Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1085. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020, stran 3237.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 17. seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2020 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun leta 2020 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.705.389
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.134.796
70
DAVČNI PRIHODKI
14.789.362
700 Davki na dohodek in dobiček
11.764.066
703 Davki na premoženje
2.550.227
704 Domači davki na blago in storitve
475.069
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.345.433
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.843.558
711 Takse in pristojbine
10.846
712 Globe in druge denarne kazni
86.617
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.317
714 Drugi nedavčni prihodki
394.096
72
KAPITALSKI PRIHODKI
230.198
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
56.022
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
174.176
73
PREJETE DONACIJE
70.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
70.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.085.286
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
850.943
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
234.343
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
185.109
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 
185.109
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.948.290
40
TEKOČI ODHODKI
4.827.170
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.543.468
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
249.965
402 Izdatki za blago in storitve
2.931.990
403 Plačila domačih obresti
31.747
409 Rezerve
70.000
41
TEKOČI TRANSFERI
8.999.944
410 Subvencije
578.729
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.110.828
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
735.080
413 Drugi tekoči domači transferi
3.575.307
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.684.038
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
3.684.038
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.437.139
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pr. up.
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.437.139
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
–242.901
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)–(II.-403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–212.386
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
4.307.682
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
 0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE -500
1.910.928
50
ZADOLŽEVANJE
1.910.928
500 Domače zadolževanje
1.910.928
VIII.
ODPLAČILA DOLGA -550
882.293
55
ODPLAČILA DOLGA
882.293
550 Odplačila domačega dolga
882.293
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
785.733
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.028.635
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
242.901
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
5.096.671
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 5.096.670,61 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2020, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2021 v naslednji višini:
– KS Plavž
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 320,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099 (Krajevni praznik),
– KS Podmežakla
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 140,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099 (Krajevni praznik),
– KS Planina pod Golico
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 480,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Blejska Dobrava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 350,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Javornik Koroška Bela
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik),
– Občinska uprava
neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 7.501,34 €, in sicer
– 1.000,00 € na postavko 3061, konto 432300, NRP: OB041-15-0003 (Nakup gasilskih vozil za GARS JESENICE) in
– 6.501,34 € na postavko 3051, konto 431000, NRP: OB041-13-0008 (Nakup gasilskih vozil za PGD).
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2019
289.537,88 €
2. Pripis obresti v letu 2020
44,50 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada
4.381,80 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2020
355.200,58 €
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 134.810.229 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-15/2019
Jesenice, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti