Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1073. Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, stran 3225.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) ter 5. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 97/20), strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P O J A S N I L O 
k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 
V zvezi s postopki preveritev na izbranem vzorcu prejetih javnih sredstev, ali so javna sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, pravilno prikazana na posebnem kontu in zajeta iz vseh upravičenih naslovov, ki jih določa 2. točka drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 97/20; v nadaljevanju: Stališče 17) in jih pooblaščeni revizor opravi kot dogovorjene postopke v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami (v nadaljevanju MSS 4400) ter Stališčem 17, morata naročnik in revizijska družba s pogodbo:
– navesti enote v vzorcu, na katerih se izvedejo dogovorjeni postopki, ali
– nedvoumno opredeliti velikost in način izbire vzorca iz proučevane populacije, ki mora biti pregledan, oziroma dogovoriti vse elemente, ki vplivajo na končni vzorec.
Če taka opredelitev ob sklenitvi pogodbe ni mogoča ali je taka opredelitev ob sklenitvi pogodbe nepraktična, se v pogodbi z naročnikom dogovori, da bosta pogodbeni stranki vzorec, na katerem se bodo izvedli dogovorjeni postopki, dogovorili naknadno z aneksom k pogodbi, vendar najkasneje preden bo revizijska družba začela z izvajanjem dogovorjenih postopkov, ki morajo biti opravljeni na vzorcu.
Določitev števila enot v vzorcu in katere enote bodo izbrane v vzorec, mora biti dogovorjena z naročnikom, in ne sme temeljiti na revizorjevi subjektivni presoji, ampak mora biti vzorec izbran na način, da je nedvoumno, da revizor z nobeno svojo odločitvijo ali presojo, ni mogel vplivati na velikost vzorca in izbor enot v vzorcu.
V primeru nejasnosti določb Stališča 17 oziroma tega pojasnila je le-te potrebno razlagati na način, ki bo skladen z zahtevami MSS 4400.
To pojasnilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11/2020-2
Ljubljana, dne 30. marca 2021
EVA 2021-1611-0026
Mag. Peter Zmagaj 
predsednik strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina