Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1059. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja, stran 3213.

  
Za izvrševanje 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/14 – ZDU-1l in 51/16 – ZDU-1J), 2. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO, 9/16 – ZGGLRS in 36/21 – ZZIRDKG), 14. v zvezi z 19. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG), 29. in 30. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21), 2., 12. in 94. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17), 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 9., 128., 129. in 219. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja 
1. člen 
V Uredbi o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja (Uradni list RS, št. 14/19) se v 3. členu v petem odstavku za dosedanjim besedilom doda nov stavek, ki se glasi: »Če v zapuščino sodijo le nepremičnine iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, korespondenco med subjektoma vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki sporoči enotno stališče državnemu odvetništvu.«.
2. člen 
V 4. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(obveščanje o omejitvi dedovanja in oblikovanje predloga o obsegu omejitve dedovanja za premičnine, finančno premoženje in pravice intelektualne lastnine)«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če zapustnikovo premoženje obsega pravice intelektualne lastnine, državno odvetništvo obvesti o zapuščinskem postopku Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravi analizo v smislu drugega odstavka prejšnjega člena, sprejme odločitev o prevzemu in stališče sporoči državnemu odvetništvu.«.
3. člen 
V 5. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Upravljavec pravic intelektualne lastnine, ki preidejo v last Republike Slovenije iz omejitve dedovanja, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku za števnikom »2.« doda besedilo »in 4.«.
5. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– pravice intelektualne lastnine, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2021
Ljubljana, dne 8. aprila 2021
EVA 2021-3130-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost