Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1064. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, stran 3216.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Normativi in standardi ter merila, določena v tem pravilniku, se uporabljajo tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih in socialno-varstvenih zavodih, ki imajo enote ali oddelke za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.«.
2. člen 
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen 
(dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi) 
V osnovni šoli in v zavodu se sistemizira delovno mesto strokovnega delavca za delo z učenci Romi v skladu z naslednjimi merili:
Število romskih učencev
Delež delovnega mesta
od
do
4
8
0,10
9
13
0,25
14
19
0,50
20
26
0,75
27
34
1,00
35
44
1,50
45 in več
2,00
10.b člen 
(romski pomočnik) 
V osnovni šoli in v zavodu se sistemizira delovno mesto romski pomočnik v skladu z naslednjimi merili:
Število romskih učencev
Delež delovnega mesta
6 – 12
0,50
13 in več
1,00
Odstopanja od meril iz prejšnjega odstavka zaradi posebnih delovnih razmer ali posebnih potreb otrok in mladostnikov na podlagi vloge šole oziroma zavoda odobri ministrstvo.
Romski pomočnik mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik.«.
3. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta
od
do
1
16
0,50
17
26
0,75
27
36
1,00
37
46
1,20
47 in več
1,40
V zavodu se sistemizira delovno mesto računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta
od
do
1
36
1,00
37
46
1,20
47 in več
1,40
«. 
4. člen 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi
»V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za računovodska dela sistemizira 1 delovno mesto računovodje VII/1, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
V zavodu s 15 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami ali več se za računovodska dela sistemizira 1 delovno mesto računovodje VII/1, v zavodu z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,50 delovnega mesta.
Računovodja VII/1 mora imeti visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) oziroma visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo prve stopnje.
Izraz »prejšnja« iz tega člena je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(računovodje) 
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del na delovnem mestu računovodja VI, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo računovodska dela na delovnem mestu računovodja VI, in sicer do prenehanja delovnega razmerja na področju vzgoje in izobraževanja.
6. člen 
(sistemizacija romskega pomočnika) 
Do umestitve delovnega mesta romski pomočnik v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju se romski pomočnik sistemizira na delovno mesto J035064 – Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V.
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.
Št. 0070-53/2020
Ljubljana, dne 30. marca 2021
EVA 2020-3330-0046
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost