače za nego otroka, če nege ne more zagotoviti starš, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela, razen če ta nege ne more zagotavljati zaradi upravičenega razloga (npr. zaradi bolezni, aktivnosti v zvezi z iskanjem dela, pripravljenosti na domu, pravice do počitka zaradi izmenskega ali nočnega dela, študentskega dela).«.
V sedmem odstavku se za besedo »plače« doda besedilo »zaradi nege otroka«.
33. člen 
V 139.a členu se besedilo »pravico do zadržanosti od dela zaradi nege ožjega družinskega člana« nadomesti z besedilom »zadržanost od dela zaradi nege otroka«.
34. člen 
V 147. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »ali« nadomesti z vejico in za besedo »komisije« doda besedilo »ali invalidske komisije«.
35. člen 
V 177. členu se v prvem odstavku v drugi alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– napotnice za kronične bolezni, kadar se na podlagi strokovnih kriterijev zahteva trajen nadzor na specialistični ravni.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kronične bolezni in strokovni kriteriji iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se določijo s splošnim aktom generalnega direktorja zavoda, ki se objavi na spletni strani zavoda.«.
36. člen 
V 179. členu se besedilo »druge zdravstvene storitve v skladu s splošnimi akti zavoda« nadomesti z besedilom »zdravstvene storitve iz 196. člena pravil«.
37. člen 
V 181. členu se v drugem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Prevoz iz zdravilišča na dom lahko na način iz prejšnjega stavka odredi tudi zdravnik zdravilišča, v katerem je zavarovana oseba uveljavljala pravico do zdraviliškega zdravljenja.«.
38. člen 
186. člen se črta.
39. člen 
189. člen se spremeni tako, da se glasi:
»189. člen 
(1) Zavarovana oseba uveljavi zdravstvene storitve specialistične ambulantne in bolnišnične dejavnosti na podlagi napotnice, brez napotnice pa lahko le v primerih iz 179. člena pravil.
(2) Če je izdana napotnica, ima napotni zdravnik pooblastila, ki so označena na napotnici. Če napotnica v primeru iz 179. člena pravil ni izdana, ima napotni zdravnik naslednja pooblastila:
– napotni zdravnik, ki opravi zdravstveno storitev nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja, ima vsa pooblastila iz petega odstavka 176. člena pravil;
– napotni zdravnik iz prvega odstavka 196. člena pravil ima pooblastila iz drugega odstavka 196. člena pravil.«.
40. člen 
196. člen se spremeni tako, da se glasi:
»196. člen 
(1) Napotnica ni potrebna:
1. za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oziroma predpisovanja medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida;
2. za pregled in zdravljenje pri specialistu – psihiatru;
3. za pregled in zdravljenje v primeru spolno prenosljivih bolezni;
4. za pregled zaradi odkrivanja kontaktov pri tuberkulozi in za kontrolne preglede po končanem zdravljenju, ki so predpisani z zakonom.
(2) Napotni zdravnik iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ima vsa pooblastila iz petega odstavka 176. člena pravil. Napotni zdravnik iz 4. točke prejšnjega odstavka ima pooblastilo iz 1. in 3. točke petega odstavka 176. člena pravil.
(3) Napotnica ni potrebna v primerih iz 40. člena pravil.«.
41. člen 
V 197. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo »zdravnika« doda besedilo »ali zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici«.
42. člen 
V 211. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima zavarovana oseba v primeru iz 213.a člena pravil pravico do medicinskega pripomočka, ne da bi potrebo po njem ponovno ugotovil zdravnik.«.
43. člen 
V 212. členu se v prvem odstavku:
– v 1. točki v drugi alineji besedilo »elastičnih rokavic, elastičnih kompresijskih nogavic,« črta;
– v 4. točki za besedilom »85.« doda besedilo »člena, razen za ponovni predpis ušesnega vložka za slušni aparat«;
– za 4. točko doda nova točka, 4.a, ki se glasi:
»4.a napotni zdravnik ginekolog ali zdravnik specialist ginekolog v ambulanti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za električni stimulator pri inkontinenci urina iz prvega odstavka 92. člena pravil;«;
– v 5. točki za besedo »pripomočke« dodata vejica in besedilo »razen za enak ponovni predpis potrošnega materiala za izkašljevalnik«.
V tretjem odstavku se besedilo », izbire, nastavitve in izdelave medicinskega pripomočka« nadomesti z besedilom »ter v povezavi s tem zahtev, ki jih mora izpolnjevati medicinski pripomoček,«.
44. člen 
V 213. členu se v prvem odstavku za besedo »pripomočka« doda besedilo »oziroma ime in šifro podskupine medicinskih pripomočkov«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pooblaščeni zdravnik na naročilnici označi ime in šifro podskupine medicinskih pripomočkov, če medicinske pripomočke predpiše na ravni podskupine medicinskih pripomočkov. Medicinski pripomočki se predpišejo na ravni njihove podskupine, če so zdravstvena stanja in drugi pogoji v splošnem aktu iz drugega odstavka 64. člena pravil določeni za podskupino medicinskih pripomočkov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
45. člen 
Za 213. členom se doda nov, 213.a člen, ki se glasi:
»213.a člen 
(1) Zavarovana oseba po datumu izteka dobe trajanja izdanih medicinskih pripomočkov uveljavi njihovo ponovno izdajo pri dobavitelju brez nove naročilnice, če gre za:
1. ušesni vložek za slušni aparat – ponovno izdajo uveljavi pri dobavitelju, pri katerem je nazadnje prejela slušni aparat kot pravico;
2. potrošni material za izkašljevalnik – ponovno izdajo uveljavi pri dobavitelju, pri katerem je nazadnje prejela izkašljevalnik kot pravico, in sicer jo uveljavi v skladu z naročilnico, nazadnje izdano za ta material v količini in za obdobje, ki ne sme preseči obdobja izposoje izkašljevalnika.
(2) Ne glede na peti odstavek 212.a člena pravil je naročilnica iz 2. točke prejšnjega odstavka veljavna najdlje do izteka obdobja izposoje izkašljevalnika.«.
46. člen 
V 216. členu se za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če so medicinski pripomočki predpisani na ravni njihove podskupine, dobavitelj iz te podskupine izda zavarovani osebi medicinske pripomočke, ki si jih zavarovana oseba sama izbere pri dobavitelju v skladu z naročilnico.
(5) Izda se pakiranje, ki je najbližje predpisani količini medicinskih pripomočkov glede na razpoložljiva pakiranja na slovenskem trgu. Dobavitelj ob izdaji medicinskih pripomočkov pisno seznani zavarovano osebo z datumom izteka dobe trajanja izdanih medicinskih pripomočkov.«.
47. člen 
V 217. členu se drugi odstavek črta.
48. člen 
V 229. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, vlaga zahteve za povračilo izplačanega nadomestila iz tretjega in četrtega odstavka tega člena prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.«.
49. člen 
V 233. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Začasna nezmožnost za delo se ugotavlja glede na delo, ki ga zavarovanec opravlja po pogodbi o zaposlitvi, na podlagi katere je zavarovan oziroma iz naslova opravljanja dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan za pravico do denarnega nadomestila in ob upoštevanju preostale delovne zmožnosti v skladu z izvršljivo odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
50. člen 
V 252. členu se v četrtem odstavku v 3. točki za besedo »naročilnice« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz 213.a člena pravil«.
51. člen 
V Prilogi se:
– 1.3. točka črta;
– 5. točka črta;
– 6. točka črta;
– 7. točka črta;
– v 8.1. točki besedilo »z elastomerno« nadomesti z besedo »s«;
– za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Farmacevtske oblike z odmerjanjem za otroke, če ni na slovenskem trgu industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila v primernih jakostih ali farmacevtskih oblikah, ne glede na status razvrstitve.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
(1) Naslednje določbe pravil se začnejo uporabljati 15 dni od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev:
1. nova 4. točka prvega odstavka 70. člena;
2. spremenjeni 77. člen;
3. spremenjena 6. točka in nova 11. točka prvega odstavka in novi enajsti odstavek 89. člena;
4. črtanje 17. točke prvega odstavka 97. člena;
5. spremenjena 6. točka tretjega odstavka 103. člena;
6. nove 34., 35., 36., 45., 46. in 47. točka preglednice iz prvega odstavka 116. člena;
7. nova 12. točka prvega odstavka 117. člena.
(2) Naslednje določbe pravil se začnejo uporabljati 1. novembra 2021:
1. spremenjena 14. točka 2. člena;
2. spremenjeni drugi odstavek 64. člena;
3. spremenjena 3. točka prvega odstavka in spremenjen četrti odstavek 66. člena;
4. novi 71.a člen;
5. novi sedmi odstavek 72. člena;
6. črtanje 3. in 5. točke prvega odstavka 89. člena;
7. novi 11. in 12. točka 95. člena;
8. nova 22. točka prvega odstavka 97. člena;
9. novi četrti odstavek 114. člena;
10. spremenjeni 1. in 2. točka drugega odstavka, nova četrta vrstica 3. točke, spremenjena 6. točka in nova trinajsta vrstica 10. točke preglednice iz petega odstavka 115. člena;
11. spremenjeni napovedni stavek, spremenjeni 7. in 8. točka ter nove 37. do 44. točka in 49. do 53. točka preglednice iz prvega odstavka in spremenjeni tretji odstavek 116. člena;
12. spremenjeni 120. člen;
13. novi drugi odstavek 211. člena;
14. spremenjene druga alineja 1. točke, 4. in 5. točka prvega odstavka 212. člena;
15. spremenjeni 213. člen;
16. novi 213.a člen;
17. nova četrti in peti odstavek 216. člena;
18. spremenjena 3. točka četrtega odstavka 252. člena.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se uporabljajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20).
(4) Nova tretja alineja prvega odstavka 177. člena pravil se začne uporabljati tri mesece od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev.
53. člen 
(1) Postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih pripomočkov iz nove 4. točke prvega odstavka 70. člena in novega enajstega odstavka 89. člena pravil, ki so se začeli pred začetkom uporabe določb iz prvega odstavka prejšnjega člena, se zaključijo na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil.
(2) Postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih pripomočkov iz novega 71.a člena, in novih 11. in 12. točke 95. člena pravil ter pogona za voziček iz novega sedmega odstavka 72. člena pravil, ki so se začeli pred začetkom uporabe določb iz drugega odstavka prejšnjega člena, se zaključijo na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil.
54. člen 
(1) Za posamezno vrsto medicinskih pripomočkov, v katero so uvrščeni slušni aparati, aparati za kostno prevodnost, digitalni slušni aparati, aparati za boljše sporazumevanje oziroma aparati za omogočanje glasnega govora, se spremenjeni 66. člen in prvi odstavek 217. člena pravil začneta uporabljati z dnem začetka uporabe cenovnega standarda izdanega medicinskega pripomočka, če bo ta določen v skladu s prehodno ureditvijo splošnega akta zavoda iz drugega odstavka 64. člena zakona, sicer pa z dnem prve uvrstitve artikla na seznam medicinskih pripomočkov v to vrsto medicinskih pripomočkov, v katero še ni uvrščen noben artikel.
(2) Do dneva začetka uporabe iz prejšnjega odstavka dobavitelj, pri katerem je zavarovana oseba nazadnje prejela medicinski pripomoček iz prejšnjega odstavka kot pravico, krije stroške njegovega vzdrževanja in popravil v okviru do takrat veljavnega cenovnega standarda, in sicer najmanj v obsegu iz 66. člena pravil, če ni s pogodbo med dobaviteljem in zavodom dogovorjen širši obseg pravice do vzdrževanj in popravil medicinskega pripomočka.
55. člen 
Trajnostna doba akumulatorja, ki je zavarovani osebi izdan skupaj s prvo izdajo električnega skuterja ali vozička na elektromotorni pogon pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev, je dve leti.
56. člen 
Ušesnim vložkom za slušni aparat, ki jih je zavarovana oseba prejela v skladu z dosedanjimi pravili in drugimi splošnimi akti zavoda ter jim doba trajanja do 1. novembra 2021 še ni iztekla, doba trajanja izteče v skladu s temi spremembami in dopolnitvami.
57. člen 
(1) Zavarovana oseba, ki ji je v postopku, začetim pred 1. novembrom 2021, odobren izkašljevalnik na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil, lahko uveljavi pravico do izkašljevalnika v skladu s pravili po izteku odobrenega obdobja njegove izposoje.
(2) Če obdobje izposoje izkašljevalnika, ki je zavarovani osebi odobren na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil, izteče v obdobju od 1. novembra 2021 do 30. aprila 2022, ga ima lahko zavarovana oseba v izposoji do dneva, ko prvič prejme izkašljevalnik kot pravico v skladu s pravili, vendar najdlje do 30. aprila 2022.
(3) Potrošni material za izkašljevalnik, ki je zavarovani osebi odobren na podlagi tretjega odstavka 259. člena pravil, zavarovana oseba uveljavi v skladu z odobritvijo do konca odobrenega obdobja oziroma do konca obdobja iz prejšnjega odstavka.
58. člen 
Električni skuter, ki je dan zavarovani osebi v izposojo v skladu z dosedanjimi pravili in drugimi splošnimi akti zavoda, postane last zavarovane osebe 15. dan od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev, če električnemu skuterju do tega dne ni iztekla trajnostna doba.
59. člen 
Postopki odločanja o pravici do povračila stroškov vrednosti zdravila ali živila iz spremenjenega 135.f člena pravil na podlagi receptov, ki so predpisani pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev, se končajo oziroma vodijo v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20).
60. člen 
Generalni direktor zavoda izda splošni akt iz novega petega odstavka 177. člena pravil v enem mesecu od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev.
61. člen 
Novi sedmi odstavek 229. člena pravil se uporablja za zahteve za povračilo izplačanega nadomestila, ki bodo vložene od 1. januarja 2023.
62. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2021-DI/15
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2020-2711-0133
Lučka Böhm 
predsednica skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti