Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1065. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, stran 3217.

  
Na podlagi 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
1. člen 
V Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) se za 15. členom doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
(vzdrževalec učne tehnologije oziroma vzdrževalec računalniške opreme) 
V vrtcu s 30 oddelki se sistemizira eno delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije oziroma delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme v skladu z naslednjimi merili:
število oddelkov
delež delovnega mesta
do 17
0,50
18 – 29
0,75
30 in več
1,00
V vrtcu pri šoli se sistemizira delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije oziroma delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme v skladu z naslednjimi merili:
število oddelkov
delež delovnega mesta
1 do 3
0,10
4 do 6
0,20
7 do 9
0,30
10 in več
0,50
Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, vzdrževalec računalniške opreme VII/1 pa visoko strokovno izobrazbo.
Delovno mesto iz prejšnjega odstavka se lahko sistemizira, če vrtec nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del vzdrževanja računalniške opreme.«.
2. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(romski pomočnik za vrtce, ki imajo vključene otroke iz romskih naselij) 
V vrtcu, ki ga obiskuje večje število otrok iz romskih naselij, se sistemizira delovno mesto romski pomočnik, kot tehnično administrativni kader, v skladu z naslednjimi merili:
število romskih otrok
delež delovnega mesta
10 do 20
0,50
več kot 20
1,00
Odstopanja od meril iz prejšnjega odstavka v utemeljenih primerih odobri na podlagi vloge vrtca ministrstvo.
Romski pomočnik mora imeti srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(sistemizacija romskega pomočnika) 
Do dopolnitve Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, se romski pomočnik sistemizira na delovno mesto J035064 – Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.
Št. 0070-54/2020
Ljubljana, dne 25. marca 2021
EVA 2020-3330-0047
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti