Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1108. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3271.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni listi RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. redni seji, ki je potekala dne 24. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Slovenj Gradec, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zobozdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini slovenj Gradec.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, in sicer v ambulanti Prve osnovne šole Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj Gradec, v predvidenem obsegu 1,32951 tima (0,40 tima za odraslo zobozdravstvo, 0,55331 tima za mladinsko zobozdravstvo, 0,3762 tima za zdravstveno vzgojo) in v trajanju 15 let. Koncedent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.
3. člen 
Koncesija za področje zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v ambulanti Prve osnovne šole Slovenj Gradec.
Navedeno izhaja iz dejstva, da je Mestna občina Slovenj Gradec na predlog dosedanjega koncesionarja Medente d.o.o., 22. 7. 2020 izdala Odločbo številka 50200-1/1995 o sporazumnem prenehanju koncesijskega razmerja na področju zobozdravstvenega varstva odraslih otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, na podlagi katere je Medenti d.o.o. sporazumno prenehalo koncesijsko razmerje najkasneje 30. 9. 2020. Medenta d.o.o. je morala na podlagi te odločbe o prenehanju koncesijskega razmerja izročiti vso zdravstveno dokumentacijo javnemu zdravstvenemu zavodu Zdravstveni dom Slovenj Gradec, ki pa je z dopisom, z dne 27. 7. 2020, občini pisno sporočil, da nima kadrovskih kapacitet za prevzem koncesije, saj na področju zobozdravstva nima kadrovsko pokritih niti vseh lastnih programov. Do nadaljnjega pa je zdravstveni dom pripravljen prevzeti s strani Medente d.o.o. vso zdravstveno dokumentacijo.
Mestna občina Slovenj Gradec je z dopisom številka 0142-1/2020, z dne 29. 7. 2020, pozvala vse ostale zobozdravnike koncesionarje na področju občine, ali so pripravljeni za dobo največ enega leta oziroma do datuma podelitve nove koncesije začasno prevzeti opravljanje koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih otrok in mladine v celotnem obsegu, ki ga je do sedaj opravljala Medenta d.o.o.. Ker odziva z njihove strani ni bilo, je Mestna občina Slovenj Gradec z dopisom številka 0142-1/2020, z dne 19. 8. 2020, pozvala še dva zobozdravnika, ki sta se potegovala za prevzem omenjene koncesije, ali sta pripravljena v obdobju od 1. 10. 2020 do datuma podelitve nove koncesije, vendar za dobo največ enega leta, prevzeti izvajanje koncesije v celotnem obsegu, ki ga je do sedaj izvajala Medenta d.o.o.
Na poziv Mestne občine Slovenj Gradec se je dne 26. 8. 2020 pisno odzval Mdent, zobozdravstvene storitve, Mihailo Frangov s.p., Trg svobode 18a, 2390 Ravne na Koroškem, ki je tudi priložil vsa dokazila, da izpolnjuje pogoje za opravljanje te zdravstvene dejavnosti.
To je tudi razlog, da je Mestna občina Slovenj Gradec z njim na podlagi 44.č in 44.i člena Zakona o zdravstveni dejavnosti z njim sklenila Odločbo o dodelitvi začasne koncesije, številka 0142-0001/2020, z dne 27. 8. 2020, ki vključuje Sklep o popravku Odločbe o podelitvi začasne koncesije, številka 0142-0001/2020, z dne 7. 9. 2020 in ki določa, da se Mdent, zobozdravstvene storitve, Mihailo Frangov s.p., Trg svobode 18a, 2390 Ravne na Koroškem, začasno podeli koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, v skupnem obsegu 1,32951 tima (0,40 tima za odraslo zobozdravstvo, 0,55331 tima za mladinsko zobozdravstvo, 0,3762 tima za zdravstveno vzgojo). Začasna koncesija se podeli do zaključitve postopka za podelitev redne koncesije na tem področju oziroma največ za dobo enega leta. V tem času mora Mestna občina Slovenj Gradec izpeljati vse postopke v zvezi s podelitvijo redne koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Javno zdravstveno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija iz področja zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje direktorica občinske uprave strokovno komisijo, ki jo predstavljata predsednik in dva člana.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
V primeru neskladja med tem odlokom (koncesijskim aktom) in razpisno dokumentacijo veljajo določbe iz tega odloka.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom, je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Slovenj Gradec, dne 25. marca 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec: 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost