Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1063. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, stran 3215.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 5/11 in 47/17) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(vzdrževalec učne tehnologije oziroma vzdrževalec računalniške opreme) 
V glasbeni šoli se sistemizira delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v skladu z naslednjimi merili:
število oddelkov
delež delovnega mesta
do 16
0,25
17 – 35
0,50
36 – 49
0,75
50 in več
1,00
Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, vzdrževalec računalniške opreme VII/1 pa visoko strokovno izobrazbo.«
2. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V glasbeni šoli se za opravljanje računovodskih del sistemizira delovno mesto računovodje VII/1 v skladu z naslednjimi merili:
število oddelkov
delež delovnega mesta
do 7
0,25
8 – 13
0,50
14 – 19
0,75
20 – 31
1,00
Računovodja VII/1 mora imeti visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) oziroma visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo prve stopnje.
Izraz »prejšnja« iz tega člena je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(računovodje) 
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del na delovnem mestu računovodja VI, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo računovodska dela na delovnem mestu računovodja VI, in sicer do prenehanja delovnega razmerja na področju vzgoje in izobraževanja.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.
Št. 0070-52/2020
Ljubljana, dne 25. marca 2021
EVA 2020-3330-0045
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost